Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 230402 (oferta nr 992248)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-07-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla MOPS w Krakowie, określonego w załączniku do niniejszego formularza ofertowego. 2. Miejsce dostawy: Magazyn Centralny MOPS w Krakowie na ul. Józefińskiej 14, w godzinach: pn. 9:30 -16.00, wt.-pt. 8:00- 14:30. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą fabrycznie nowe, nie będą nosić śladów użytkowania oraz zostaną dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach. 5. Gwarancja na dostarczony sprzęt będzie zbiorcza i zostanie wystawiona przez Wykonawcę a nie producenta. Osobną pozycją na fakturze będzie oprogramowanie. Dokument gwarancyjny będzie zawierać datę sprzedaży, zestawienie sprzętów z nr fabrycznymi oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument zostanie podpisany przez upoważnioną osobę. 6. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (faksem lub e-mailem). Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni świątecznych. 7. W razie niemożności dotrzymania w/w terminu napraw Wykonawca dostarczy na czas naprawy sprzęt o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych. 8. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się poza lokalami Zamawiającego, jedynie za zgodą Zamawiającego. Lokale mieszczą się na terenie Miasta Krakowa. 9. Faktura oraz protokół przekazania będzie zawierać szczegółowe zestawienie towaru, akcesoriów i oprogramowania /precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych 10. Zamawiający nie odbierze towaru w przypadku gdy Wykonawca przy dostawie nie dostarczy również poprawnie wystawionej faktury, protokołu przekazania oraz gwarancji. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 12. Towar będzie kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 480000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information