Browse catalog... From 3702382 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
34114400-3 Zakup samochodu osobowego typu "Mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym ...
45000000-7 Remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 20
45233120-6 Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w miejscowości Datyń, Gmina Brody
45233142-6 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej farmy fotowoltaicznej o mocy około 1 MW
77000000-0 Urządzenie zieleni na terenie budowanego hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu przy ul. Krzy...
55523100-3 Przygotowanie i dowóz posiłków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obło...
79415000-6 WR/21 - świadczenia usługi zespołu spikerskiego działającego z nominacji European Athletics podczas ...
72260000-5 Usługa nadzoru autorskiego systemu AMMS
79415000-6 WR/22- świadczenia usługi zespołu spikerskiego działającego z nominacji European Athletics podczas i...
79415000-6 Świadczenie usługi zespołu spikerskiego działającego z nominacji European Athletics podczas imprezy:...
79415000-6 WR/23 - świadczenia usługi przygotowania grafik i animacji wraz z ich nadzorowaniem z nominacji Euro...
79415000-6 WR/24 - świadczenia usługi zespołu realizacyjnego kontent Event Presentation oraz obsługi telebimów ...
79415000-6 WR/18 - Świadczenie usługi zespołu produkcyjnego działającego z nominacji European Athletics podczas...
79415000-6 WR/19 - Świadczenie usługi zespołu produkcyjnego działającego z nominacji European Athletics podczas...
33162200-5 Dostawa narzędzi urologicznych
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annowo
45215000-7 Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolog...
71520000-9 Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykon...
45111300-1 „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warszta...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, automatycznej portalowej myjni szczotkowej dla...
71300000-1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słodków i Słodków Kolonia, gm. Turek
60130000-8 Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówe...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobu...
45000000-7 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach wraz z Remontem Straż...
45000000-7 Przebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jan...
34144710-8 Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
45214210-5 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz z budową kompleksu sportowego
45223220-4 Budowa zadaszenia ramp pomiędzy magazynami M3 i M4 w Leśmierzu
79710000-4 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.
79710000-4 [U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń
32350000-1 Dostawa systemu akustycznego dla Teatru Muzycznego w Lublinie
45000000-7 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb...
48000000-8 Dostawa dostępu do oprogramowania umożliwiającego przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medyczn...
48100000-9 Dostawa licencji modułu specjalistycznego oprogramowania do wymiany danych i wyników interpretacji s...
79710000-4 "Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"
45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania w magazynie M2 w Lublińcu
39150000-8 Zakup modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023
45000000-7 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb...
45210000-2 RENOWACJA I WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU IV LO IM. EMILII SCZANIECKIEJ WPISANEGO DO REJE...
79710000-4 Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemó...
45111291-4 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Ślą...
39100000-3 Dostawa i montaż mebli szkolnych
45000000-7 Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia
45000000-7 (2)Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ...
45000000-7 Modernizacja pomieszczeń I piętra Pawilonu Łóżkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszyni...
45316110-9 Budowa oświetlenia typu LED wzdłuż ścieżki rowerowej od miasta Łapy do miejscowości Uhowo.
44112200-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i demontażem wykładzin w związku z organizacją Igrzys...
39162110-9 Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przystosowania placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze s...
71000000-8 Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby prowadzenia inwestycji w obiektach Teatru Modrzej...
34110000-1 Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowe...
45261000-4 Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z sied...
33124130-5 Dostawa odczynników, podłoża i drobnego sprzętu medycznego dla różnych jednostek Szpitala
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w ...
55110000-4 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych sal konferencyjnych i wyżywienia dla uczestników oraz...
44162500-8 Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza
09123000-7 Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)
45317200-4 Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do ...
45310000-3 Dostosowanie centrali energetycznej zasilającej wszystkie budynki
38290000-4 Dostawa przenośnej autonomicznej platformy pływającej – pojazdu typu USV (Unmanned surface vehicle) ...
09130000-9 Dostawa oleju napędowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu w 2023 roku
45233140-2 Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno
45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodrzykowo ...
34144400-2 Zakup i dostawa pojazdów realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg
34144210-3 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bluszczowie
77200000-2 Wylesienie pod drogę ekspresową S 19 na terenie Leśnictwa Iwonicz w Nadleśnictwie Dukla
45246000-3 „Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na terenie administrowanym przez NW w Kłodzku: część 1, 2, 3, 4,...
33696500-0 Dostawa odczynników diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy...
45000000-7 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne
79710000-4 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz zapewnienie p...
45233120-6 Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów
45000000-7 przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie
45000000-7 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z po...
79310000-0 Organizacja i realizacja badania pt. „Efektywność wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleni...
09331200-0 Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im...
45233222-1 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów
45233252-0 Modernizacja dróg gminnych w ramach zadania: Program modernizacji dróg gminnych
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu ul. Odolańskiej na terenie m. st. Wars...
48000000-8 Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT
79710000-4 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspi...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrz...
45252100-9 Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo.
79710000-4 Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
15300000-1 Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach
45233140-2 Modernizacja dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Iwanowice
34521400-9 DOSTAWA JEDNEJ ŁODZI RATOWNICZEJ WYKONANEJ Z ALUMINIUM WRAZ Z PRZYCZEPĄ I WYPOSAŻENIEM
30200000-1 (BZP.271.5.2023) Dostawa sprzętu komputerowego
45000000-7 Modernizacja boisk ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu.
34144510-6 Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segrega...
30213000-5 Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
45000000-7 ,,Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo”
79710000-4 Usługa dozoru mienia i obiektu położonego w Lublinie przy ul. Karłowicza 4
90911200-8 Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w ok...
34100000-8 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu PICK-UP.
79340000-9 WR 05/03/2023 – promocja EOSC DIH
71247000-1 Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie pr...
55100000-1 Usługa hotelarska w Mielnie na potrzeby uczestników i gości Festiwalu Młodzi i Film w CK 105 w 2023 ...
45000000-7 Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnic...
42416100-6 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie w ramach zadania inwestycyjnego/grantu pn. „Osjakó...