Browse catalog... From 3565601 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
03142500-3 Dostawa jaj kurzych świeżych z transportem do Zamawiającego Klasa A w kategorii M - CPV 03142500-3
34144210-3 Dostawa nowego specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych: średni samochód ra...
60100000-9 Przewóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
60100000-9 Świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Sz...
33141000-0 Produkty z tworzyw sztucznych II
45200000-9 Wykonanie likwidacji niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych
71355000-1 „Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dotyczącej podziału nieruchomości położonych w miejsco...
50112000-3 Świadczenie usługi w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych pr...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działek nr 54/1 i 54/2 w Kochanowie dla celów ...
09111200-2 Dostawa miału węglowego
60000000-8 Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021
33696500-0 Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie IV
34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu minivan
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych
72268000-1 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATER...
45233140-2 Remont drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kurów od km 98+100 do 98+900
60112000-6 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2020/2021
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowej
66113000-5 „Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego”
34144210-3 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pański...
33631600-8 dostawa środków dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19
38434570-2 Dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Krotoszynie
45400000-1 Remont dwóch pomieszczeń kuchennych: zmywalni i wydawalni posiłków
60113000-3 Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego uczniów niepełnosprawnych do spe...
45000000-7 Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020-2023.
45400000-1 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót w branżach: budowlanej, elektrycznej i san...
45215140-0 ROBOTY AWARYJNE - II
31510000-4 Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prz...
63712400-7 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA Z...
33141625-7 Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFv) d...
33100000-1 zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW w podziale na 2 zadania
45000000-7 Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Zamenhofa 24ab w Sosnowcu
45331200-8 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku "B" Powiatowego Urzędu...
80000000-4 Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych
33140000-3 Dostawa wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistyczne...
34144210-3 „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” - OSP...
66113000-5 Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 1.423.904,00 PLN z przeznaczeniem na spłat...
09300000-2 dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie
45331100-7 Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łada
35113400-3 Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Insty...
90060000-3 Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy S...
66510000-8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatow...
38652000-0 Dostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie P...
98370000-7 wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do...
32322000-6 D-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY D...
66510000-8 Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżan...
45233220-7 Przebudowa dróg gminnych w m. Kębłów, Gmina Padew Narodowa
45000000-7 ZP/1 - Garaż i utwardzenie Mińsk?2020
34144510-3 Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów ...
92111200-4 ZP/60/2020 Usługa przygotowania filmów krótkometrażowych promujących osiągnięcia naukowe pracowników...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na tere...
43411000-7 SVA/NDM/4620-16/2020: Zakup przesiewacza bębnowego do humusu na potrzeby zadania pn. „Budowa Oddzia...
34114000-9 Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rychnów
90514000-3 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew- w podziale na 6 Części
50110000-9 Serwis i naprawa pojazdów Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 2020-2022
30234000-8 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych
38810000-6 Dostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
33631600-8 „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II”
60130000-8 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/20...
45000000-7 Budowa budynku garażowego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z zapleczem technicznym na terenie OSP...
50730000-1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont wentylacji...
45111291-4 Budowa polan rekreacyjnych w ramach rewitalizacji dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni.
38544000-0 Zakup i dostawa kaset do przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych śr...
39162100-6 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. ...
71247000-1 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa polany rekreacyjnej w ramach rew...
37535200-9 Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec
45210000-2 Przebudowa II piętra i sali 120 na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we ...
45216121-8 Remont pomieszczeń Remizy OSP w Żabinach
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, dla OSP w Kowalac...
45200000-9 Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki” i „Osiedlowy park rozrywki i rekreacji
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej do działek przy ul. Ogrodowej w Ujściu
71320000-7 Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego nr 6 na rowie Wa-A przy ul. Knyszyn/Glinno oraz pr...
45216113-9 Wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont stanowiska dowodzenia w Zakładzie Karnym w Przemyślu”
39100000-3 Dostawa mebli
48820000-2 DOSTAWA SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
45231400-9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Biały Dunajec, ul. Kościuszki k/46
79810000-5 Druk wraz z pakowaniem i dostawą publikacji dla Państwowego Muzeum na Majdanku
33141121-4 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych
45210000-2 Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Mosinie o zewnętrzną windę wraz z jego przebudową
32420000-3 Dostawa sprzętu do systemu KD i CCTV.
45233142-6 „Przebudowa jezdni ulicy Turskiej w Mszanie”
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napę...
45000000-7 Przebudowa i remont Żłobka nr 6 przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu
63712400-7 Przechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.
45000000-7 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społeczn...
34310000-3 Naprawa uszkodzonych silników we wszystkich pojazdach służbowych o DMC do 3,5t w całym garnizonie Po...
45112700-2 Odmulenie oczka wodnego w leśnictwie Stopnica (nr ewid. działki 128/1 w msc. Zagórzany, gmina Solec-...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyła...
70000000-1 Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytko...
45213200-5 „Budowa hali przemysłowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu” - ZP.2622.5.2020
24410000-1 Zakup i dostawa środków ochrony roślin i naozów
45453000-7 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 16 W EŁKU I NADANIE JEJ FUNKCJ...
45221110-6 Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZD...
30232100-5 Dostawa skanera 3D i drukarki 3D dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach pr...
38500000-0 Dostawa Mobilnego urządzenia do oznaczania profili DNA wraz z materiałami eksploatacyjnymi
45000000-7 Roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja...
71000000-8 opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w ...
71356300-1 Zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opi...