Browse catalog... From 3767835 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
90500000-2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2024 roku
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych w podziale na 10 części.
45000000-7 Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku użytkowego przy ul. Utrata 1B w Suwałkach
45000000-7 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki w km 23+007,50 ÷ 24+118,00“
45000000-7 Modernizacja sal konferencyjnych na potrzeby utworzenia Sali edukacyjnej w Leśnym Banku Genów Kostr...
45000000-7 Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu
50332000-1 Świadczenie usług w zakresie wsparcia, rozwoju oraz utrzymania platformy telekomunikacyjnej VoIP MyV...
79710000-4 USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.
45233140-2 Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju
15810000-9 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicac...
60100000-9 USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO VI (POWTÓRKA)
45232150-8 Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bielsk, będzie wykonywana z podziałem na częśc...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administr...
15500000-3 Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich i produktów mleczarskich do pięciu placówek oświa...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego
30200000-1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
34115200-8 Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - II
31680000-6 Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Gdańsku
45000000-7 Budowa części ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z drogą wewnętrzną
71322000-1 Przełożenie odcinka DW 967 w zamian za zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW 967 ...
33600000-6 Dostawa leku w ramach RDTL Mosunetuzumab
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedźwiedź, Część II - Zimowe utrzyma...
60100000-9 Świadczenie usług w transportu osobowego dzieci na zajęcia dydaktyczne z miejsca zamieszkania do Zes...
45233220-7 „Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na działce nr 38/10 położonej w Sidzinie przy Szkole Pod...
30233150-7 Dostawa akcesoriów komputerowych
71631300-3 Przegląd i konserwacja sprzętu technicznego 2
85311200-4 ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU MIASTA I GMINY PELPLIN – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MI...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnyc...
45233220-7 Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422B w km 2+650-3+890
98310000-9 "Pranie bielizny i odzieży szpitalnej z dezynfekcją"
15100000-9 Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie na rok 2024
39100000-3 „Dostarczenie i montaż mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu”
09000000-3 SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU NA...
65130000-3 Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanaliza...
44611200-8 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu badawczego i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemiczny...
34110000-1 Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych
85000000-9 Świadczenie usług zapewnienia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz tymczas...
71000000-8 „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH W DĄBRÓWCE WL...
48000000-8 na dostawę, konfigurację i uruchomienie Systemu Informatycznego dla potrzeb Bieszczadzkiego Pogotowi...
98310000-9 Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu przekazanego do prania oraz transport o...
85120000-6 Świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
50232100-1 utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o...
45100000-8 Budowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesołej w Nisku
45223300-9 Przebudowa oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Zuchów wzdłuż budynków 7 i 8 wraz z odwodnieniem ...
45215100-8 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W TYM DOSTOSOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z WYDZIE...
03142500-3 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
45215500-2 „Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica”
39830000-9 Zakup preparatów mycia i nabłyszczania w zmywarkach wraz z pompami dozującymi na potrzeby Szpitala W...
90610000-6 "Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Strzelce Opolskie w 2023 r."
30200000-1 Zakup macierzy dyskowej i serwerów wraz z systemami operacyjnymi oraz sprzętu komputerowego dla Woje...
90910000-9 Kompleksowe sprzątanie Kartuskiej Pływalni Nëczk
50000000-5 „Usługa polegająca na naprawie i konserwacji sprzętu kuchennego -gastronomicznego, chłodniczego, grz...
33141411-4 zakup i sukcesywna dostawa frezów, wierteł, ostrzy wraz z dzierżawą wiertarek szybko i wolno obrotow...
30197630-1 Dostawa papieru A4 dla Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-101/23
85311000-2 usługi społeczne w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mias...
45453000-7 Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki
79823000-9 Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego dla Urzędu Miasta Płocka.
31524120-2 Dostawa i montaż oświetlenia do kwater internatowych w Białej Podlaskiej oraz Zamościu
85312100-0 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób ...
50232100-1 Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w 2024 roku.
45000000-7 Remont ul. Bocznej w Żorach wraz z budową odcinka sieci wodociągowej
09134100-8 Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu drogowego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiat...
55120000-7 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej prze...
09310000-5 Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gmin...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "Sasanka” w Świnoujściu” na 20...
15872400-5 Sukcesywna dostawa soli do celów akwarystycznych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu
45000000-7 Remont korytarza i pomieszczeń w budynku przychodni w Słubicach
90733500-9 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych na terenie mia...
45233162-2 Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie
45231000-5 Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 7...
45453000-7 Remont budynku przy ul. Otwartej 3-5 we Wrocławiu.
79810000-5 Usługi w zakresie drukowania materiałów reklamowych
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego: Zakup aparatury medycznej do wieży laparaskopowej. Zakup aparatury medyc...
33696500-0 Dostawa barwników, surowic do wykrywania przeciwciał metodą in vitro, zestawów do badań molekularnyc...
66516000-0 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ple...
42652000-1 "Dostawa elektronarzędzi"
32322000-6 Dostawa: czytnika E-booków, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, telekonwer...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Oś...
33600000-6 117/23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę leku Pegint...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszcza...
90500000-2 „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2024 r.”
72267000-4 Zakup usługi asysty technicznej i serwisu licencji oprogramowania ArcGIS
90910000-9 Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Kutno i w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kutnie.
15100000-9 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Internatu przy Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerpla...
90921000-9 Zabezpieczenie budynków przed dostępem ptactwa
55321000-6 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy...
38510000-3 Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-173/2023
90533000-2 „Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych”
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Domu Pomocy Społecz...
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego dla WSZ w Kaliszu
50531400-0 Serwis i konserwacja dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. A. Citroena 2 oraz ul. J...
45233100-0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki – Zaporze- Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km...
44421721-7 Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie depozytorów na klucze wraz z niezbędnym op...
33600000-6 119/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę leku Wosory...
09000000-3 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szudziałowo
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wieluniu
03220000-9 Dostawa warzyw i owoców.
15810000-9 Dostawa pieczywa i ciast do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie na rok 2024.
50400000-9 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury me...
33140000-3 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 12 pakietach