Browse catalog... From 3498523 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEJEWO
48820000-2 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
39830000-9 „Dostawa środków czystości oraz artykułów do sprzątania do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pań...
50112300-6 „Usługi mycia i sprzątania samochodów służbowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie...
50710000-2 Przetarg na na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie ...
33100000-1 Dostawa 2 szt. respiratorów dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie
71247000-1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (za...
31680000-6 Dostawa materiałów elektrotechnicznych
39294100-0 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Ws...
45111200-0 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 340 "Kasztanowego Ludka" w Warszawie
45000000-7 „Zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego wraz z instalacją oświetlenia zgodnie z przedmiotem...
60100000-9 Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu ul. Żapniowska 1 i d...
45233222-1 Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta – etap II
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Suchoże...
45000000-7 Modernizacja pomieszczeń budynku Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1.
77211600-8 Nasadzenia drzew w Parku im. Adama Mickiewicza w ramach projektu pn.: „Odnowa zieleni w parkach miej...
79823000-9 Wykonanie i dostawa okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk...
45233222-1 Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Ogrodzieńcu
09120000-6 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w...
30192000-1 Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych (zadanie 1 zamówienia) i papieru kserograficznego...
45000000-7 Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Rapackiego nr działki 17/10 obręb 3028 w Szczecinie
64212100-6 Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
34144210-3 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Tokarni, Gmina Chęciny
39100000-3 Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP ...
45000000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Szczęśliwa ...
33100000-1 Specjalistyczna aparatura i narzędzia medyczne na potrzeby nowotworzonego Centrum Urazowego dla Dzie...
71310000-4 Wsparcie eksperckie oraz wykonanie opinii eksperckich oceniających techniczną poprawność: zakresu ba...
45000000-7 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny przeznaczony dla dzieci w ...
35125300-2 Modernizacja systemu CCTV poprzez wymianę stanowisk operatorskich, centralnej macierzy dyskowej syst...
45231600-1 „Projekt i budowa systemu łączności drogowej do urządzeń ITS na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi – bu...
30200000-1 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako pierwszego wyposażenia sal edukacyjnych w Szkole Pod...
42623000-9 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zaw...
66113000-5 „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz t...
45000000-7 Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu P...
45453000-7 Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynkach magazynowych w Katowicach przy ul. Kocura 16, należ...
45111291-4 Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
03000000-1 Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie
73111000-3 Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla brunatnego) oraz badania próbek i próbek kontro...
60112000-6 Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży...
39000000-2 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola publicznego w Zabłudowie
79953000-9 Organizacja XXXII Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w dniach 19 sierpnia - 2...
39112000-0 Dostawa mebli biurowych i kuchennych dla SGGW
45233220-7 Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach o...
30213100-6 Dostawę i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcą...
34144210-3 Ddostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Niedźwiadz...
45233300-2 Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 13...
79342200-5 Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ...
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga
60000000-8 „ Dowóz dzieci i uczniów do placówek szkolnych na terenie Gminy Kluki na podstawie zakupu biletów mi...
48000000-8 Dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do tworzenia planów pracy pracowników Pionu Przewoz...
79823000-9 Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druku publikacji pt. Close You...
72150000-1 Audyt bezpieczeństwa i oprogramowania. – w ramach projektu POPC-POPC.02.03.01-00-0004/17
79810000-5 druk kalendarza i planera na rok 2020
45112720-8 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
30237200-1 Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośr...
60100000-9 Przetarg nieograniczony na „Zakup biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych dla uczniów sz...
45000000-7 Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – p...
45000000-7 Przystosowanie pomieszczenia będącego zsypem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1
79823000-9 Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskieg...
30213300-8 "Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki ...
45233252-0 Zaprojektowanie i budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie na dz...
45000000-7 „Rewitalizacja kompleksu sportowego przy ul. Mariackiej 28 w Wolbromiu"
39150000-8 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego - 2 zadania
60130000-8 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci ...
45400000-1 Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Szczecinku.
60100000-9 Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Żarki na podstawie biletów miesięcznych wystawio...
24542000-5 Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej d...
92000000-1 Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzk...
45111000-8 „Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana, Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy u...
15100000-9 „Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy”
31730000-2 DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, SPRZĘTU WARSZTATOWEGO, NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO NA...
37453300-1 Dostawa dysków twardych zewnętrznych
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
37400000-2 Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie
45316110-9 Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum
45233000-9 Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 11...
33199000-1 Dostawy środków pomocniczych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
45000000-7 „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)
45000000-7 Wykonanieizolacji scian fundamentowych wraz z dociepleniem budynku głównego CKZiU nr 1 przy ul.Morsk...
60140000-1 PRZEWÓZ AUTOBUSAMI UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY NOWA KARCZMA WRAZ Z OPIEKĄ ORAZ DORAŹNY PRZEWÓZ AUTOBUSAMI OS...
90510000-5 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsewo
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej Nr 060321C w miejscowości Mgoszcz gm. Lisewo.
33600000-6 dostawa leków różnych, środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia w rozbiciu na ...
60112000-6 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 201...
45000000-7 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w ...
39800000-0 Dostawa środków czystości i kosmetyków
71322000-1 Opracowanie projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, g...
45233000-9 Remont i modernizacja dróg na terenie Gminy Szczekociny
42520000-7 Dostawa i montaż komory laminarnej typ 2
45000000-7 SVA/K/4620-24/2019: Wykonanie przepustów wraz z ułożeniem rur i kabli w ramach remontu sieci energet...
45400000-1 Roboty remontowe polegające na dostosowaniu budynków AW-1, AW-2, AW-4 do obowiązujących przepisów BH...
45000000-7 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach...
60130000-8 Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
09134100-8 Dostawa paliw płynnych do pojazdów Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń
24000000-4 Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów do zastosowania w uprawach polow...
45332000-3 Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A....
71200000-0 Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Ce...
64210000-1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, t...