Browse catalog... From 3549846 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
14000000-1 test
09000000-3 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W LUBLIN...
33600000-6 PN.D.AS.8.20 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczen...
72000000-5 ZP/28/2020 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych
32322000-6 Dostawa sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy
34144710-8 Zakup i dostawa używanej ładowarki kołowej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o...
71000000-0 Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie...
48700000-5 Dostawa oprogramowania
34110000-1 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowski...
33140000-3 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 13 pakietach.
45246400-7 Remont ubezpieczeń potoku Zasypnica w km 0+580 - 1+130 wraz z dopływem w m. Sucha Beskidzka, pow. su...
79810000-5 druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Ko...
45210000-2 Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach
45000000-7 Termomodernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Długiej 1 w Hutce - II
45216000-4 Budowa garażu wielostanowiskowego wraz z budową instalacji wewnętrznej elektrycznej
71350000-6 Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka
90514000-3 Odbiór odpadów opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, wydzielonych z odpadów komunalnych ...
66510000-8 Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
45000000-7 Budowa nawierzchni z asfaltu oraz nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi w...
45000000-7 Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie
31521000-4 Dostawy sprzętu medycznego
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych
33183100-7 „ Dostawa osprzętu do wieży artroskopowej , zestawu do pozyskiwania komórek macierzystych z krwi i s...
14500000-0 Przebudowa skweru przed Myśliborskim Ośrodkiem Kultury na dz. nr ewid. 232/2 i 233 obręb 2 Myślibór...
32524000-2 Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii
33140000-3 Dostawy artykułów jednorazowych postępowanie drugie
38540000-2 Dostawa pieca do niskociśnieniowego chemicznego nanoszenia warstw LPCVD (BDS).
79710000-4 Usługa ochrony osób, mienia oraz serwis urządzeń systemów zabezpieczeń MPGK Sp. z o.o. z podziałem n...
79710000-4 Usługa ochrony osób i mienia – Kochcice
34500000-2 przegląd okresowy oraz konserwacje i naprawę jednostek pływających II
39141000-2 Dostawa wraz z montażem wyposażenia technologicznego kuchni dla zespołu oświatowego szkolno-przedszk...
66511000-5 UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW PRZE...
33190000-8 Dostawa materiałów niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni (rękawy papierowo- foliow...
09000000-3 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH SPÓŁ...
45320000-6 Poprawa warunków szatniowo sanitarnych oraz magazynowych na obiektach sportowych Gminy Miasto Złotów
42660000-0 Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu
09310000-5 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krak...
80420000-4 Tworzenie treści merytorycznych publikowanych na Platformie Cyfrowej
33140000-3 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
33696500-0 Dostawa odczynników do oznaczania testu jakości płytek wraz z dzierżawą analizatora
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych.
33600000-6 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab.
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowych
79810000-5 druk „Polish Culture Yearbook 2019" z nadanym numerem ISSN (obecnie CN 4902)
72000000-5 Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu
45231300-8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Radzanów
48000000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu ...
65515000-3 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika ...
77310000-6 Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych, muraw ekstensywnych, łanów słoneczników oraz dostarczenie tab...
30213100-6 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
45233000-9 Remonty nawierzchni nieulepszonych gruntowych, tłuczniowych przy użyciu równiarki samojezdnej na dro...
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźm...
33600000-6 Dostawa produktu leczniczego Mepolizumab.
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej w Serocku odcinek od ul. Zakroczymskiej do ul. Niepodległości
45233100-0 Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku, gm. Sicienko. Et...
70000000-1 „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna podziału działek gruntu w obrębie Topolany, gm. Michałowo,...
33140000-3 Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi wyrobów medycznych, środków dezynfek...
03441000-3 DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZEŃ WIOSENYCH GAZONÓW I KWIETNIKÓW SEZONOWYCH NA TERENI...
45233140-2 Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek ...
90512000-9 Przetarg nieograniczony na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Za...
45000000-7 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra
45110000-1 Rozbiórka budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 149/15, obręb Pietrzyków, gmina Dobromi...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa wydzielonego oświetlenia drogowe...
45210000-2 Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem...
44113610-4 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU
33191000-5 DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH i TESTÓW oraz INNYCH PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZENIA PRACY CENTRALNE...
71355000-1 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego
03142500-3 Dostawy jaj kurzych
30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i klawiatur.
34110000-1 Zakup wraz z dostawą 2 szt. samochodów – samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 2+1...
45000000-7 „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr...
66100000-1 Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych ...
39830000-9 Dostawa środków czystości dla Służby Żywnościowej
45240000-1 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie
32420000-3 Dostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckie...
66510000-8 Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypad...
38510000-3 Dostawa mikroskopu naukowo-badawczego z systemem cyfrowej rejestracji obrazu
45453000-7 Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego...
45233221-4 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły
45000000-7 Przebudowa budynków na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej
16700000-2 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową do czyszczenia rowów przydrożnych
45000000-7 Budowa nowego budynku administracyjno - garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
15300000-1 Dostawa warzyw i owoców V-VIII 2020
39831200-8 DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW ORAZ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW
33100000-1 Zakup respiratorów stacjonarnych dla SPZOZ w Krotoszynie
45260000-7 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Progr...
45000000-7 Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynkach przy ul. Oczapowskiego ...
90915000-4 Wykonanie usług kominiarskich (kontrola okresowa i czyszczenie przewodów kominowych) w siedzibie Kra...
98380000-0 Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z opieką.
33192230-3 Dostawy sukcesywne akcesoriów do stołów operacyjnych Jupiter firmy Trumpf
33141110-4 Materiały opatrunkowe II
22000000-0 Dostawa druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) oraz legitymacji wojskowych dla...
45231300-8 Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy
45000000-7 Wykonanie w miejscowości Chochołów strefy rekreacyjno-edukacyjnej wyposażonej w elementy aktywizacji...
66511000-5 UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘ...
09134100-8 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BEZGOTÓWKOWY ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO NA SEZON 2020/2021
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro...
45300000-0 Modernizacja oświetlenia Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „PODPROMIE”, Rzeszów ul. Podpro...