Browse catalog... From 3580076 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
39151000-5 adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" na potrzeby przech...
09111400-4 Dostawa sukcesywna opału - pellet drzewny w sezonie grzewczym 2020/2021
45000000-7 Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie
90524400-0 Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząc...
32331500-7 ,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” w podziale na 5 części”
79530000-8 Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potr...
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1562K Podole Górowa – Łęka w km 10+239 – 10+675 polegająca na budowie...
39110000-6 Zakup foteli biurowych na wyposażenie biura siedziby Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
39710000-9 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania
48000000-8 „Dostawa oprogramowania narzędziowego”
90500000-2 Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gos...
45233220-7 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Medynia Głogowska i Pogwizdów
45000000-7 Wykonanie modernizacji placu zabaw na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie
45233140-2 Remont drogi powiatowej nr 1545 K Podegrodzie - Mokra Wieś – Jastrzębie
48000000-8 Dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian
79820000-8 usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych
30213100-6 Dostawa komputerów przenośnych i stacji dokujących
39141300-5 Dostawy szaf BHP
45000000-7 Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie
90500000-2 Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
45000000-7 "Rekultywacja zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobra...
37440000-4 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
44316400-2 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdan...
39220000-0 Zakup i dostawa sprzętu AGD oraz wyposażenia stołowego do pracowni gastronomicznej dla Specjalnego O...
45233123-7 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zatory (ul. Szkolna)
45221111-3 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt. „Wymiana dylatacji modułowe...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu dachów wraz z odnowieniem pomieszczeń Powiatowego Ce...
66110000-4 Bankowa obsługa budżetu Województwa Lubuskiego.
71320000-7 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Ośnickiej – etap II (w kierunku ...
45331110-0 "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach - dostawa i montaż kotła c.o. na biom...
30199792-8 Wykonanie i dostawa kalendarzy i notesów dla BGK na 2021 rok.
30213100-6 Zakup 100 sztuk komputerów przenośnych typu laptop 2 w 1z ekranem dotykowym
45000000-7 „Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Listomie” (II postępowanie)
30213100-6 Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
98000000-3 Odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla...
30213100-6 Dostawa mobilnych komputerów wraz z oprogramowaniem do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
35111300-8 Dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dostawa piktogramów.
33190000-8 Dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
48000000-8 Dostawa oprogramowania na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
34100000-8 Zakup samochodu elektrycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcj...
33112200-0 Dostawa ultrasonografu okulistycznego
35100000-5 Dostawa i wymiana podzespołów w dwóch zasilaczach awaryjnych UPS oraz wykonanie przeglądu w zasilacz...
45200000-9 Roboty konserwacyjno-remontowe oznakowania nawigacyjnego: Stawa Górna Nabieżnika Police
33170000-2 przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Piecki w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 częśc...
30200000-1 dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i ...
90510000-5 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąc...
92000000-1 Obsługa lodowiska sezonowego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej na terenie Parku Miejsk...
55321000-6 Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny i...
39141100-3 Dostawy regałów magazynowych
33696500-0 Dostawa odczynników do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
44411000-4 Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych w podziale na 8 części
79810000-5 Usługę druku książki „Muzeum relacyjne” dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
71220000-6 Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi konie...
33696500-0 Dostawa odczynników, materiałów oraz dzierżawa aparatów do Pracowni Analityki
33696500-0 ZP/42/2020 Dostawa odczynników do hematologii 3 DIFF z możliwością oznaczenia CRP, kompatybilnych z ...
45316110-9 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Halinów w 2020 r.
30213000-5 Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP
45000000-7 Remont dachów w budynkach mieszkalnych nr 7 i nr 8
38540000-2 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego
48321000-4 Zakup 10x licencji jednorocznych subskrypcji „Autodesk ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION ...
45233123-7 Roboty remontowe drogi gminnej i parkingu - 2 zadania
45231300-8 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC PRZY...
45110000-1 Remont dwóch klatek schodowych i przyległych korytarzy lokatorskich w budynku przy ul. Partyzantów 8...
34110000-1 dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych
39162100-6 Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyk...
33141100-1 Dostawa materiałów szewnych z podziałem na pakiety
45000000-7 Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu.
50310000-1 Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń druku...
45000000-7 „Remont i budowa infrastruktury sportowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie” CZĘŚ...
33140000-0 SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II
71247000-1 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarow...
33141121-4 Dostawa nici do szycia skóry oraz igieł – 2 pakiety
45000000-7 KPP Limanowa - remont etap V (część II pietra seg. B)
45453000-7 Przebudowa i rozbudowa stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie
66110000-4 Kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wraz z otwa...
45316110-9 „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Chrząstawa Wielka ul. Leśna dz. nr 90...
18130000-9 Dostawa 25 kompletów ubrań specjalnych
66510000-8 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ZAMAWIAJĄCEGO
38000000-5 DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
45233120-6 „Przebudowa ulic: Kotlarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie”
42415000-8 Zakup i dostawa sprzętu do obsługi PSZOK w ramach projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania...
71356300-1 Zakup usługi wsparcia technicznego i gwarancji w miejscu instalacji dla posiadanych przez Województw...
98310000-9 Usługa prania bielizny szpitalnej - II
33100000-1 „DOSTAWA URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH I MEDYCZNYCH”
03200000-3 Dostawa warzyw i owoców
33100000-1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z ...
34110000-1 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Kunice.
71320000-7 Opracowanie koncepcji technologicznej kompostowni odpadów dla ZUOK w Hryniewiczach wraz z wykonanie...
45233120-6 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 3 zadania
39220000-0 DOSTAWA SPRZĘTU AGD
45231300-8 „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Świ...
33141000-0 "Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku"
45233142-6 „Przebudowa drogi gminnej nr 110432C w miejscowości Dulsk”
90620000-9 Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Jabłonka w ...
38000000-5 Dostawa drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ...
90910000-9 Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. ...
72212100-0 „Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji geograficznej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Upo...
45000000-7 Przebudowa ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłs...
45210000-2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz” – Szkoła Podstawowa w Białej