Browse catalog... From 3519187 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
15119000-6 Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi kurczaka, tuszek królika, gryzoni hodowlanych mrożony...
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego
60000000-8 Świadczenie usług transportu na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w term...
38000000-5 Dostawa sprzętu laboratoryjnego
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń i materiałów do sterylizacji dla Krapkowickiego Centrum Zd...
90620000-9 Zakup oświetlenia świątecznego jako II część zamówienia o nazwie ”Dostawa i montaż elementów dekorac...
39290000-1 Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy
37411220-0 Dostawa lodowiska wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach zadania budżetowego „Lodowisko Miejskie se...
45231400-9 Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
45316110-9 Budowa odcinków oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach: Jelna, Sienna i Rozto...
45000000-7 Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie
22200000-2 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta...
71520000-9 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
22110000-4 Usługa druku katalogu do Konferencji LEMKIN 2019
39290000-1 „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior+ oraz Klubu Senior+”
45421100-5 Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ...
45000000-7 SVA/K/4620-39/2019: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 24 mieszkaniach wraz z infrastruk...
45000000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem...
42000000-6 dostawa i montaż wielozbiornikowej zmywarki z transportem koszowym
45000000-7 Modernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w G...
45111200-0 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka"
30213300-8 Dostawa sprzętów IT
09123000-7 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni...
90500000-2 Usługi polegające na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruc...
37535200-9 „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w gminie Opole Lubelskie ”.
38951000-6 ZESTAWY PCR - PCR I
48322000-1 Pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronam...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej w Konewce
45332000-3 Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła-rekuperacja w budynku warsztatowo-biurowym Rzec...
79952000-2 Obsługa techniczna imprezy – wynajem i obsługa oświetlenia, nagłośnienia oraz podestów scenicznych 1...
45300000-0 Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach
45453000-7 Prace remontowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek...
30232110-8 Dostawa urządzeń drukujących
43300000-6 Doposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska Budowlanka kształci...
50421000-2 Wykonywanie przeglądów aparatury medycznej i sprzętu.
63514000-5 Świadczenie usług przewodnickich dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie.
45112720-8 Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Sulejów na terenie Gminy S...
18441000-2 Dostawa kapeluszy w kolorze khaki
32250000-0 Zakup telefonów komórkowych
66510000-8 „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta...
33600000-6 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
33162100-4 zakup i dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych: staplery, noże, dreny, pęsety, narzędzi...
32323100-4 Dostawa wyposażenia multimedialnego dla Centrum Operacyjnego (SSAC-Pl) Polskiej Agencji Kosmicznej
03000000-1 Dostawy warzyw i owoców świeżych
70000000-1 Regulacja stanu prawnego nieruchomości
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych
45000000-7 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta wraz z robotami towarzyszącym...
45454100-5 Remont i przebudowa muru oporowego znajdującego się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. B...
55321000-6 Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków, dostarczaniu oraz ich d...
45000000-7 Oczyszczenie i reperacja ścian elewacji wraz z wywozem gruzu budynku mieszkalnego Komendy Stołecznej...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projek...
15500000-3 Dostawa mleka i jego przetworów
77310000-6 Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
45314120-8 Rozbudowa i upgrade systemu telekomunikacyjnego Prokuratury Krajowej, poprzez migrację systemu z wer...
30199792-8 Dostawa kalendarzy i terminarzy wojskowych
45000000-7 Ocieplenie elewacji budynku hospicjum stacjonarnego dla chorych na raka w Tarnowie przy ul. Bystrej ...
33162000-3 dostawę siatek chirurgicznych do operacji przepukliny oraz akcesoriów do zabiegów okulistycznych
90513600-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ściek...
64215000-6 Usługi telekomunikacyjne
34711200-6 Zakup wraz z dostawą urządzenia typu DRON oraz części i materiałów eksploatacyjnych do dronów
45233280-5 Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RD...
50421000-2 Usługi serwisowe tomografu komputerowego PHILIPS MX16 wraz ze stacją lekarską EBW.
45230000-8 Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przyłącze wodociągowe i kanali...
45231000-5 Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej
30199792-8 Przygotowanie do druku, wydruk oraz dostawa kalendarzy promocyjnych Miasta Tarnowa na rok 2020
90910000-9 Utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki przy ul. Mory 8
48810000-9 Świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (...
45421132-8 Termomodernizacja budynku głównego – poddasza Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach polegająca na wymi...
45453000-7 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa...
72212931-4 „Utworzenie podstawowej wersji platformy e-learning oraz opracowanie 100 slajdów szkolenia - w ramac...
45310000-3 Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ...
33100000-1 „Dostawa paneli do oznaczania narkotyków, leków w surowicy i moczu ”
33169000-2 Dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, siatek przepuklinow...
33631600-8 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
44482000-2 Instalacja stałego urządzenia gaśniczego (SUG) w pomieszczeniach archiwalnych POW NFZ w Gdańsku
77310000-6 Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w ...
90910000-9 Usługa sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
66510000-8 USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
33112200-0 Zakup i dostawa aparatu USG- 2 sztuki.
09135100-5 Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz Urzędu Gminy...
39162100-6 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychow...
32342100-3 4WOG.1200.2712.118.2019. Zakup i dostawa ochronników słuchu w podziale na 5 zadań
45000000-7 Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie
33100000-1 Dostawa urządzeń medycznych - Sprawa WOFiTM/47/2019/PN
60610000-7 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój - Tarnów mię...
18424300-0 Dostawa rękawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
33111000-1 Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 05 03
38951000-6 TERMOCYKLER REAL-TIME PCR
50610000-4 Konserwacja systemu telewizji dozorowej VSS w obiektach O/O i Centrali NBP
79710000-4 Usługa ochrony mienia
34110000-1 „Zakup pojazdów samochodowych dla jednostek Policji garnizonu śląskiego”
34110000-1 Zakup samochodów dla Centrali Ruchu i Sekcji Obsługi Przystanków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gd...
71317000-3 Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości
71354100-5 Wykonanie digitalizacji obiektu i historycznego wyposażenia oraz udostępnienie zasobów kultury Centr...
45310000-3 Remont instalacji oświetleniowej polegający na wymianie oświetlenia w segmencie D w budynku Starostw...
60112000-6 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-3.
34144210-3 Dostawa 2 samochodów pożarniczych
33152000-0 Dostawa inkubatora do szybkiego odczytu ampułkowych wskaźników biologicznych oraz wskaźników biologi...