Browse catalog... From 3537700 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
44211100-3 „Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych i sanitarnych z przeznaczeniem na szatnie przepust...
34110000-1 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych
42513200-7 „Dostawa kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim”
42513200-7 Dostawa chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku
66516000-0 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Puckiego Sp. z o.o.
33181100-3 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 ap...
45000000-7 Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj w r...
39150000-8 Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opie...
55212000-0 Usługi cateringowe na całodobowe żywienie pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
73111000-3 Usługa sekwencjonowania 192 bibliotek (DNAseq) metodą nowej generacji (NGS) na aparacie Illumina Nov...
79341000-6 Najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby pro...
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w W...
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
22990000-6 sukcesywna dostawa materiałów biurowych
22459000-2 Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
45000000-7 Wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 50
45000000-7 wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 21 lok. 5 w Gdańsku.
90200000-9 Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów
45210000-2 Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej w Rzeszow...
48310000-4 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGO...
34928480-6 Dostawa pojemników o pojemności 120 L i 240 L z podziałem na zadania
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
33141110-4 Dostawa opatrunków specjalistycznych, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek oraz leków różnych d...
33140000-3 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu
45453000-7 Remont sali gimnastycznej i pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię w budynku Zespołu Szkół im. g...
30199750-2 Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaro...
45112720-8 Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie
64200000-8 Usługa polegająca na dostarczeniu łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM
90500000-2 odbiór oraz transport niesegregowanych ora segregowanych odpadów komunalnych z posesji SPZOZ
45212224-2 Wykonanie robót remontowych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych na stadionie żużlow...
45500000-2 Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą operatorską w 2020 roku na potrzeby robót prz...
90500000-2 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów Zarządu Gospodarowania Odpadami
45233142-6 Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
09332000-5 Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I w formule „zaprojektuj i wybudu...
72000000-5 Kompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego PatARCH w Zakładzie Patologii i Diagnostyki La...
33141000-0 Dostawa zestawa do nakłuć transseptalnych
33760000-5 Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych
45000000-7 „Termomodernizacja budynku przy ulicy Reja 14 w Lubartowie”, realizowanego w ramach projektu „Termom...
45000000-7 Przebudowa ulicy Kredytowej
80510000-2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcają...
33100000-1 Dostawa zestawu do laparoskopii dla bloku operacyjnego chirurgicznego
39000000-2 Dostawa mebli do pracowni dla zawodu technik żywienia i technik hotelarstwa w Zespole Szkół Rolniczy...
09000000-3 Zakup energii elektrycznej
90000000-7 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia ...
15800000-6 Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
90600000-3 Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego
71247000-1 „Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i...
33760000-5 Dostawa środków czystości i higienicznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą...
33111500-6 dostawa tomografu zębowego CBCT z funkcją panoramy
30125110-5 Dostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i druków
39800000-0 Sukcesywna dostawa środków czystości
71410000-5 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ...
79900000-3 Likwidacji Szybu I wraz z wyposażeniem SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch ...
09331200-0 Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z wykonaniem stalowe...
45000000-7 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie
45232410-9 „Serwis, obsługa, konserwacja 3 szt. przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869...
33631600-8 Przetarg nieograniczony PN/02D/01/2020 na dostawy preparatów do dezynfekcji do Szpitala Solec Sp. z ...
45000000-7 „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Public...
66515000-3 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MPGK SP. Z O.O. NA...
39160000-1 Dostawa i montaż doposażenia pracowni na potrzeby zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego
33162000-3 dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych, siatek przepukli...
33190000-8 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (aparat do pomiaru RR, termometr, wózek opatrunkowy, wózek ane...
37410000-5 Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
80530000-8 Przeprowadzenie cyklu certyfikowanych szkoleń Mikrotik dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umi...
80530000-8 Przeprowadzenie szkoleń Cisco CCNA R&S oraz Security dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy u...
50730000-1 konserwacja wentylacji mechanicznych i klimatyzacji zainstalowanych w budynkach LAW
24440000-0 Dostawa nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach
72267000-4 Świadczenie usług nadzoru autorskiego i usług serwisowych nad Systemami Informatycznymi
85200000-1 Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebrany...
30213000-5 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gd...
33181100-3 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz koncentratów na Stację Dializ Zespołu Opieki Zdrowotne...
45233142-6 Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żo...
90910000-9 Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 12...
45233142-6 „Uzupełnienie nawierzchni żwirowych i gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu białost...
33600000-6 Distawa leku Ibrutinib
45453000-7 Remont i przebudowa polegająca na podziale piwnicy na pomieszczenia przynależne wraz z instalacją el...
33198100-5 Dostawa materiałów do sterylizacji
33600000-6 Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółk...
28813140-7 Dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne w 2020 r.
09135100-5 Postępowanie na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w...
45000000-7 Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. geod. nr 22, w miejscowości Papowo Biskupie w k...
39162100-6 "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu
66511000-5 „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW UR...
33162100-4 Dostawa modułu odprowadzania dymu z pola operacyjnego wraz z akcesoriami.
45214210-5 ,, Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w Tuchomiu”
33190000-8 Dostawa 1 szt. ssaka elektrycznego dla oddziału Dziecięcego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi...
33140000-3 Dostawa staplerów liniowych
24113200-1 „DOSTAWA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A., ODDZIAŁ W ZABRZU KWK „MAKOSZ...
19520000-7 Dostawa materiałów gospodarczych(DFP.271.123.2019.AJ)
14212200-2 Dostawa kruszywa drogowego
48000000-8 zakup 16 sztuk licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego – KC-zp.272-26/20
33183100-7 Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części
31711422-7 Dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gm...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych
77310000-6 „Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzym...
60100000-9 Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
39130000-2 Dostawa i montaż mebli do Mediateki w Mońkach.
33610000-9 ZP/CZD/13/20 Dostawa produktu leczniczego Agalsidasum Beta
60130000-8 PN-3/20 Usługi transportu sanitarnego.