Browse catalog... From 3501428 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Kontynuacja prac budowlanych niezbędnych do oddania do użytku budynku remizy OSP w Bożkowie
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. poprzez wymianę urządzeń grz...
45233123-7 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Nowokrasne oraz przebudowa i odnowa nawierzchn...
45000000-7 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45.00...
45000000-7 Roboty budowlane: Przebudowa istniejącego pomieszczenia sali chorych w budynku SPZOZ w Działdowie na...
45000000-7 Roboty budowlane: Przebudowa pracowni endoskopowej w SPZOZ w Działdowie
45111300-1 Wyburzenie budynku byłej kotłowni olejowej zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209 ad...
45221100-3 Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - pr...
45233140-2 Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB
60130000-8 Świadczenie usług w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, asysty pacjenta w ramach transp...
39100000-3 Zakup mebli do Dziennych Domów Opieki w ramach projektu pn. „Dom Seniora Nowy Kamień” oraz projektu ...
45233253-7 Przebudowa dróg gminnych w zakresie chodników: część 1 – chodnik w ul. Słowackiego we Wrześni część ...
60000000-8 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstaw...
45234140-9 Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej
33194000-6 DOSTAWA APARATU DO AUTOTRANSFUZJI
45000000-7 REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU STRÓŻÓWKI W ZESPOLE PAŁACOWYM bUCHHOLTZA W SUPRAŚ...
16700000-2 Dostawa ciągnika rolniczego
45112710-5 Zagospodarowanie terenu zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży mies...
45331100-7 Modernizacja kotłowni olejowej, dostawa i montaż węzła cieplnego dla potrzeb co oraz ciepłej wody
39518000-6 Dostawa podkładu nieprzemakalnego, podkładu ochronnego, pokrowca na leżankę, preparatu do szybkiej d...
90524000-6 Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 3
16700000-2 Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym oraz pozostałym sprzętem wykorzystywanym w produkc...
38527200-7 Przetarg nieograniczony na dostawę dozymetrów termoluminescencyjnych, kaset do dawkomierzy i adapter...
71320000-7 Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach na terenie położonym w granicach a...
45233120-6 „a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kępa Rzeczycka na dz. o nr ewid. 161 ...
33600000-0 Dostawa leku DARATUMUMAB-81/PN/2019
18000000-0 Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higien...
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00zł na pokrycie planowanego def...
30192000-1 „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów”
39294100-0 Dodruk materiałów dydaktycznych dla uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera na...
45261000-4 Wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
45000000-7 Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowic...
30125110-5 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Izby Admi...
34114100-0 Dostawa ambulansu
90915000-4 wykonanie usług kominiarskich lokali mieszkalnych będacych w Zasobie KOWR oraz budynków administracy...
33141100-1 Dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicz...
90910000-9 USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDÓW W SIERADZU
45300000-0 Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019” na które składa się adapt...
71320000-7 Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymi...
73111000-3 Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych
34110000-1 Wynajem długoterminowy 4 samochodów osobowych z silnikiem benzynowym
45310000-3 Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Markiefki 80/1 oraz ul. Warszawskiej 50/11 w Katowicach.
33696500-0 Dostawa odczynników laboratoryjnych.
31524120-2 Modernizacja oświetlenia na płycie głównej boiska do gier w budynku hali widowiskowo-sportowej w Kęp...
63510000-7 Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji w ramach operacji „Innowacje w hodowli bydła”.
66000000-0 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami o...
55523100-3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłkó...
09123000-7 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku przy ul. Jana H. Dąbr...
45000000-7 PRZENIESIENIE I ZADASZENIE TRYBUN DLA KIBICÓW NA BOISKU PIŁKARSKIM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY U...
66510000-8 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie ubezpieczenie mienia od wszystkic...
73111000-3 WYKONYWANIE BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH
09323000-9 dostawa wraz z montażem trzech węzłów cieplnych w budynkach jednostek Izby Administracji Skarbowej...
45000000-7 Remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
55243000-5 „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych– grupa siatkarzy”
45220000-5 Budowa dwóch zjazdów na tereny zielone na dz. nr 105/13 obręb Białężyce gm. Września, wzdłuż drogi k...
79940000-5 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu...
70000000-1 Prace geodezyjno-kartograficzne
90640000-5 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W...
45233140-2 Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód
80400000-8 „Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji ”
39294100-0 Dostawa artykułów promocyjnych z logo Światowej Konferencji Antydopingowej
90212000-6 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE PIESZYCE ORAZ GMINIE PIŁAWA GÓRNA W sezonie 2019/2020 z ...
45236114-2 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 im. St...
45216112-2 Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Sądu Rejonowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich 79
45233220-7 rzebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Sośnie ul. Dębowa
39162100-6 Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ...
45230000-8 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działki nr 1859/4.
33190000-8 Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania
34114121-3 Ambulans transportowy
39162100-6 Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowy...
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu b...
22993000-7 Dostawa papierów rejestracyjnych do urządzeń medycznych oraz artykułów z masy papierowej dla potrzeb...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w G...
45000000-7 Zadanie 55172 „Termomodernizacja oraz dostosowanie do wymogów ppoż. budynku nr 11” Powidz 33 BLTr K-...
39710000-2 Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych
45000000-7 Przetarg nieograniczony na Modernizację instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol w ram...
45453000-7 Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap II
45000000-7 Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów, w miejscowości Kaczory, ul. Ra...
80500000-9 Organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP...
39150000-8 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia.
39100000-3 Dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej"
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Remont kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem ...
45000000-7 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie
33190000-8 dostawa akcesoriów do kardiomonitorów i aparatów do znieczulania
38433200-1 Dostawa spektrometru fotoelektrycznego dla Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politech...
45111200-0 Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach pr...
45000000-7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przył...
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pr...
80530000-8 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczen...
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku nr 9 kultu religijne...
45233223-8 Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Huta
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy
24455000-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych
34100000-8 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, nieużywanego be...
34144210-3 Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Dobrosołowie
33692000-7 Dostawa produktu leczniczego do dezynfekcji błon śluzowych
37535200-9 Budowa placów zabaw
34110000-1 Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 oraz samochodu bus 8+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O...
39130000-2 Dostawa mebli
15100000-9 „Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkol...