Browse catalog... From 3531702 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
34114121-3 Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem
90512000-9 Transport i następnie unieszkodliwianie albo odzysk odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 ...
77211600-8 Zakup, dostawa i nasadzenia drzew na terenie miasta Bytomia.
90524000-6 Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
90610000-6 BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WE WŁOCŁAWKU
90620000-9 Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-r...
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częs...
38652100-1 Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z modernizacją i instalacją w salach wykładowych kampusów UKSW...
33181000-2 ZP/143/2019 – Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu „CZMP”.
79500000-9 Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku
48450000-7 Usługa dostępu do narzędzia do badania ról zespołowych zawierającego pakiet jednostek testowych w il...
45232421-9 ”Budowa biologicznej/mechanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach”
90410000-4 Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2020.
33184410-0 Dostawa ekspanderów i protez piersi
22211000-2 Dostawa prasy na rok 2020
92000000-1 „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla prac...
45111200-0 ,,Przebudowa ul. Rzecznej w Barłogach”
45233120-6 Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina
45111300-1 „Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Piaskowej i ul. Potokowej”
03000000-1 Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania bezpośrednio do siedziby Zamawiającego
90000000-7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubanie
33190000-8 Dostawę wyrobów jednorazowego użytku
90523000-9 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w admi...
24000000-4 Realizacja działań związanych z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór -„Dostawa nawozów mineralnych, ...
79950000-8 Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w ...
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej w Chylicach w zakresie art. spożywczych
45233141-9 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
30213300-8 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 12/ 19
50421200-4 Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz obsługi serwisowej aparatów RTG i systemu...
90910000-9 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Biał...
60100000-9 „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 r...
15000000-8 Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkoln...
80411000-8 Kompleksowe świadczenie usług przez wykładowców oraz instruktorów techniki jazdy dotyczące przedmiot...
90900000-6 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalni...
30213100-6 Dostawa sprzętów IT
45233252-0 Budowa części ulicy Wiosennej w Skórzewie wraz z oświetleniem drogowym, realizowana w ramach zadania...
90511000-2 „Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko
98300000-6 WYŁAPYWANIE ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY STRYKÓW
09100000-0 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB-95 i oleju opałowego dla ZSCKR w Karol...
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w 2020 roku
33631600-8 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w ciągu 6 miesięcy
09134100-8 Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
90500000-2 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych...
30125000-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Płocka w 2020 roku.
15221000-3 Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów
45232440-8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna a) Podzadanie 6.3. – Budowa k...
22200000-2 „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo ...
71320000-7 Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej
60112000-6 Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2020 roku
79530000-8 Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów z psychologii, prawa i socjologii oraz korekta tekstu z psycho...
66113000-5 Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze
85312310-5 Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Suchaniu z siedzibą w ...
18424300-0 Dostawa rękawic nitrylowych i masek FFP3 z zaworem wydechowym
15100000-9 dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz przetworów i konserw mięsnych
85311000-2 ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA K...
39130000-2 „Dostawa i montaż mebli”
45112720-8 Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal
60112000-6 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmin...
30236000-2 Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pr...
15700000-5 Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologiczneg...
90000000-7 Odwodnienie osadu przefermentowanego
98310000-9 Świadczenie usług pralniczych
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinan...
09135100-5 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla szkół gminy Opoczno w roku kalendarzowym 2020
71354300-7 Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do podziałów nie...
15100000-9 dostawa mięsa wieprzowego i wołowego, drobiu, tłuszczy zwierzęcych i wędlin
33696500-0 Dostawa materiałów do Laboratorium – Bakteriologia
09300000-2 przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okr...
90510000-5 Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Ż...
60100000-9 Usługi transportowe na potrzeby Gminy Połaniec w 2020 r.
37311000-1 ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
90513000-6 Odpady kuchenne
34300000-0 „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów autobusów, oraz części do silników...
45453000-7 Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules
90610000-6 Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wyszków
45210000-2 Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14 – III etap realizacji
90500000-2 ODBIÓR STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DEBRZNO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIES...
34115200-8 Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulin...
32420000-3 Świadczenie usługi dostępu bezpośredniego do MS Office 365 na okres 36 miesięcy
38510000-3 Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej
55321000-6 Realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miej...
33100000-1 Zakup i dostawa lasera do rozbijania kamienia w śliniankach dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka R...
90511000-2 Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa
60170000-0 „Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby...
60172000-4 Świadczenie usług transportowych - dowożenie uczestnikó Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach -...
85121000-3 „Świadczenie usług medycznych w Miejskiej Izby Wytrzeźwień 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńskiej 153 cał...
09134100-8 Dostawa oleju napędowego
39000000-2 Dostawa środków czystościowych
15112000-6 Dostawa drobiu i wędlin z drobiu
32420000-3 Dostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza
33140000-3 Dostawa bielizny jednorazowej i operacyjnej
55523100-3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłkó...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowyc...
60100000-9 dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w okre...
09135100-5 DOSTAWA PALIW DLA GMINY KOWALE OLECKIE W ROKU 2020
66515000-3 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZ...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych