Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r.

Order Newsletter: 1 Position: 12100 (oferta nr 9538)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r. 2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: CZĘŚĆ I - naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 40 tj. - samochód SKODA FABIA - samochód FIAT PANDA - samochód LUBLIN - przyczepa VIOLA o masie całkowitej do 750 kg CZĘŚĆ II - naprawy środków transportowych garażujących w Mogilnie przy ul. M. Konopnickiej tj. - samochód LUBLIN - przyczepa VIOLA o masie całkowitej do 750 kg 3. Wykaz czynności naprawczych: 3.1. Wymiana oleju silnikowego, 3.2. Wymiana filtra powietrza, 3.3. Wymiana uszczelki pod głowicą, 3.4. Wymiana rozrządu silnika, 3.5. Diagnostyka komputerowa, 3.6. Wymiana sprzęgła, 3.7. Wymiana przegubu wew./zew., 3.8. Wymiana tarcz, klocków hamulcowych, 3.9. Wymiana klocków hamulcowych, 3.10. Wymiana płynu hamulcowego, 3.11. Regulacja zbieżności kół, 3.12. Naprawa układu kierowniczego, 3.13. Wymiana amortyzatorów, 3.14. Wymiana opon zima - lato, 3.15. Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, 3.16. Drobne naprawy lakiernicze, 3.17. Naprawy blacharskie, 3.18. Wykonanie przeglądów technicznych pogwarancyjnych, 3.19. Inne nie wymienione w ramach potrzeb. 4. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów. 5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do miejsca garażowania wskazanego w pkt. III.2. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości i zmiany obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 13. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 13.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest: z przewidywanym przez Zamawiającego zakupem dodatkowych pojazdów przewiduje się możliwość zwiększenia w ramach prawa opcji zamówienia podstawowego o 30 %. 13.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 13.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2015r. 13.4 O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 13.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30