Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 61026 (oferta nr 94789)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-02-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został określony w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: poniedziałek - piątek 07:30 -14:30. 2. Termin realizacji dostawy: do 7 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 5. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. Kierownik sekcji ds. Informatyzacji lub osoba go zastępująca dokonuje sprawdzenia dostarczonego sprzętu i potwierdza, że cały asortyment jest zgodny z zamówieniem. 7. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 9. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów i oprogramowania (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych). Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). Wykonawca wraz z fakturą dostarczy protokół odbioru towaru do magazynu centralnego Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14. Protokół będzie podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w miejscu dostawy. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie usługi będącej przedmiotem umowy fakturą wystawioną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1528). 11. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary oraz maksymalne czasy naprawy mają wynosić odpowiednio: a) część I pkt. 1 - gwarancja: min. 60 miesięcy; maksymalny czas naprawy: na następny dzień roboczy; b) część I pkt. 2 - gwarancja: min. 36 miesięcy; maksymalny czas naprawy: 7 dni roboczych; c) część II poz. 1-4 - gwarancja: min. 60 miesięcy; maksymalny czas naprawy: na następny dzień roboczy; d) część III- gwarancja: min. 36 miesięcy; maksymalny czas naprawy: 7 dni roboczych; e) część IV - gwarancja: min. 24 miesiące; maksymalny czas naprawy: 4 dni roboczych. Dokument gwarancyjny stanowi umowa. 12. Faktura VAT zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej 3 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia. 13. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w terminach określonych w ust. 11 niniejszego rozdziału. Terminy obliczane są od momentu zgłoszenia awarii (faksem lub e-mailem). Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni świątecznych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302320004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information