wykonanie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie w latach 2012-2015.

Order Newsletter: 1 Position: 115093 (oferta nr 946446)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-05-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie w latach 2012-2015.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. I część zamówienia Przedmiotem I części zamówienia jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych ulotek, banderoli oraz informacji do restauratorów wraz z ich wydrukiem, zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 3 do siwz oraz następującymi wytycznymi: 1) Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych ulotek-pocztówek: a) format pocztówkowy A6 (105 mm x 148mm), b) dwustronnie zadrukowane, c) papier 240g/m2, d) przód błyszczący, e) kolor 4+4 2) Wydruk zaakceptowanych materiałów, o których mowa w pkt. 1 w następującej ilości: a) wzór I - 1500 szt. b) wzór II - 1500 szt. c) wzór III - 1500 szt. d) wzór IV - 1500 szt. 3) Opis wzorów ulotek-pocztówek: a) wzór I - Kwiaty : Strona A: drukowany napis KOLOROWY ŚWIAT KARTEK , okrągłe logo z napisem Anty Kartka , rysunek z kwiatami (w załączeniu), na samym dole strony, małymi literami: Pomysł i projekt: Robert i Maniek Strona B: na górze strony napis: Kampania STOP ŻEBRACTWU DZIECI realizowana w ramach programu pn.: Pod parasolem Kazimierza , na środku napis: CZARNO-BIAŁY ŚWIAT SPRZEDAWCÓW KARTEK , w dymkach napisy: UWAGA!!!POLICJA!!! UCIEKAMY , SPADAJ GÓWNIARZU! , WYNOŚCIE SIĘ STĄD!!! , STÓJ POLICJA!!! , na dole strony czarno-białe logotypy: Kapitał Ludzki i UE a pod nimi napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , z prawej strony kartki - w górnym rogu belka z napisem: Organizatorzy , a pod nią czarno-białe logotypy: dając pieniądze odbierasz dzieciństwo, UMK + Młody Kraków, MOPS w Krakowie, CPES Parasol. b) wzór II - Wieloryb : Strona A: drukowany napis KOLOROWY ŚWIAT KARTEK , okrągłe logo z napisem Anty Kartka , rysunek z wielorybem, na samym dole strony, małymi literami: Pomysł i projekt: Robert i Maniek Strona B: na górze strony napis: Kampania STOP ŻEBRACTWU DZIECI realizowana w ramach programu pn.: Pod parasolem Kazimierza , na środku napis: CZARNO-BIAŁY ŚWIAT SPRZEDAWCÓW KARTEK , w dymkach napisy: UWAGA!!!POLICJA!!! UCIEKAMY , SPADAJ GÓWNIARZU! , WYNOŚCIE SIĘ STĄD!!! , STÓJ POLICJA!!! , na dole strony czarno-białe logotypy: Kapitał Ludzki i UE a pod nimi napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , z prawej strony kartki - w górnym rogu belka z napisem: Organizatorzy , a pod nią czarno-białe logotypy: dając pieniądze odbierasz dzieciństwo, UMK + Młody Kraków, MOPS w Krakowie, CPES Parasol. c) wzór III - Baranek : Strona A: drukowany napis NIKT NIE MA PRAWA ZMUSZAĆ CIĘ DO SPRZEDAWANIA KARTEK , okrągłe logo z napisem Anty Kartka , rysunek z barankiem, na samym dole strony, małymi literami: Pomysł i projekt: Robert i Maniek Strona B: na górze strony napis: Kampania STOP ŻEBRACTWU DZIECI realizowana w ramach programu pn.: Pod parasolem Kazimierza , poniżej napis SĄ INNE SPOSOBY NA DZIECIŃSTWO , na środku rysunki, a pod nimi napisy: CZYTAJ , Lepiej jeździć na rolkach , Nie włócz się po ulicy, spędź wakacje z rodzicami , Lepiej iść na spacer , Graj na komputerze , Lepiej grać w piłkę!! . Na dole strony czarno-białe logotypy: Kapitał Ludzki i UE a pod nimi napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , z prawej strony kartki - w górnym rogu belka z napisem: Organizatorzy , a pod nią czarno-białe logotypy: Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo, UMK+ Młody Kraków, MOPS w Krakowie, CPES Parasol. Napis SĄ INNE SPOSOBY NA DZIECIŃSTWO oraz rysunki wraz z podpisami winny znaleźć się w czarnej ramce. d) wzór IV - Słonko : Strona A: drukowany napis NIKT NIE MA PRAWA ZMUSZAĆ CIĘ DO SPRZEDAWANIA KARTEK , okrągłe logo z napisem Anty Kartka , rysunek z barankiem, na samym dole strony, małymi literami: Pomysł i projekt: Robert i Maniek Strona B: na górze strony napis: Kampania STOP ŻEBRACTWU DZIECI realizowana w ramach programu pn.: Pod parasolem Kazimierza , poniżej napis SĄ INNE SPOSOBY NA DZIECIŃSTWO , na środku rysunki, a pod nimi napisy: CZYTAJ , Lepiej jeździć na rolkach , Nie włócz się po ulicy, spędź wakacje z rodzicami , Lepiej iść na spacer , Graj na komputerze , Lepiej grać w piłkę!! . Na dole strony czarno-białe logotypy: Kapitał Ludzki i UE a pod nimi napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , z prawej strony kartki - w górnym rogu belka z napisem: Organizatorzy , a pod nią czarno-białe logotypy: Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo, UMK+ Młody Kraków, MOPS w Krakowie, CPES Parasol. Napis SĄ INNE SPOSOBY NA DZIECIŃSTWO oraz rysunki wraz z podpisami winny znaleźć się w czarnej ramce. 4) Wydruk ulotek-banknotów a) format 81 mm x 148 mm, b) dwustronnie zadrukowane, c) papier 240g/m2, d) kolor 4+4 e) ilość: 20 000 sztuk, f) ulotki powinny być spakowane po 50 szt. i owinięte banderolą. 5) Wydruk banderol: a) format: 200 mm x 30 mm, b) papier 80 g/m2, c) ilość 400 szt. 6) Wydruk zalaminowanej, informacji dla restauratorów a) ilość - 200 szt. b) format A4, c) papier 80 g/m2 d) druk czarno-biały, jednostronny. 7) Ulotki, banderole oraz informacja do restauratorów zostaną oznaczone zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Wytycznych Dotyczących Oznakowania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dostępnych pod adresem: http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx). Ponadto ulotki - pocztówki zostaną opracowane zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 610/2012 z dnia 3.03.2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne (dostępnego pod adresem: http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2012/610/w_sprawie_stosowania_jednolitej_linii_graficznej_Miasta_Krakowa_przez_komorki_organizacyjne_UMK_i_miejskie_jednostki_organizacyjne.html). 8) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy i techniki, obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w dokumentacji przedmiotowego zamówienia. 9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy przedmiot zamówienia wraz z potwierdzeniem, że projekt został zaakceptowany przez Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Krakowa (dotyczy ulotek-kartek). 10) Wykonawca w chwili protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przenosi autorskie prawa majątkowe. Wykonawca oświadcza, że zawarł stosowne umowy licencyjne z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz, że pokrył wszelkie zobowiązania wobec tych osób, z tytułu przysługujących im praw autorskich. W związku z powyższym Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nieograniczonego w czasie rozporządzania przedmiotem zamówienia w kraju i za granicą, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie; d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; e) sporządzenie wersji obcojęzycznych; f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; g) wykorzystanie na stronach internetowych; h) wykorzystywania przedmiotu zamówienia do celów promocyjnych; i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; j) udostępniania osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych; 11) Wykonawca oświadcza, że żadnego z powyższych praw nie przeniósł na osobę trzecią. 12) Uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane drogą elektroniczną na adresy podane w sekcji III, ust. 1. 13) Końcowego odbioru przedmiotu zamówienia dokona protokolarnie komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli ze strony Zamawiającego i jeden przedstawiciel ze strony Wykonawcy. 14) Poprawki wynikające ze wstępnego odbioru przedmiotu zamówienia wykonane zostaną na koszt Wykonawcy, w terminie określonym w protokole odbioru, wyłącznie w zakresie określonym w formularzu ofertowym. 2. II część zamówienia: Przedmiotem II części zamówienia jest wydruk wizytówek oraz druków wewnętrznych, opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na podstawie pisemnych zamówień częściowych, do których załączone będą wzory druków. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych druków w obrębie asortymentu wymienionego w formularzu cenowym, do wysokości kwoty umowy. 3. Ustalenia dodatkowe 1) Miejsce dostawy: magazyn MOPS, Kraków, ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 2) Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu muszą odpowiadać jego właściwościom. 3) Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od 1 stycznia 2013 r. Waloryzacja nie może przekroczyć wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ewentualna waloryzacja nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy. (dotyczy wyłącznie II części zamówienia) 4) Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca przy dostawie nie dostarczy faktury lub gdy będzie ona błędnie wystawiona. 5) W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych, Zamawiający w terminie do 14 dni od daty odbioru prześle Wykonawcy reklamacje, który w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania zobowiązany jest usunąć wady lub braki ilościowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798230009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 36 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48483

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30