monitoring obiektu przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 93761 (oferta nr 918704)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-04-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: monitoring obiektu przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu obiektów MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w obiekcie przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie (łącze gsm), 2. Czas realizacji usługi, całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionych wyżej obiektów nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku: 1) dezaktywacji alarmu, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną 2) nie załączonego systemu alarmowego w następujących godzinach: a) w poniedziałki, czwartki i piątki: przed godz. 6:30 oraz po godzinie 18:30, b) we wtorki i środy: przed godz. 6:30 oraz po godzinie 21:30 c) w soboty, niedziele i święta wolne od pracy - całodobowo. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 4 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania systemu alarmowego, przez cały czas trwania umowy, w stanie ciągłej gotowości, dokonując odpowiednich czynności konserwacyjnych. 11. Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy o planowanych próbach systemu alarmowego, otwarcia obiektu lub innych okolicznościach istotnych dla sposobu wykonywania ochrony i dozoru mienia Zamawiającego. 12. Dezaktywacje systemów alarmowych Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy z wyprzedzeniem. 13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody w mieniu Zamawiającego, powstałe w wyniku nie włączenia się systemu alarmowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 14. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wykazu pracowników wraz z telefonami kontaktowymi, których należy powiadomić w przypadku: awarii systemu, pożaru, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 15. W ramach usługi Wykonawca użyczy Zamawiającemu oraz zainstaluje dialer GSM/GPRS 16. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zasilać dialer, celem zapewnienia łączności monitoringu z systemem Wykonawcy. 17. Cena usługi zawiera również koszt dojazdu grup interwencyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797110001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information