Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 66239 (oferta nr 882792)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-03-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Wykonanie okresowych obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w następującym zakresie: 1) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 2) sprawdzenie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z wymaganiami. 2. Wytyczne dotyczące protokołów: 1) protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby, a w szczególności ustalenia w zakresie: a) sprawdzenia wykonania zaleceń z uprzednio przeprowadzonej kontroli, b) stwierdzenie usunięcia uszkodzenia oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, c) stanu technicznego elementów objętych kontrolą, d) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą, e) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, f) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, g) zakresu nie wykonanych robót remontowych zleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych, 2) skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem, 3) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać uzupełnienia treści i załączników do protokołu, pod rygorem niewypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy, 4) w przypadku sporządzenia dokumentacji graficznej i/lub fotograficznej ma ona być dołączona do protokołu. Termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 30.03.2012 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 710000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information