Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 2 części

Order Newsletter: 1 Position: 50457 (oferta nr 862329)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-03-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 2 części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 2 części: Cześć nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek Cześć nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko Pojazdy specjalistyczne typu Mercedes - Benz UNIMOG (bez osprzętu współpracującego): 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonywanie napraw bieżących, 2.2. Wykonywanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, 2.3. Demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizacje, 2.4. Transport awaryjny; Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. 2.5. Przeglądy okresowe oraz ewentualne naprawy będą wykonywane na miejscu w poszczególnych Rejonach, po wcześniejszym ustaleniu zakresu naprawy, potwierdzonym pisemnym zleceniem. 3. Termin realizacji Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12.2012r. na podstawie telefonicznych zleceń przekazywanych z poszczególnych Rejonów, potwierdzonych pisemnym zleceniem lub do wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej za realizację zamówienia, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakładanych do wykonania usług, wówczas wartość umowy nie będzie wykonana w całości. 4. Realizacja zamówienia: 4.1. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 4.2. Wykonawca wykona bieżących naprawy w ciągu 5 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 4.3. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w poszczególnym pojeździe. 4.4. Materiały niezbędne do wykonania naprawy dostarczać będzie Wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny zakupu (w przypadku ceny powyżej 500,00 zł netto). 4.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4.6. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy danym pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. 5. Wymagania Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie: -pełnej diagnostyki; - elektronicznym; - elektromechanicznym; - mechanicznym. 6. Rękojmia 6.1. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonaną usługę na okres minimum 6 miesięcy. 6.2. Wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 7. Wykaz czynności Wykonanie obsług technicznych OT wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu, której kopia zostanie dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501140007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie wymagane

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30