Przeprowadzenie warsztatów dotyczących edukacji i promocji zdrowia z uwzględnieniem rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

Order Newsletter: 1 Position: 18419 (oferta nr 823834)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie warsztatów dotyczących edukacji i promocji zdrowia z uwzględnieniem rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dotyczących edukacji i promocji zdrowia z uwzględnieniem rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Ilość uczestników: 24 beneficjentów projektu Pora na aktywność (osoby niepełnosprawne posiadające lekki, umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniami do pracy, częściowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy). 2. Sposób organizacji zajęć: 1) 21 godzin zegarowych (dla każdej grupy) warsztatów odbywających się w 2 grupach po nie więcej niż 15 osób oraz 2 spotkania indywidualne po 1 godzinie zegarowej dla każdego beneficjenta, 2) Po każdej godzinie zegarowej zajęć nastąpi 10 minutowa przerwa. 3. Tematyka zajęć (ilości godzin podane na 1 grupę) 1) z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych dla każdej grupy: a) 1 spotkanie trwające 3 godziny zegarowe z psychologiem, który przedstawi beneficjentom metody działania i techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, np.: sposoby przeciwdziałania tremie związanej z wystąpieniami publicznymi na przykładzie rozmów kwalifikacyjnych, organizacja dnia codziennego po podjęciu pracy zawodowej, omówi techniki relaksacyjne, b) 1 spotkanie trwające 2 godziny zegarowe z psychologiem, który przedstawi techniki automotywacji i wartości pracy w życiu człowieka i konsekwencji psychicznych oraz społecznych braku pracy, 2) z zakresu edukacji i promocji zdrowia dla każdej grupy: a) 1 spotkanie trwające 2 godz. zegarowe z lekarzem medycyny, który udzieli porad w ramach swoich kompetencji; wykaże zależność dobrej kondycji fizycznej od systematycznego leczenia i rehabilitacji, przeprowadzi zajęcia zmieniające przekonanie, iż niepełnosprawność wyklucza aktywność zawodową, odpowie na pytania beneficjentów dot. wpływu ich niepełnosprawności na aktywność zawodową, b) 1 spotkanie trwające 1 godz. zegarową z lekarzem okulistą, który udzieli porad w ramach swoich kompetencji; poinformuje jak należy dbać o wzrok przy poszczególnych wadach wzroku, omówi profilaktykę okulistyczną w zakresie czynników wpływających na wystąpienie wad wzroku oraz chorób oczu, odpowie na zadane pytania beneficjentów, c) 1 spotkanie trwające 1 godz. zegarową z lekarzem kardiologiem, który udzieli porad w ramach swoich kompetencji; poinformuje jak przeciwdziałać chorobom serca, utrzymać dobrą kondycję fizyczną chorując na schorzenia kardiologiczne, rozpoznać objawy zawału i jak postępować w przypadku jego wystąpienia, odpowie na zadane pytania beneficjentów, d) 1 spotkanie trwające 3 godziny zegarowe z dietetykiem, który omówi prawidłowe żywienie jako sposób na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji, zachowanie estetyki przygotowania i spożywania posiłków, higienę odżywania, wspólne z beneficjentami przygotuje kilka przykładowych jadłospisów uwzględniających ich możliwości finansowe, e) 1 spotkanie trwające 4 godziny zegarowe ( 2 godziny zegarowe zajęć wykładowych i 2 godziny zegarowe zajęć praktycznych na sali gimnastycznej lub w basenie) z rehabilitantem z zakresu podwyższenia sprawności fizycznej beneficjentów, wpływu samopoczucia fizycznego na funkcjonowanie społeczne i zawodowe, rehabilitant podczas zajęć zaprezentuje proste ćwiczenia usprawniające fizycznie dla różnych typów niepełnosprawności oraz przedstawi przykładowy instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu, 3) z zakresu aktywizacji zawodowej w tym: a) 1 spotkanie po 2 godziny zegarowe z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych, który omówi nowoczesne formy zatrudnienia ( praca zdalna, telepraca, praca na wezwanie itp.) przekaże informacje na temat dotacji i refundacji PFRON (dotyczących rehabilitacji zawodowej), możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy i możliwość zatrudnienia wspieranego osoby niepełnosprawnej (np. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, ZPCh), założenia własnej działalności gospodarczej, b) 2 spotkania po 1 godzinie zegarowej - porady indywidualne z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych, który dokona analizy uczestników pod kątem określenia predyspozycji zawodowych każdej osoby, udzieli porad indywidualnych z zakresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ograniczeń i możliwości na rynku pracy dla danego beneficjenta, opracuje z beneficjentem dokumenty aplikacyjne, przygotuje klienta do rozmowy kwalifikacyjnej, opracuje wytyczne dotyczące dalszej pracy pracownika socjalnego z każdym beneficjentem. c) 1 spotkanie trwające 2 godziny zegarowe z prawnikiem, który omówi podstawowe zagadnienia z prawa pracy oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, różnice pomiędzy umową o pracę, umową zlecenie oraz umową o dzieło, odpowie na zadane pytania beneficjentów. 4. Celem warsztatów jest: 1) zmiana nastawienia osób niepełnosprawnych do własnej aktywności zawodowej, 2) poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych, 3) podniesienie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, 4) uświadomienie znaczenia systematycznej kontroli stanu zdrowia. 5. Efekty uczestnictwa w warsztatach: 1) beneficjent będzie potrafił zastosować poznane techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz dostosować techniki asertywne do konkretnej sytuacji życiowej, 2) beneficjent będzie miał świadomość, że jego stan zdrowia nie wyklucza go z aktywności zawodowej, 3) beneficjent będzie umiał określić jaki zawód może wykonywać w związku ze swoimi ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, 4) beneficjent będzie miał świadomość, że jego sprawność fizyczna zależy od systematycznego leczenia i rehabilitacji, 5) beneficjent będzie potrafił przygotować dokumenty aplikacyjne i zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, 6) beneficjent będzie potrafił dostosować dietę do swojego stanu zdrowia z uwzględnieniem własnych możliwości finansowych, 7) beneficjent będzie znał swoje prawa i uprawnienia jako osoba niepełnosprawna w miejscu zatrudnienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia temperatury pokojowej w pomieszczeniach szkoleniowych. 2) oznaczenia dokumentów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, materiałów, sal w których odbywać się będą zajęcia itp. zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://www.efs.gov.pl/Documents/wytyczne_04_02.pdf), 3) wydania uczestnikom zaświadczeń oznakowanych wg w/w wytycznych, 4) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. 5) prowadzenia: a) dziennika każdych zajęć zawierającego: listę obecności, wymiar godzin, tematy zajęć, b) list potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestnika odbioru materiałów piśmienniczych, publikacji oraz wyżywienia, c) dokumentacji fotograficznej prezentującej całokształt usługi i przekazania jej na zakończenie całej usługi Zamawiającemu. d) Sporządzenia i przedstawienia na zakończenie usługi Zamawiającemu opinii/indywidualnego planu działania sporządzonego przez doradcę zawodowego dla każdego uczestnika 6) informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach lub rezygnacji z udziału. 7) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika: a) planu zajęć, b) długopisu metalowego typu Zenit, c) bloku biurowego 60 stron kratka A4, d) skryptu zajęć dla każdego uczestnika zawierający materiał omawiany na zajęciach, wskazówki, porady (materiały dydaktyczne i publikacje o łącznej objętości minimalnie 50 stron ilustrowane dostosowane do potrzeb uczestników, w tym co najmniej: przykładowy list motywacyjny, CV, wykaz instytucji dofinansowujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, adresy portali internetowych związanych z poszukiwaniem pracy dla osób niepełnosprawnych, przykładowe jadłospisy uwzględniające kaloryczność potraw oraz obliczone wartości energetyczne posiłku na poczet wartości odżywczych, instruktaż ćwiczeń. 8) przedstawienia na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć harmonogramu warsztatów do zaakceptowania przez Zamawiającego, zawierającego tematykę poszczególnych zajęć Harmonogram będzie podlegał akceptacji Kierownika Sekcji ds. Zarządzania Projektem Systemowym. W harmonogramie Wykonawca określi kiedy (data, godzina) i gdzie (dokładny adres) będą się odbywały poszczególne zajęcia, 7. Wykonawca zapewni beneficjentom poczęstunek wg poniższego menu: (ilości podane na 1 osobę): Przerwy kawowe podczas warsztatów (w każdy dzień zajęć): herbata 300 ml, kawa 100 ml, mleko do kawy 50 ml, woda niegazowana 250 ml, woda gazowana 250 ml, soki owocowe 100 % (2 różne rodzaje) 250 ml, paluszki, kruche ciastka kilka rodzajów 75g. 8. Wykonawca zapewni odpowiedni do przeprowadzenia warsztatów lokal, pozbawiony barier architektonicznych, usytuowany w granicach administracyjnych Krakowa, nie dalej niż 1 km od najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej (podać adres lokalu). 9. Pozostałe ustalenia: 1) Wykonawca może zostać skontrolowany w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub podmiot kontrolujący Zamawiającego. 2) W przypadku gdy beneficjent zrezygnuje z uczestnictwa w warsztatach w trakcie ich realizacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia tj. faktycznie przeprowadzonych godzin warsztatów. 3) W przypadku gdy beneficjent zrezygnuje z uczestnictwa w zajęciach przed ich rozpoczęciem, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie. 4) W terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia usługi Wykonawca zorganizuje w zasobach lokalowych Zamawiającego spotkanie podsumowujące, podczas którego przekaże Zamawiającemu zgromadzoną dokumentację, o której mowa w ust. 6 pkt 3 i 5.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information