Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla MOPS w Krakowie w latach 2012-2013

Order Newsletter: 1 Position: 15391 (oferta nr 820581)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla MOPS w Krakowie w latach 2012-2013

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów do drukarek używanych w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 2) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości zamawianych tonerów w ramach asortymentu. 3) Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie tonerów regenerowanych, reprodukowanych oraz posiadających elementy z recyklingu, elementy wcześniej używane lub modyfikowane. 4) Wykonawca oświadcza, że oferowane tonery nie są regenerowane, reprodukowane oraz nie posiadają elementów z recyklingu, elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 5) Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oryginalnych, w 100% fabrycznie nowych zamienników (tonerów równoważnych). 6) Tonery muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania (folie, taśmy, hologramy itp.). Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność (lub pojemność), znak firmowy producenta, typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności. 7) W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera, zamiennik winien posiadać analogiczny element. Po zainstalowaniu tonera w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne negatywne komunikaty. 2. Gwarancja: 1) Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczony towar. 2) Gwarancja na dostarczone tonery będzie zbiorcza i będzie wystawiona przez Wykonawcę. Dokument gwarancyjny będzie zawierać: datę sprzedaży oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument zostanie podpisany przez upoważnioną osobę. 3) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drukarek Zamawiającego powstałe w wyniku niewłaściwej jakości dostarczanych przez niego tonerów. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia do Zamawiającego innego, nie gorszego sprzętu wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych, sterownikami, gwarantujących prawidłową pracę urządzenia w pełnym zakresie potrzeb Zamawiającego. 4) Jeżeli dostarczone tonery będą wykonywać rażąco mniejszą od podanej przez Zamawiającego liczbę wydruków Zamawiający ma prawo je zwrócić w ramach gwarancji - Wykonawca prześle w zamian sprawne tonery w czasie do 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli w okresie podanej przez Wykonawcę w ofercie wydajności wystąpią objawy wadliwej pracy tonera (zabrudzenia, głośna praca itp.) również mogą one podlegać reklamacji na ww opisanych zasadach. W przypadku powtarzania się takich sytuacji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę ewentualnymi kosztami z tym związanymi. 3. Dostawa: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. 2) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnie stwierdzonych przy odbiorze wad. 3) Zamawiający nie odbierze dostawy jeżeli: a) z pięciu losowo wybranych tonerów przynajmniej jeden okaże się wadliwy, b) tonery będą nosiły ślady użytkowania lub nie będą posiadać oryginalnych zabezpieczeń producenta. 4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dostawy wad w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 6) Osobami odpowiedzialnymi za odbiór dostaw są Robert Kowalski lub w jego zastępstwie Tomasz Michalik. 7) Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 8) Miejsce dostawy: magazyn centralny MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14 w godzinach pracy Zamawiającego: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek - piątek 7:30 -15:30 4. Kary: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zawinioną zwłokę przez Wykonawcę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdz. III w wysokości 1 % wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki, b) za opóźnienie terminu usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień zwłoki, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego. 2) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej 5. Termin realizacji zamówienia: w postaci zamówień częściowych: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku - dostawy częściowe do 4 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego (w formie faxu lub e-mail). 6. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę do każdego zamówienia częściowego. Informacje dodatkowe dotyczące zamawianej usługi: Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 7.1.1, projekt pn. Pora na aktywność - zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Warszawa, 01 stycznia 2011 roku i obowiązującym prawem. Uwagi dodatkowe: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 26 stycznia 2012 roku, do godz. 09:00 w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego o numerze następującym: 80 1240 4722 1111 0000 4860 8042. 4. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie załączone do oferty potwierdzenie bankowe wykonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach opisanych w art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy. 6. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego o numerze 80 1240 4722 1111 0000 4860 8042. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, o czym zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 13. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301240004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 26 stycznia 2012 roku, do godz. 09:00 w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30