Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2012/2013

Order Newsletter: 1 Position: 12653 (oferta nr 817241)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-01-12

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2012/2013

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia: 1) Połączenia w ramach publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej: - darmowe połączenia między wszystkimi lokalizacjami Zamawiającego - połączenia lokalne - połączenia międzystrefowe - połączenia do sieci komórkowych - zapewnienie transmisji dla faksu 2) Połączenia w ramach stałego dostępu do internetu: - urządzenia aktywne sieci niezbędne do zestawienia połączenia zapewnia Wykonawca, (dostarczony podstawowy modem DSL dla łączy ze stałą adresacją IP, dostarczony podstawowy modem ADSL dla łączy z dynamicznym numerem IP ) - brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 24 godziny/dobę - nieograniczony dostęp do Internetu jeśli chodzi o dostępność usługi - dla łączy klasy DSL wymagany co najmniej jeden stały publiczny adres IP - usługi powinny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. Ust. 171 z 2004r poz. 1800, z późniejszymi zmianami) Założenia do umowy: Zapewnienie płatnych połączeń do publicznych ruchomych sieci telefonicznych (komórkowych) oraz innych ruchów do sieci publicznej, takich jak: automatyczne serwisy informacyjne, biuro numerów, ulgowa linia 0-801, bezpłatnej linii 0-800 - zachowanie dotychczasowej systematyki i możliwości połączeń za pomocą sieci tzw. numerów wewnętrznych Zamawiającego - sekundowe rozliczanie czasu rozmów, bez opłaty początkowej - blokada możliwości połączeń na numery 0-40x, 0-30x i 0-70x - zachowanie dotychczasowej numeracji abonenta, w wypadku gdyby w wykonaniu zawartej umowy nastąpiło przeniesienie abonenta do nowej sieci w trybie art. 71 ustawy prawo telekomunikacyjne (przy pokryciu przez wykonawcę kosztów przeniesienia wskazanych w art. 71 a ustawy Prawo telekomunikacyjne) - podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy (ewentualnie wykonanie tych prac w weekend) - bezpłatne bilingi połączeń dostarczane pocztą e-mail na adres: l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl lub na płytach CD razem z fakturami - gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie awarii: - w dni robocze (poniedziałek - piątek) - nie dłużej niż 2 godziny od zgłoszenia w godzinach od 7:00 do 15:00 i nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia w pozostałych godzinach (15:00 - 7:00) - w pozostałe dni - nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia; - gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłużej niż 12 godzin od zgłoszenia. - ceny połączeń i usług nie mogą być wyższe niż w standardowej ofercie dla klienta biznesowego, zgodnie ze stosowanym przez wykonawcę cennikiem usług telekomunikacyjnych oraz zastosowanymi dla Zamawiającego upustami - abonament obejmuje wszystkie usługi i opłaty występujące dla danej linii - wykonawca dołączy do umowy aktualny regulamin świadczenia usług oraz aktualny cennik usług - miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, będzie obliczane na podstawie faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów (oddzielnie dla każdej lokalizacji) oraz kosztów za 1 minutę rozmowy i kosztów abonamentu wg cen zawartych w Formularzach cenowych, będących załącznikiem do oferty oraz zgodnie z regulaminem i cennikiem świadczenia usług, przy czym ceny dla Wykonawcy w czasie trwania umowy nie mogą być wyższe niż w cenniku przedstawionym w Formularzu cenowym, z wyjątkiem przypadków, gdy zwiększenie ceny wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa - zapłata za wykonanie usługi obejmuje pełny okres miesięczny, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia konta Zamawiającego. - Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty związane z przewidywanymi do zastosowania rozwiązaniami technicznymi, usługami wymienionymi wyżej oraz koszty uruchomienia usługi znalazły odzwierciedlenie w jednorazowej opłacie kosztów uruchomienia usługi oraz kosztach połączeń i abonamentach zgodnie z zapisem art. 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 4 000,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu wpłacone przelewem w roz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30