Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych, wykładzin dywanowych oraz stolarki budowlanej

Order Newsletter: 1 Position: 10516 (oferta nr 7887)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-01-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych, wykładzin dywanowych oraz stolarki budowlanej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych, wykładzin dywanowych oraz stolarki, dalej zwanych towarem. 2. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień częściowych, w ilościach i asortymencie wymienionych w zamówieniach, przekazanych do Wykonawcy drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksem. 4. Miejsce dostawy: magazyn MOPS, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub inne miejsce w granicach administracyjnych miasta Krakowa wskazane przez Zamawiającego w umowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: a. dostawy przedmiotu umowy własnym transportem i na własny koszt do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy, w tym wniesienie do właściwego pomieszczenia, b. realizacji przedmiotu umowy w ilościach i asortymencie wskazanym w zamówieniu częściowym bez względu na minima magazynowe i ilości w zbiorczych opakowaniach, c. udzielenia Zamawiającemu 12 miesięcy rękojmi na dostarczony towar licząc od daty dostawy danej partii towaru, d. dostawy towaru producentów wskazanych w ofercie. 6. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy, nie będzie nosić śladów użytkowania oraz zostanie dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach. Opakowanie towaru musi umożliwiać jego jednoznaczną identyfikację, w tym producenta, typ, model itp. 7. Towar będzie kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 8. W przypadku, gdy oferowane materiały są w opakowaniach o innej pojemności, niż podano w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zmieni ilości oferowanych materiałów - proporcjonalnie do wielkości opakowań (przykładowo: 2 x większe opakowanie, 2 x mniejsza ilość oferowanego środka) zaokrąglając w górę. 9. Gramatura materiałów budowlanych wymienionych przez Zamawiającego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy może odbiegać max. 10% od pojemności wymienionych przez Zamawiającego. 10. Termin przydatności do użycia materiałów budowlanych i elektrycznych musi wynosić minimum 10 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty dostawy wad w dostarczonym towarze, Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie może być doręczone Wykonawcy za pośrednictwem e-maila (adres: lub faksu (nr). 12. Jeżeli po zrealizowaniu dostawy właściwości dostarczonego towaru nie będą odpowiadały oczekiwaniom Zamawiającego, Wykonawca zmieni materiał (narzędzie) na inny/e zaakceptowany-e przez Zamawiającego i wymieni dostarczoną partię z wyjątkiem materiałów (narzędzi) otwartych lub używanych. Powyższe winno nastąpić do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 13. W przypadku, gdy producent zakończy produkcję dostarczanego asortymentu, dopuszcza się jego zmianę, jednak musi to być potwierdzone informacją pisemną producenta. W takim przypadku: a. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu produkt zastępczy o co najmniej takich samych właściwościach i parametrach, jak towar który zastępuje, b. Wykonawca winien przedstawić propozycję nowego towaru w ciągu 3 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia częściowego, którego Wykonawca nie może zrealizować z powodu wystąpienia w.w okoliczności, c. termin realizacji zamówienia dotyczącego tego produktu biegnie od daty pisemnej akceptacji przez Zamawiającego nowego produktu, pozostała część dostawy realizowana ma być w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego. 14. Za termin złożenia zamówienia (zgłoszenia) przyjmuje się termin wysłania przez Zamawiającego zamówienia częściowego (zgłoszenia) za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub faksem. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. nie wykorzystania całej wartości umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, b. zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów budowlanych, elektrycznych i narzędzi w stosunku do ilości podanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy w ramach asortymentu objętego zamówieniem, do kwoty umowy. 16. Opakowanie towaru będzie jednoznacznie umożliwiać identyfikację (typ, producent itp.)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 448000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information