Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 41450 (oferta nr 78833)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-02-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, zwanych w dalej towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia: 1. Dostawy będą wykonywane w formie dostaw częściowych na podstawie zamówień częściowych przekazywanych faxem lub e-mailem, w ilościach i asortymencie w nich wymienionych. Dostawa ma być zrealizowana w terminie do 4 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia częściowego. 2. Termin płatności do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu dostawy częściowej. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 -14:30. 2. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu będą odpowiadać jego właściwościom. 3. Wykonawca zapewni pracowników, którzy wniosą towar do pomieszczenia magazynu, który mieści się na parterze. 4. Towar będzie fabrycznie nowy, zdatny do natychmiastowego użytku zgodnie z przeznaczeniem (np. długopisy mają być wyposażone we wkłady itp.). Artykuły piśmiennicze nie mogą w trakcie użytkowania wylewać ani przerywać. 5. W przypadku materiałów, których przydatność do użytku jest ograniczona czasowo - dostarczone materiały muszą mieć termin przydatności co najmniej 1 rok od daty dostawy. 6. Wykonawca udzieli przynajmniej 12 miesięcznej gwarancji, jednak na okres nie krótszy niż gwarancja producenta. W przypadku, gdy w wykazie materiałów Zamawiający oznaczył minimalny okres trwania gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i dostarczać produkty, na które producent udziela gwarancji na okres co najmniej jak wskazany w omawianym wykazie przez Zamawiającego. Materiały piśmiennicze muszą posiadać przydatność do użytku co najmniej 2 lata. 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć asortyment taki jak poda w ofercie, tj. te same marki i modele z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału lub sprzętu na inny - o nie gorszej jakości i parametrach oraz nie krótszym okresie gwarancji. Przy czym nie powoduje to zmiany ceny. 8. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że jakość dostarczonych materiałów i urządzeń jest niewystarczająca lub uległa pogorszeniu Zamawiający ma prawo żądać zmiany materiału na inny o wyższej jakości bez prawa Wykonawcy do zwiększenia Wynagrodzenia. 9. W obu powyższych przypadkach model i markę nowych materiałów i sprzętu podaje Wykonawca oraz występuje pisemnie z wnioskiem o ich akceptację. Na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć próbkę materiału, wypożyczyć sprzęt lub przedłożyć jego opis, atesty lub informację o gwarancji producenta (potwierdzoną przez producenta lub jego przedstawiciela na Polskę). Materiały dołączone do oferty mogą zostać odebrane przez Wykonawcę na jego koszt. 10. Wykonawca dostarczy zamawiany towar bez względu na zamawiane ilości, opakowania zbiorcze oraz minima logistyczne. 11. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy fakturę VAT. W przypadku niedostarczenia faktury VAT wraz z dostawą winna ona być dostarczona Zamawiającemu do 2 dni roboczych. 12. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca wymieni towar w ciągu 3 dni od daty złożenia reklamacji. 13. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku. 14. W sytuacjach opisanych w ust. 13 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji typ towaru oraz jego producenta. Zamawiający, w celu weryfikacji jakości towaru, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy udostępnienia próbki towaru lub przedłożenia jego opisu, atestów oraz informacji o gwarancji producenta, potwierdzonej przez producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 15. Towar będzie oznaczony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja modelu i producenta lub marki. W przypadku towaru dostarczanego w opakowaniach nazwa modelu i producenta lub marki będzie umieszczona na opakowaniu. Opakowanie będzie nienaruszone i nieotwierane. 16. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. 17. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych materiałów biurowych w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301900007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information