Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Gminy Miejskiej Kraków

Order Newsletter: 1 Position: 508918 (oferta nr 779689)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-12-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Gminy Miejskiej Kraków

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: 1) w przypadku towarów dostarczanych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - magazyn centralny przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie 2) w przypadku towarów dostarczanych dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - przy ul. Walerego Sławka 10. w godzinach pracy jednostek organizacyjnych wymienionych powyżej, tj.: poniedziałek - piątek 07:30 -14:30. 2. Termin realizacji dostawy: do 5 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 5. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów i oprogramowania (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych). 8. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy protokół odbioru towaru (nie dotyczy oprogramowania). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił odrębne faktury na towary dostarczane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie i Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Faktury, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wraz z protokołami odbioru mają być doręczone do magazynu centralnego MOPS w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 i do siedziby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, przy ul. Walerego Sławka 10. Każdy protokół będzie podpisany przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej w miejscu dostawy. 9. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. 10. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 12. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary oraz maksymalne czasy naprawy mają wynosić odpowiednio: a) część I pkt. 1, 3 - gwarancja: min. 24 miesiące; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze; b) część II pkt. 1, 3 - gwarancja: gwarancja: min. 24 miesiące; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze. Dokument gwarancyjny stanowi umowa. 13. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii (faksem lub e-mailem). Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni świątecznych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302131006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 5 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30