Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pełniących funkcję społecznego inspektora pracy

Order Newsletter: 1 Position: 508410 (oferta nr 779435)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-12-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pełniących funkcję społecznego inspektora pracy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 13 pracowników Zamawiającego, pełniących funkcję społecznego inspektora pracy. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1983 roku, nr 35, poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz programu szkolenia opracowanego przez Głównego Inspektora Pracy. 2. Szkolenie będące przedmiotem zamówienia ma być przeprowadzone w formie kursu w następującym wymiarze: 1) dla 10 nowo wybranych społecznych inspektorów pracy - w wymiarze 24 godzin (po 8 godzin dziennie), 2) dla 3 inspektorów z poprzedniej kadencji, uzupełniających i aktualizujących wiedzę niezbędną dla właściwego pełnienia obowiązków - w wymiarze 16 godzin (po 8 godzin dziennie). 3. Szkolenia muszą zakończyć się w terminie do dnia 23 grudnia 2013 roku. 5. Wykonawca zapewni: a) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia szkolenia, tj. lokal na terenie Gminy Miejskiej Kraków, usytuowany w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, sale wykładowe dla odpowiedniej liczby osób w grupie, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne; b) odpowiednie środki dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programu szkolenia tj. prezentacje multimedialne, filmy, materiały szkoleniowe itp.; c) zabezpieczenie prowadzonych zajęć w odpowiedni sprzęt multimedialny; d) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń, zgodnych z wymogami przepisów prawa. 6. Wykonawca zobowiązany jest wydać wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiednie zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą dzienniki szkoleń, potwierdzające odbycie szkolenia, zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy pracowników, o której mowa w ust. 1, protokoły z przeprowadzonego egzaminu oraz rejestr wydanych zaświadczeń. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości szkolenia, zwłaszcza w zakresie przekazywanych treści. 8. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było przeprowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. 9. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed ogłoszonym terminem podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu harmonogram oraz szczegółowy program szkolenia - do akceptacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 796320003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30