Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 507416 (oferta nr 778938)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2014r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2014r. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Dozorowanie obiektów przez pracownika ochrony: - budynek biurowo - mieszkalny (część biurowa) - budynek garażowo - magazynowy - plac manewrowo - składowy Dozorowanie obiektów odbywa się poza godzinami pracy rejonu tj.: - w dni robocze - od godz.15.00 do godz.7.00 dnia następnego, - w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele - całą dobę. 2.2. Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną (linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM-GPRS) lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego: - przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia/rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu, - zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 5 minut od uzyskania sygnału o alarmie, - Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem ww systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty. Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji, który jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Załącznik A ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRZY DOZOROWANIU OBIEKTU I OCHRONIE MIENIA I. ZADANIA I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY WYKONUJACYCH USŁUGI W ZAKRESIE STRZEŻENIA OBIEKTÓW ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE TYCH OBIEKTÓW MIENIA 1. Do zadań pracowników ochrony należy: - strzeżenie mienia przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem i napadem z zewnątrz dozorowanego obiektu jak również na jego terenie w miejscach wyznaczonych - siedziba RDW Inowrocław ul. Budowlana 40 - niezwłoczne powiadomienie Policji o zauważonych na terenie strzeżonego obiektu usiłowaniach kradzieży lub innego rodzaju przestępstwa - dokładnie znać teren strzeżonych obiektów a przede wszystkim rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, jego zastosowanie i sposoby użycia - posiadać umiejętności posługiwania się aparatem telefonicznym i znać numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji - zwracać szczególną uwagę, czy po zakończonej pracy nie pozostawiono gdziekolwiek zarzewia ognia - sprawdzić, czy rejonie patrolowania nie wyczuwa się swądu spalenizny lub nie występuje zadymienie terenu a w przypadku wystąpienia takich objawów stwierdzić ich przyczynę - w przypadku stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości grożących powstaniem pożaru niezwłocznie przystąpić do ich likwidacji - w okresie zimowym odśnieżanie chodników, ścieżek i schodów na terenie obiektu - w okresie letnim koszenie trawy przed obiektem biurowym, kosiarką należącą do Zamawiającego - otwieranie i zamykanie głównej bramy. 2. Pracownicy ochrony w czasie wykonywania zadań służbowych są uprawnieni do: - legitymowania oraz wydalania z terenu zakładu osób podejrzanych względnie naruszających przepisy porządkowe, przeciwpożarowe itp. - zatrzymywania podejrzanych osób do dyspozycji policji, które dokonywały lub usiłowały dokonać kradzieży względnie innego przestępstwa na terenie strzeżonego obiektu 3. Pracownicy ochrony i dozoru mienia winni znać i sumiennie wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszego opisu zamówienia. 4. Strzec tajemnicy państwowej i służbowej. 5. Przestrzegać należytego zachowania się i dbać o swój wygląd zewnętrzny oraz posiadać odpowiednie umundurowanie. 6. Wpuszczać na teren zakładu po godzinach pracy rejonu wszelkie pojazdy lub osoby tylko za zezwoleniem kierownika obiektu. 7. Pracownik ochrony jest odpowiedzialny za całość powierzonych mu pod dozór obiektów w związku z czym nie może pełnić służby wyłącznie w jednym miejscu, lecz winien obchodzić systematycznie cały dozorowany obiekt lub rejon obchodu, by nie dopuścić do powstania szkody. 8. Pracownika ochrony obowiązuje ścisła współpraca z policją i służbą p. poż. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej. II. NADZÓR I KONTROLA PRACOWNIKÓW OCHRONY I DOZORU 1. Do przeprowadzania kontroli pracowników ochrony i dozoru upoważnieni są: - kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu - kierownik Sekcji Pracowniczo - finansowej - osoby specjalnie do tego upoważnione 2. Inne osoby uprawnione do doraźnej kontroli czynności wykonują swoje czynności w asyście przedstawiciela zakładu. 3. Uwagi z przeprowadzonych kontroli powinny być odnotowane w książce kontroli pracowników ochrony , znajdującej się w portierni. III. DOKUMENTACJA PRACOWNIKÓW OCHRONY I DOZORU ZNAJDUJĄCA SIĘ W PORTIERNI (zapewnia Wykonawca) 1. Dokumentacja pracowników ochrony i dozoru obejmuje: - zakres obowiązków dla pracowników ochrony i dozoru - książkę zdawczo - odbiorczą posterunku - rejestr wydawanych i przyjmowanych kluczy od strzeżonych obiektów - regulamin ochrony obiektów IV. WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY( zapewnia Zamawiający) 1. Pomieszczenie, w którym pracownik ochrony pełni służbę powinno być wyposażone w: - telefon czynny całą dobę - sprzęt p. pożarowy - gablotkę do przechowywania kluczy od pomieszczeń strzeżonego obiektu - oświetlenie - urządzenie ogrzewcze - zabezpieczenie przed wstępem osób postronnych w czasie nieobecności pracownika ochrony

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30