Dostawa wraz z rozładunkiem materiału uszorstniającego /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 w ilości 1000 Mg.

Order Newsletter: 1 Position: 483226 (oferta nr 760008)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-11-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z rozładunkiem materiału uszorstniającego /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 w ilości 1000 Mg.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów uszorstniających piasku do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2013 w ilości 1000 Mg. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Dostarczony materiał powinien spełniać wymogi Polskich Norm PN-B-11112,1996 lub Norm Europejskich PN EN 12620 i posiadać orzeczenie jakości wydane przez niezależne laboratorium. 2.2.Wykonawca przedstawi lokalizację żwirowni z której dostarczany będzie piasek wraz z orzeczeniem jakości. 2.3. Szczegółowy zakres zamówienia, miejsce dostaw-lokalizację placów składowych, oraz ilość dostarczanych partii materiału na każde z nich określa kosztorys ofertowy. 3. Zamawiający wymaga aby kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-4 mm spełniało następujące wymagania: 3.1. Uziarnienie powinno być jednolite a zawartość ziaren drobnych <0,075mm nie powinno przekraczać 3%. 3.2. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. 3.3. Kruszywo nie może zawierać żadnych składników spoistych ilastych, gliniastych itp. 3.4. Kruszywo musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005r Dz. U. Nr 230, poz. 1960. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy. 3.6. Dostawy piasku winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3.7. Termin każdorazowej dostawy - do 3 dni od daty złożenia zamówienia. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 249513101

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information