Dostawa mebli metalowych ubraniowych oraz regałów magazynowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 482992 (oferta nr 759114)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mebli metalowych ubraniowych oraz regałów magazynowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf metalowych ubraniowych oraz regałów magazynowych zwanych dalej towarem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. I część zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf metalowych ubraniowych zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1)szafa metalowa ubraniowa, dwudrzwiowa, bez nóżek, typu Sum 420 st lub równoważny,2)ilość sztuk: 90,3)konstrukcja szafy, zgrzewana lub/i spawana, malowana proszkowo4)kolor: jasnopopielaty (RAL 7035),5)wymiary: 1800 x 800 x 490 mm (wys x szer x gł),6)wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 7)konstrukcja szafy, zgrzewana lub/i spawana, malowana proszkowo, wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm,8)otwory wentylacyjne w drzwiach,9)w środku szafy ścianka dzieląca szafę na dwie połowy, w każdej z nich drążek i półka (pawlacz),10)zamykana na skobel do założenia kłódki,11)oba skrzydła drzwi rozwierane w tą samą stronę (oba skrzydła w lewą lub oba skrzydła w prawo prawą), jedne drzwi zmontowane na ścianie bocznej szafy, a drugie drzwi zamontowane na ścianie wewnętrznej dzielącej szafę na dwie części, skobel na kłódkę zamontowany do każdych skrzydeł oddzielnie (możliwość niezależnego otwierania obu połówek szafy).2.Miejsce dostawy:1)70 szt. - Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a, Kraków (parter i 3 piętra, bez windy), 2)20 szt. - Ogrzewalnia, ul. św. Stanisława 12, Kraków (parter i 1 piętro, bez windy)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Wówczas miejscem dostawy 90 szt. będzie wyłącznie Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a, Kraków. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 3.Termin realizacji: jednorazowa dostawa w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2013r.4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wnieść szafy do wskazanych pomieszczeń (pomieszczenia na parterze, I, II lub III piętrze) oraz ustawić je we wskazanym miejscu na własny koszt. 5.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również transport, wniesienie i ustawienie szaf na miejscu.II część zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa regałów magazynowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:1)Ilość sztuk: 18,2)Parametry regału:a)wysokość - 2000 mm.b)długość - 900 mm. c)głębokość - 500 mm.d)max obciążenie półki - 150 kg,e)max obciążenie regału - 800 kg,f)kolor standardowy - jasnopopielaty (RAL7035),g)5 półek.2. Miejsce dostawy:1)10 regałów ul. Mackiewicza 15 ( archiwum) - przyziemie, bez windy,2)8 regałów ul. Józefińska 14 - piwnica bez windy. 3.Termin realizacji dostawy: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i złożyć towar na własny koszt. Półki mają być rozłożone równomiernie w odległościach ok. 40 cm. 5.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i montażu regałów. 6.Płatność: do 7 dni od daty przyjęcia faktury przez zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.Warunki dodatkowe realizacji zamówienia:1.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa 2.Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 68 poz. 360) wraz z protokołami odbioru za dostawy bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.3.Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć protokół odbioru mebli dostarczonych we wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacje oraz zbiorczy dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4. Protokół ma być podpisany przez użytkownika w miejscu dostawy.4.Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane meble i regały mają wynosić minimum 24 miesiące. Gwarancja na dostarczone meble i regały ma być zbiorcza i ma być wystawiona przez Wykonawcę. Dokument gwarancyjny ma zawierać datę sprzedaży oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument ma być podpisany przez upoważnioną osobę. 5.Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia jest pan Robert Kowalski lub osoba go zastępująca.6.Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia usterki. 7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.8.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. W ramach zamówienia Wykonawca, za pomocą własnych pracowników, wniesie i zamontuje sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.9.Wykonawca oświadczy, że meble oraz regały są fabrycznie nowe oraz kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i zdatne do bezpośredniego użycia, zgodnie z przeznaczeniem w momencie ich dostarczenia do Zamawiającego w dniu dostawy przez Wykonawcę. 10.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wszystkich materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty transportu i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 11.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi, materiałów i środków technicznych oraz przy użyciu własnej siły roboczej. Dotyczy to również montażu mebli i regałów na miejscu. 12.Wykonawca ma obowiązek każdorazowego konsultowania się z Zamawiającym wszelkich kwestii problematycznych w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 13.Wszystkie dostarczone meble i regały podczas ustawienia w miejscu przeznaczenia mają zostać wypoziomowane.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391413300

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30