Dostawa mebli metalowych na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 481042 (oferta nr 758139)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mebli metalowych na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf metalowych z nadstawkami zwanych dalej towarem dla komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsca wymienione w ust. 2, w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 i 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Działy Centralne MOPS ul. Józefińska 14 (zwany dalej DC), 2) Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2 (zwana dalej F1), 3) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37 (zwana dalej F2), 4) Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3 (zwana dalej F3), 5) Filia nr 4 os. Szkolne 34 (zwana dalej F4), 6) Filia nr 5 ul. Praska 52 (zwana dalej F5), 7) Filia nr 6 ul. Dietla 64 (zwana dalej F6), 8) Filia nr 7 al. Słowackiego 46 (zwana dalej F7), 9) Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37 (zwana dalej F8), 10) Filia nr 9 os. Teatralne 24 (zwana dalej F9), 11) Dział Rodzin Zastępczych os. Teatralne 24 (zwany dalej DZT), 12) Dział Rodzin Zastępczych ul. Piłsudskiego 29 (zwany dalej DZP), 13) Dział Pomocy Bezdomnym os. Teatralne 24 (zwany dalej DB), 3. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy. 4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa 5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 68 poz. 360) wraz z protokołami odbioru za dostawy bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 6. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć protokół odbioru mebli dostarczonych do komórek organizacyjnych MOPS wskazanych w ust. 2 oraz zbiorczy dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 7. Protokół ma być podpisany przez użytkownika w miejscu dostawy. 7. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane meble mają wynosić minimum 24 miesiące. Gwarancja na dostarczone meble ma być zbiorcza i ma być wystawiona przez Wykonawcę. Dokument gwarancyjny ma zawierać datę sprzedaży oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument ma być podpisany przez upoważnioną osobę. 8. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia jest Robert Kowalski lub osoba upoważniona przez kierownika każdej komórki organizacyjnej Zamawiającego wymienionej w ust. 2. 9. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia usterki. 10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 11. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy do 30 dni po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołami odbioru. 12. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 3 wysokości 3% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki, 2) za opóźnienie usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 3% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień zwłoki, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego. 13. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. W ramach zamówienia Wykonawca, za pomocą własnych pracowników, wniesie i zamontuje sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 15. Wykonawca oświadczy, że meble są fabrycznie nowe oraz kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i zdatne do bezpośredniego użycia, zgodnie z przeznaczeniem w momencie ich dostarczenia do Zamawiającego w dniu dostawy przez Wykonawcę. 16. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wszystkich materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty transportu i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym montaż nadstawek na nowych oraz istniejących szafach metalowych - skręcenie ze sobą śrubami). 17. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi, materiałów i środków technicznych oraz przy użyciu własnej siły roboczej. Dotyczy to również montażu mebli na miejscu. 18. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego konsultowania się z Zamawiającym wszelkich kwestii problematycznych w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 19. Wszystkie meble mają być wyposażone w zamki. Do każdego zamontowanego zamka Wykonawca jest zobowiązany min. 2 komplety kluczy. 20. Wszystkie dostarczone meble podczas ustawienia w miejscu przeznaczenia mają zostać wypoziomowane. 21. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe, zgodnie z wyodrębnionymi częściami wykazanymi w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 22. Kolor szaf oraz nadstawek: kremowy. 23. W szafach drzwi chowane do środka w nadstawkach tylko rozwieralne (nie chowane). 24. Liczba półek: szafy 4 równomiernie rozmieszczone półki, nadstawki bez półek, 25. Szafy i nadstawki zamykane zamkiem 3-punktowym z pokrętłem (typu Ronis). 26. Konstrukcja szafy stalowa, blacha gr. min.0,8mm gięta, zgrzewana lub/i spawana, malowana proszkowo. 27. Wykonawca ma obowiązek połączyć ze sobą szafy i nadstawki. Wykonawca ma również obowiązek połączenia dostarczonej nadstawki do szafy, którą posiada Zamawiający. Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów, konstrukacja szafy zgrzewana, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi dwuskrzydłowe chowane do środka podczas otwierania, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym zabezpieczającym, wyposażone w 4 przestawne co ok. 35 mm półki plus podłoga, malowane proszkowo (kolor kremowy), wymiary ok.1950 - 2000 x1200x435 mm (wys x szer x gł) 18 Nadstawka do szafy biurowej metalowej ustawiana na górnym wieńcu szafy, wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi skrzydłowe podwójne ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym, malowane proszkowo (kolor kremowy) wymiary ok. 465x1200x435 mm (wys x szer x gł) 16 Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów, konstrukacja szafy zgrzewana, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi dwuskrzydłowe chowane do środka podczas otwierania, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym zabezpieczającym, wyposażone w 4 przestawne półki plus podłoga, malowane proszkowo (kolor kremowy), wymiary ok.1950-2000 x1000x435 mm (wys x szer x gł) 43 Nadstawka do szafy biurowej metalowej ustawiana na górnym wieńcu szafy, wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi skrzydłowe podwójne ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym, malowane proszkowo (kolor kremowy) wymiary ok. 465x1000x435 mm (wys x szer x gł) 47 Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów, konstrukcja szafy zgrzewana, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi dwuskrzydłowe chowane do środka podczas otwierania, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym zabezpieczającym, wyposażone w 4 przestawne półki plus podłoga, malowane proszkowo (kolor kremowy), wymiary ok.1950-2000 x900x435 mm (wys x szer x gł) 32 Nadstawka do szafy biurowej metalowej ustawiana na górnym wieńcu szafy, wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej 0,8-1 mm, drzwi skrzydłowe podwójne ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem kluczowym, malowane proszkowo (kolor kremowy) wymiary ok. 465x900x435 mm (wys x szer x gł) 27

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391321007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information