Wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku w zakresie kontroli pięcioletnich.

Order Newsletter: 1 Position: 448136 (oferta nr 731581)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku w zakresie kontroli pięcioletnich.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku w zakresie kontroli pięcioletnich, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 2. Zakres czynności: a) sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, b) sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń związanych z obiektem lub położonych na nieruchomości, takich jak ciągi komunikacyjne, place, obiekty małej architektury itp., c) sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego. Przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia przeglądu corocznego. Obydwa przeglądy mają być potwierdzone odrębnymi protokołami. 3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również wykonać następujące czynności: 1) sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i zastosowania się do zaleceń po poprzednio prowadzonej kontroli, 2) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz w sytuacjach wynikających z przepisu prawa zawiadomienie właściwego organu administracji państwowej lub samorządowej o wynikach przeprowadzonej kontroli. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa użytkowania, w ramach rocznego przeglądu budowlanego. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności będące przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką jego wykonania, przy dołożeniu należytej staranności oraz zgodnie z przepisami prawa, normami i standardami obowiązującymi w zakresie ich wykonania. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy własnej siły roboczej oraz własnych środków technicznych. 7. Zlecenie wykonania całości, bądź części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. Ewentualnych roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby trzecie Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy. 8. Czynności będące przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w Krakowie w obiekcie przy ul. Kąpielowej 41.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 716300003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information