Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej wobec wskazanej przez Zamawiającego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 439532 (oferta nr 725235)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej wobec wskazanej przez Zamawiającego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej wobec wskazanej przez Zamawiającego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu Pora na aktywność zwanego dalej Projektem, zgodnie z miesięcznym harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Czynności asystenta mają na celu wspomaganie i podtrzymanie aktywności osoby niepełnosprawnej w procesie usamodzielniania się, co tym samym wyklucza wykonywanie czynności za tę osobę. 2.Do zadań asystenta należeć będzie:1) uczenie i rozwijanie u wskazanej przez Zamawiającego osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:a)asystowanie w codziennych czynnościach życiowych, b)podtrzymywania uczestnictwa wskazanej osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym, w tym inspirowanie tej osoby do współpracy z członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, c)asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów,d)wspieraniu i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia tj. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą e)motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,2)towarzyszenie wskazanej osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków, 3)wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,4)podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, 5)doradzanie wskazanej osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, 6)diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie dążenia osoby niepełnosprawnej do usuwania wszelkich barier: psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.3.W ramach realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany do: 1)uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach z pracownikiem socjalnym w wymiarze 0,5 godziny w sprawie 1 beneficjenta i odbywania 1 spotkania na kwartał z pracownikiem socjalnym i beneficjentem w celu omówienia realizacji usługi w wymiarze 1 godziny,2)uczestnictwa w zespołach problemowych i innych także w sytuacjach zewnętrznych na rzecz beneficjenta, jeżeli udział asystenta jest w nich niezbędny i pracownik socjalny wnioskował o udział w nich lub wyraził na nie zgodę. Spotkania powinny być dokumentowane na karcie klienta i potwierdzone przez pracownika socjalnego lub pracownika socjalnego i beneficjenta/ uczestnika spotkania,3)uczestnictwa w konsultacjach, superwizjach organizowanych przez Zamawiającego. 4.W ramach realizacji usługi Zamawiający pokrywa koszty w wysokości 100% cel1 godziny usługi asystenta w przypadku nieobecności beneficjenta w umówionym miejscu, jeżeli beneficjent w żaden sposób nie odwołał wizyty ujętej w miesięcznym terminarzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.5.Usługa będzie świadczona pomiędzy godziną 07:00 a 21:00. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji beneficjenta do uczestnictwa w Projekcie.6.Usługa będzie realizowania w granicach administracyjnych Krakowa, przy czym 50% wymiaru zamówienia będzie zlecane w miarę możliwości na obszarze działania jednej z filii Zamawiającego.7.Asystent obowiązany jest dokumentować realizację usługi kartą klienta, terminarzem spotkań i opiniami o efektywności, których wzory stanowią załączniki nr 2, 3, i 4 do umowy. 8.Osobą odpowiedzialną za realizację zadania i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest kierownik Działu Rehabilitacji Zamawiającego lub osoba przez niego wskazana

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853112004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information