Świadczenie usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 439508 (oferta nr 725223)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. 2. Usługa asystenta rodziny prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodzinę lub rodziny kompetencji w zakresie sprawowania prawidłowej opieki na dzieckiem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. W tym celu asystent rodziny: 1) Prowadzi trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, 2) Prowadzi trening budżetowy, 3) Prowadzi trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie, obejmujący edukację i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci. 3. Szczegółowy zakres i zasady pracy asystenta rodziny określa załącznik nr 1 do umowy. 4. Asystent rodziny nie może przy wykonywaniu usług o których mowa w ust. 2, wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach ani załatwiać spraw za rodzinę, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż. 5. Asystent rodziny świadczy usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub innych miejscach aktywności społecznej rodziny, między godz. 7:00 a 21:00, w oparciu o kartę zlecenia usługi przekazaną przez Dział Koordynacji Pracy Filii MOPS wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, uzupełnioną o harmonogram realizacji usługi ustalony przez asystenta rodziny w porozumieniu z rodziną i pracownikiem socjalnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Przy realizacji usługi asystent obowiązany jest współpracować z pracownikiem socjalnym rodziny, konsultując z nim główne kierunki pracy z rodziną (w tym celu spotykają się oni co najmniej 2 razy w miesiącu). Asystent obowiązany jest również dokumentować realizację usługi kartą pracy asystenta rodziny oraz kartą rodziny, których wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do umowy. 6. W ramach realizacji usługi asystent zobowiązuje się do odbywania spotkań z pracownikami socjalnymi minimum 2 razy w miesiącu, ale nie więcej niż 3 razy w miesiącu, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin zegarowych (w ramach czasu wskazanego w terminarzu zlecenia na realizację usługi z daną rodziną) i odbywania 1 spotkania na kwartał z pracownikiem socjalnym i rodziną w celu omówienia realizacji usługi. Rozkład czasowy i terminarz spotkań w miesiącu może ulegać zmianie o ile nie wykraczają poza zobowiązania umowy. Zmiany są uzgadniane przez pracownika socjalnego i asystenta. Ponadto asystent zobowiązany jest do uczestnictwa w zespołach problemowych i innych, także w instytucjach zewnętrznych na rzecz beneficjenta, jeżeli udział asystenta jest w nich niezbędny i pracownik socjalny wnioskował o udział w nich lub wyraził na nie zgodę. Spotkania powinny być dokumentowane na karcie pracy asystenta rodziny i potwierdzone przez pracownika socjalnego i klienta/uczestnika spotkania. 7. Asystent rodziny jest zobowiązany do korzystania z konsultacji, udziału w superwizjach organizowanych przez Zleceniodawcę. 8. W ramach realizacji usługi, w zależności od potrzeb, asystent może zostać zobowiązany do spotkań z pracownikami Działu Koordynacji Pracy Filii w maksymalnym wymiarze 2 godzin miesięcznie. 9. W ramach realizacji usługi Zamawiający pokrywa koszty w wysokości 100% ceny 1 godziny usługi asystenta w przypadku nieobecności odbiorcy usługi w umówionym miejscu, jeżeli odbiorca usługi w żaden sposób nie odwołał wizyty ujętej w miesięcznym terminarzu. Nieobecność beneficjenta w miejscu wykonywania usługi powinna być zgłoszona pracownikowi socjalnemu telefonicznie lub e-mailem do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia. 10. Koszty związane z korzystaniem z telefonu prywatnego w celu kontaktowania się z pracownikami socjalnymi i odbiorcami usługi, koszty dojazdu do rodzin i instytucji oraz koszty związane z prowadzeniem dokumentacji asystent pokrywa we własnym zakresie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853120009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information