Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem- Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu.

Order Newsletter: 1 Position: 426792 (oferta nr 715071)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-10-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem- Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie obejmuje: I. Przystań północną i południową przeprawy promowej w tym: a) budowę przystani promowej - pochylnia promu, - chodniki boczne promu, b) obsługa komunikacyjna przystani promowej - droga dwukierunkowa dojazdu i wyjazdu, - droga dojazdowa jednokierunkowa, - pas oczekiwania na prom, - plac manewrowy przed pochylnią promu, - parking, - komunikacja pieszo - jezdna, - droga wyjazdowa jednokierunkowa, - pas postojowy dla wyjeżdżających z promu, - komunikacja piesza, - skarpy korony drogi i regulowane nadbrzeże II. Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej w tym: - skrzyżowanie skanalizowane z drogą krajową nr 80, - ciąg pieszo - rowerowy na całej długości, - nowy przebieg drogi, W ramach projektu należy częściowo wykorzystać rozwiązania z koncepcji opracowanej przeprawy promowej autorstwa arch. Marka Jodkiewicza (zał. nr 1,2 i 3). Podczas realizacji robót wykonywanych w oparciu o opisaną wyżej dokumentację projektową będzie pełniony nadzór autorski. Składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 3.1. Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca zobowiązuje się w razie zawarcia umowy na jej wykonanie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych w oparciu o opisaną wyżej dokumentację projektową. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na dwa miesiące w okresie realizacji umowy /na radzie technicznej/, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113 - północny odcinek i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40 - południowy odcinek Opis przedmiotu zamówienia: ocena wpływu na BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audytu BRD dla projektu, badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową (z uwzględnieniem kosztów promu i jego eksploatacji), uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania. UWAGA! Planowane jest uzyskanie dofinansowania zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji o wymogi związane z promocją polegającą na stosowaniu logo programu RPO WK-P w dokumentach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 6 000,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu wpłacone przelewe

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30