Dostawa wraz z rozładunkiem materiału uszorstniającego piasku do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r w ilości 1000 Mg

Order Newsletter: 1 Position: 30972 (oferta nr 70903)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z rozładunkiem materiału uszorstniającego piasku do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r w ilości 1000 Mg

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów uszorstniających piasku do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 w ilości 1000 Mg. 2.1. Dostarczony materiał powinien spełniać wymogi Polskich Norm PN-B-11112;1996, lub Norm Europejskich PN EN 12620 i posiadać orzeczenie jakości wydane przez niezależne laboratorium.2.2.Wykonawca przedstawi lokalizację żwirowni z której dostarczany będzie piasek wraz z orzeczeniem jakości. 2.3. Szczegółowy zakres zamówienia, miejsce dostaw - lokalizację placów składowych oraz ilość dostarczanych partii materiału na każde z nich, określa kosztorys ofertowy.3. Zamawiający wymaga aby piasek o uziarnieniu 0-4 mm spełniał następujące wymagania:3.1. Uziarnienie powinno być jednolite a zawartość ziaren drobnych <0,075mm nie powinno przekraczać 3%.3.2. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.3.3. Piasek nie może zawierać żadnych składników spoistych ilastych, gliniastych itp.3.4. Piasek musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005r Dz. U. Nr 230, poz. 1960.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy.3.6. Dostawy piasku winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3.7. Termin każdorazowej dostawy - do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 249513101

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30