Zakup i dostawa serwerów oraz dysków magnetycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 397166 (oferta nr 691129)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa serwerów oraz dysków magnetycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz dysków twardych, zwanych w dalszej części towarem. Parametry techniczne urządzeń zostały szczegółowo opisane w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. Warunki dodatkowe: Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: poniedziałek - piątek 08:00-14:30. Termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów i oprogramowania (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na oferowany towar ma wynosić minimum 36 miesięcy. Dokument gwarancyjny stanowi faktura VAT, która ma zostać dostarczona przez Wykonawcę najpóźniej do 3 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany towar, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii (faksem lub e-mailem). Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni świątecznych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w ust. 2 w wysokości 1% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, opóźnienie w usunięciu wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, opóźnienie dokonania naprawy gwarancyjnej w stosunku do terminu określonego w ust. 9 w wysokości 1% wartości ofertowej towaru za każdy dzień opóźnienia odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Wszelkie kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia i naliczenia kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. Kierownik sekcji ds. Informatyzacji lub osoba go zastępująca dokonuje sprawdzenia dostarczonego sprzętu i potwierdza, że cały asortyment jest zgodny z zamówieniem. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302341009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information