Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 397108 (oferta nr 691100)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla następujących grup pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: a) pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami - nie więcej niż 15 osób, b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno - biurowych - nie więcej niż 250 osób, c) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie więcej niż 8 osób. 2. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) według ramowych programów szkoleń i w wymiarze określonym tymi przepisami dla poszczególnych grup określonych w ust.1. 3. Szkolenia będące przedmiotem zamówienia maja być przeprowadzone w formie e-learningu: 1) dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - dostępność na portalu do 30 dni od daty podpisania umowy, 2) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych - nie więcej niż 250 osób - dostępność na portalu do 15 dni od daty podpisania umowy, oraz kursu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zajęcia, w jednej grupie, winny być przeprowadzone w wymiarze 8 godzin lekcyjnych 4. Szkolenia mają być przeprowadzone w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca zapewni: a) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia szkolenia, tj. lokal na terenie Gminy Miejskiej Kraków, usytuowany w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, sale wykładowe dla odpowiedniej liczby osób w grupie, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne - dotyczy szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; b) odpowiednie środki dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia tj. prezentacje multimedialne, filmy, materiały szkoleniowe, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy użycia gaśnicy itp.; c) zabezpieczenie prowadzonych zajęć w odpowiedni sprzęt multimedialny; d) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. 6. Wykonawca zobowiązany jest wydać wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiednie zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wraz z fakturą dzienniki szkoleń, potwierdzające odbycie szkolenia, zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy pracowników, o której mowa w ust. 1, protokoły z przeprowadzonego egzaminu oraz rejestr wydanych zaświadczeń. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości szkolenia, zwłaszcza w zakresie przekazywanych treści. 8. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było przeprowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. 9. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest na co najmniej 3 dni przed ogłoszonym terminem podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu harmonogram oraz szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń, opracowany dla poszczególnych grup stanowisk - do akceptacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 796320003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information