Ubezpieczenie uczestników projektu Pora na aktywność oraz ich otoczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Order Newsletter: 1 Position: 397046 (oferta nr 691069)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-10-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie uczestników projektu Pora na aktywność oraz ich otoczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie uczestników projektu Pora na aktywność będących klientami Zamawiającego oraz otoczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce podczas zajęć objętych ochroną ubezpieczeniową, przeprowadzanych w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku na podstawie zgłoszeń częściowych, zwanych w dalszej części Ubezpieczonymi. Ubezpieczeniem zostaną objęci uczestnicy projektu i ich otoczenie realizujący działania w projekcie. 1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, 2) Ubezpieczenie obejmie maksymalnie 4 000 jednostek ubezpieczeniowych (jedna jednostka ubezpieczeniowa to zgłoszenie wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową jednej osoby w trakcie pojedynczych zajęć w projekcie Pora na aktywność). Zajęcia będą odbywały się w trakcie realizacji projektu, w okresie sierpień 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Zamawiający nie przewiduje obejmowania osób ochroną ubezpieczeniową w całym okresie realizacji projektu, ani też obejmowania ochroną ubezpieczeniową wszystkich zajęć w projekcie. Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się wyłącznie w granicach administracyjnych Krakowa, w przedziale dat i godzin wskazanych w zgłoszeniu częściowym. Zajęcia w projekcie odbywają się w godzinach miedzy 6:00 a 23:00 bez względu na porę dnia, także w niedziele. 3) Przykładowe typy zajęć, w których uczestniczyć będą osoby realizujące projekt: a) o charakterze aktywizującym społecznie i zawodowo: zajęcia dla dzieci w tym opieka nad nimi, gra miejska - ilość jednostek ubezpieczeniowym maksymalnie 622; b) o charakterze sportowym: turniej piłkarski, zajęcia na salach gimnastycznych (gry zespołowe), zajęcia na basenie, paintball, ścianka wspinaczkowa, siłownia, ping-pong, fitness - ilość jednostek ubezpieczeniowym maksymalnie 3 000; c) o charakterze rekreacyjnym: warsztaty graffiti, zajęcia świetlicowo - sportowe, zwiedzanie Krakowa - ilość jednostek ubezpieczeniowym maksymalnie 378. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości jednostek ubezpieczeniowych w poszczególnych typach zajęć, z tym jednak zastrzeżeniem, że całkowita liczba jednostek ubezpieczeniowych nie może przekroczyć 4 000. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, która będzie zawierać istotne dla stron postanowienia zawarte w rozdziale II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Po otrzymaniu informacji na podstawie zawartej umowy Wykonawca wystawi polisę, która będzie podlegała zapłacie przez Zamawiającego. 3. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej polisy, do której powinna zostać załączona lista zajęć i osób objętych ochroną ubezpieczeniową. Zamawiający dopuszcza składanie faktur za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło zgłoszenie/zgłoszenia do ubezpieczenia za kilka wystawionych polis. 4. Przed realizacją zajęć podlegających ubezpieczeniu: zajęcia grupowe, spotkania, zwiedzanie, wyjścia, treningi itp. do ubezpieczyciela zostanie przekazana informacja o liczbie osób i dokładnym czasie obowiązywania ubezpieczenia (zakres dat wraz z godzinami). Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. 5. Ze względu na charakter niektórych zajęć ze streetworkerami i animatorami, kiedy do momentu ich rozpoczęcia nie jest znany ostateczny skład osobowy grupy uczestników, Zamawiający oczekuje możliwości ubezpieczenia osób także nieznanych z imienia i nazwiska przed rozpoczęciem zajęć. Lista byłaby w takich przypadkach przekazywana ubezpieczycielowi po rozpoczęciu zajęć lub po ich zakończeniu (chodzi o zajęcia, które odbywają się w terenie, nierzadko po godzinach pracy Zamawiającego - osoba prowadząca nie ma wówczas dostępu do Internetu, streetworker pracuje z osobami, które spotka w czasie świadczenia pracy. Nie ma możliwości ustalenia z wyprzedzeniem, czy i kogo spotka i jakiego typu zajęcia zostaną przeprowadzone). Po otrzymaniu informacji na podstawie zawartej umowy ubezpieczyciel wystawi polisę, która będzie podlegała zapłacie przez Zamawiającego. 6. Suma ubezpieczenia: min. 10 000,00 zł. Ubezpieczyciel może wskazać wyższą kwotę, co będzie dodatkowo punktowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665121003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information