Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania lokalu w obiekcie na os. Słonecznym 15 w

Order Newsletter: 1 Position: 388346 (oferta nr 684197)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-09-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania lokalu w obiekcie na os. Słonecznym 15 w

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania lokalu w obiekcie na os. Słonecznym 15 w Krakowie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. 2. W skład dokumentacji wchodzą: 1) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim będzie ono wymagane, 2)projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót; 3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: standardu, sposobu i jakości wykonania robót, standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń, sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze. 4)przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 5) kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt. 4; 6)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information