świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych lokalach na terenie Krakowa.

Order Newsletter: 1 Position: 365018 (oferta nr 665221)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-09-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych lokalach na terenie Krakowa.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych niżej lokalach na terenie Krakowa. Z uwagi na lokalizację oraz termin świadczenia usług zamówienie zostaje podzielone na części: I część zamówienia, świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalach w Krakowie:a)na al. Słowackiego 46b)na os. Szkolnym 34c)na os. Teatralnym 24 d)na ul. Dietla 64e)na ul. Jerzmanowskiego 37 f)na ul. Radziwiłłowskiej 8a g)na ul. Praska 52 h)na ul. Radzikowskiego 37i)na ul. Rzeźniczej 2j)na ul. Powstańców Wielkopolskich 3k)przy ul. Piłsudskiego 29.dopuszcza się również świadczenie usług w lokalizacjach innych, niż wskazano powyżej, w tym również w związku ze zmianą lokalizacji stacji telefonicznych objętych niniejszym zamówieniem. II część zamówienia, świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalach w Krakowie, przy ul.:a)ul. Czerwińskiego 22b)ul. Ułanów 25c)ul. Wiśniowej 3/3. III część zamówienia, świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalu na os. Górali 19 w Krakowie.Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 1)Przejęcie i świadczenie usług telefonicznych łącza ISDN PRA 15 B+D z 100 numerami DDI od operatora do centrali Zamawiającego w lokalizacji przy os. Teatralnym 24 w Krakowie.2)Przejęcie i świadczenie usług telefonicznych na 54 liniach zgodnie z wytycznymi:a)53 numery w zakresie połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, na infolinie oraz na numery usługowe i alarmowe, według potrzeb Zamawiającego, b)1 numer łącze ISDN PRA 15 B+D w zakresie połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, na infolinie oraz na numery usługowe i alarmowe, według potrzeb Zamawiającego, c)sekundowy czas rozliczenia połączeń, od pierwszej sekundy połączenia, d)automatyczny wybór numeru prefiksu operatora,e)blokada połączeń o podwyższonej opłacie, w tym 0700 oraz 0300, wg potrzeb Zamawiającego,f)bezpłatne utworzenie grupy biznesowej, składającej się ze wszystkich numerów stacji, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia i bezpłatne połączenia pomiędzy numerami w tej grupie, g)w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia o dodatkowe numery mają one być bezpłatnie dołączane do grupy, o której mowa w pkt. f powyżej, h)we wszystkich lokalach należy zachować obecny nr stacji, zgodnie z załączonym wykazem,i)możliwość korzystania z usług faksowych według potrzeb Zamawiającego, j)pozostałe, nie wyszczególnione w kalkulacji zamówieniu, połączenia rozliczane będą wg aktualnie obowiązującego cennika Wykonawcy, k)montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalu na os. Górali 19 - 2 numery, na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2) - dotyczy III części zamówienia. 3.Termin wykonania zamówienia - termin rozpoczęcia świadczenia usług: I część zamówienia: od dnia 03 listopada 2013 roku do 31grudnia 2014 roku, II część zamówienia: od dnia 01stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, III część zamówienia: rozpoczęcie świadczenia usług do 40 dni od daty zawarcia umowy ogłoszonej przez Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zakończenie 31 grudnia 2014 roku. Do czasu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane zgody właścicieli i zarządców budynków, w których mają być realizowane usługi telekomunikacyjne oraz załatwić formalności z dotychczasowym operatorem - ORANGE.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, innych niż wymienione w załączniku nr 2, Oferent ma obowiązek podać je w składanej Ofercie, tak by na podstawie tej oferty można było określić maksymalne całkowite koszty, jakie poniesie Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.Warunki dodatkowe:1.Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 2.W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający może zlecić wykonawcy aktywację kolejnej linii telefonicznej również w innych lokalach niż wskazane w niniejszym zamówieniu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy budynku, w którym ma być realizowana usługa.3.Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem świadczenia usług dla poszczególnych części zamówienia, określonym w ust. 1, oraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi, jakimi dysponuje Zamawiający i w razie konieczności zapewnił odpowiednią infrastrukturę (a także jej utrzymanie i serwis techniczny) umożliwiającą świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia - koszty z tym związane mają być uwzględnione w ofercie. 4.W ofercie mają być uwzględnione wszelkie koszty, jakie ma ponieść Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty zakupu i utrzymania urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej, a także koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych. 5.Wykonawca oświadczy, że oferowane przez niego usługi będą świadczone zgodnie z przyjętymi standardami, normami a także przepisami prawnymi dotyczącymi usług będących przedmiotem zamówienia. 6.Wykonawca oświadczy, że jego oferta nie zawiera żadnych ukrytych kosztów, które Zamawiający musiałby ponosić w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.7.Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.8.Wykonawca może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.9.Zamawiający może, przy zachowaniu formy pisemnej, zrezygnować ze świadczenia usług na jednej lub więcej stacji telefonicznych, w trakcie trwania umowy. W takim przypadku:1) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za abonament do końca okresu rozliczeniowego oraz połączenia zrealizowane do końca tego okresu,2) Zamawiający sporządzi aneks do umowy z wykazem stacji telefonicznych po rezygnacji z części usług,3) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z części stacji telefonicznych,4) Wykonawca zaprzestanie świadczenia usług, dla których Zamawiający złoży rezygnację, z końcem okresu rozliczeniowego.10.Wykonawca oświadczy, iż wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia wykonywane będą w sposób zapewniający ciągłą łączność telefoniczną na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zarówno podczas wykonywania prac przyłączeniowo-przełączeniowych związanych z ewentualną zmianą dotychczasowego operatora jak i podczas eksploatacji. 11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki linii telefonicznej powstałej z przyczyn leżącej po jego stronie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 12.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:a)równej trzem ostatnim rachunkom wystawionym Zamawiającemu za pełny okres rozliczeniowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.7 powyżej,b)3% miesięcznej opłaty abonamentowej za stację telefoniczną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia usterki, o którym mowa w pkt.11 powyżej. Kary będą rozliczane w ten sposób dla każdej stacji telefonicznej odrębnie.13.Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia i naliczenia kar umownych, również po odstąpieniu od umowy.14.Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że jest uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych.15.Wykonawca przedstawi oświadczenie, że jest w stanie świadczyć usługi telekomunikacyjne, o których mowa w niniejszym zamówieniu.16.Wykonawca ma świadczyć usługę samodzielnie, w ramach usługi mają być udostępnione linie abonenckie oraz połączenie telefoniczne.17.Termin płatności - 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury. Przyjmuje się miesięczny okres rozliczeniowy. Abonament za dany okres rozliczeniowy płacony będzie z góry, natomiast należność za połączenia po zakończeniu tego okresu.18.Wykonawca zobowiąże się dostarczyć fakturę nie później niż 14 dni od daty jej wystawienia, w przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo przedłużyć termin płatności do 21 dni od daty jej przyjęcia.19.Na fakturze, bądź w załącznikach do niej ma być określone: 1) dla każdego numeru:a) nr stacji wraz z lokalizacją,b) wyszczególnienie poszczególnych rodzajów połączeń, wraz z ich kosztami i czasem trwania, podanym z dokładnością do 1 s,c) wyszczególnienie czasu połączeń w ramach grupy biznesowej, podanym z dokładnością do 1 s,d) wyszczególnienie darmowych połączeń zrealizowanych w ramach abonamentu wraz z podziałem na rodzaje i z podanym czasem trwania, z dokładnością do 1 s.2) zbiorcze zestawienie dla wszystkich numerów z takimi samymi danymi, jak określono w pkt. 1 niniejszego ustępu. 20.Zamawiający wymaga wystawienia odrębnej faktury dla telefonów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w lokalach: przy ul. Czerwińskiego 22, przy ul. Ułanów 25, przy ul. Wiśniowej 3/3 i ewentualnych innych wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.21.Na fakturze nie mogą znaleźć się żadne inne usługi, niż wynikające z umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, np. usługi świadczone na podstawie odrębnych umów. 22.W przypadku nie zachowania zastrzeżeń określonych w ust. 20 i 21, Zamawiającemu przysługuje prawo odesłania faktury beż żadnych dodatkowych wyjaśnień i wstrzymanie zapłaty do czasu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.23.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na fakturze, bądź stwierdzenia jej niezgodności z wymogami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na okres do 14 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej korekty bądź uzyskania wymaganych wyjaśnień. Nie dotyczy to sytuacji, gdy okres wskazanych 14 dni wypada wcześniej niż wymagany 30-to dniowy termin płatności.24.Usługa ma być świadczona na istniejących instalacjach telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A.25.Wykonawca ma obowiązek umożliwić innemu operatorowi świadczenie usługi dostępu do Internetu na liniach telefonicznych we wszystkich lokalizacjach wskazanych w ust. 1 - opis lokalizacji dotyczących I części zamówienia.26.Zamawiający posiada aparaty analogowe i zamierza z nich dalej korzystać.27.Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość połączeń może być różna od wskazanej w formularzu kalkulacyjnym oraz, że może nie wykorzystać pełnej wartości umowy, a także zakończyć jej realizację w całości lub w części, przed czasem.28.Wykonawca ma obowiązek wprowadzić bezpłatnie ograniczenia na wskazane przez Zamawiającego linie telefoniczne w zakresie limitu połączeń wychodzących taryfikowanych oraz blokadę połączeń na połączenia międzynarodowe, międzymiastowe i z telefonią komórkową. 29.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku, w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. 30.Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania zgody od Zarządców poszczególnych nieruchomości na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych. Zarządcy, od których należy uzyskać zgodę zostali wyszczególnieni w załączniku nr 3 załączonym do niniejszej specyfikacji. 31.Przed rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca ma przedstawić zgody zarządców budynków na wykonanie i eksploatację sieci teletechnicznych, jeżeli będą wymagane.32.W przypadku nie uzyskania wymaganej zgody zarządców nieruchomości niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdą lokalizację, dla której Wykonawca nie uzyskał zgody w wymaganym terminie .33.Pozostałe koszty nie ujęte w ofercie będą naliczane na podstawie obowiązującego taryfikatora usług.34.Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie adres internetowy, pod którym dostępny będzie aktualny cennik połączeń.35.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma przekazać szczegółowy biling połączeń dla każdego numeru wskazanego przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni od daty prośby Zamawiającego w tej sprawie, pod rygorem wstrzymania zapłaty wynagrodzenia.36.Jeżeli urządzenia będące w dyspozycji Zamawiającego będą niewystarczające dla właściwej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu dodatkowe niezbędne urządzenia w ramach realizacji usługi na własny koszt.37.Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług:a) za pomocą łącza do sieci Internet,b) w technologii VoIP, komutacji pakietów,c) w technologii satelitarnej d) w technologiach mobilnych GSM,d) przy użyciu bramek GSM (FCT),e) wymagających od użytkownika konieczność ręcznego, każdorazowego wybierania numeru dostępowego (prefiksu) lub z wykorzystaniem dialerów,OA.IV.KD.3321/47/1238.Usługi telekomunikacyjne muszą być świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). 39.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zawarł z nim umowę, zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30