Świadczenie usług administrowania i aktualizowania aplikacji webowej wspomagającej zarządzanie projektem systemowym Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 24832 (oferta nr 66018)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-01-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług administrowania i aktualizowania aplikacji webowej wspomagającej zarządzanie projektem systemowym Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administrowania i aktualizowania aplikacji webowej Ślimak, wspomagającej zarządzanie projektem systemowym Zamawiającego Pora na aktywność utworzonej w języku skryptowym PHP. Liczba godzin administracji aplikacją: 270. Liczba godzin rozbudowy, aktualizacji i modyfikacji funkcjonalności aplikacji: 700. Zakres zamawianej usługi: 1. Nadzór i zapewnienie prawidłowego działania istniejącego oprogramowania na aktualnym silniku poprzez stały monitoring parametrów pracy całej aplikacji; 2. Kontrola i zapewnienie funkcjonalnego wykonywania kopii zapasowych bazy danych, plików ich archiwizowania, oraz w razie potrzeby ich przywracania; 3. Rozbudowa, aktualizacja i modyfikacja funkcji aplikacji i struktury bazy danych wynikających ze zmieniających się przepisów prawa, wytycznych PO KL i zleceń Zamawiającego; 4. Współpraca z Sekcją Zarządzania Projektem Systemowym (SP) w zakresie obsługi systemu na poziomie zarządzania danymi wprowadzanymi przez inne komórki organizacyjne Zamawiającego, złożonych zleceń i innych kwestii związanych z realizacją umowy oraz pracownikami Sekcji Informatyzacji MOPS (SI) w zakresie technicznych uwarunkowań funkcjonowania aplikacji; 5. Konsultacje indywidualne (w tym w szczególności telefoniczne), spotkania monitorujące z użytkownikami aplikacji, 6. Inne zadania zlecone przez Zamawiającego związane z administrowaniem i aktualizowaniem aplikacji webowej Ślimak, np. aktualizowania instrukcji użytkownika. Opis techniczny aplikacji Ślimak: Aplikacja internetowa napisana w języku interpretowanym o architekturze klient - serwer, pracująca na serwerze i komunikująca się poprzez sieć komputerową z przeglądarką internetową użytkownika, będącą klientem aplikacji. Specyfikacja serwera: - system operacyjny Linux z kernelem 3.10 lub nowszym (dystrybucja Gentoo), - interpreter języka PHP w wersji 5.4.20 lub nowszy z linii 5.4, z limitem pamięci 512MB, - serwer HTTP Apache w wersji 2.2.25 lub nowszy, - baza danych MySQL w wersji 5.1.70 lub nowsza Specyfikacja klienta: przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza. Zamawiający zapewnia środowisko produkcyjne i jest jego administratorem, a Wykonawca zapoznał się z jego konfiguracją, nie wnosi uwag i zgadza się wykonać zlecenie w tym środowisku. Realizacja usługi: A. bieżąca i ciągła administracja aplikacją. Na administrację aplikacją składają się: nadzorowanie i zapewnienie prawidłowego działania oprogramowania poprzez stały monitoring parametrów pracy całej aplikacji, kontrola i zapewnienie funkcjonalnego wykonywania kopii zapasowych bazy danych, plików i ich archiwizowania, oraz w razie potrzeby ich przywracania; współpraca z Sekcją Zarządzania Projektem Systemowym (SP) w zakresie obsługi systemu na poziomie zarządzania danymi wprowadzanymi przez inne komórki organizacyjne Zamawiającego, złożonych zleceń i innych kwestii związanych z realizacją umowy oraz pracownikami Sekcji Informatyzacji MOPS (SI) w zakresie technicznych uwarunkowań funkcjonowania aplikacji; telefoniczne konsultacje indywidualne, spotkania monitorujące z użytkownikami aplikacji, inne zadania zlecone przez SP związane z administrowaniem i aktualizowaniem aplikacji webowej Ślimak, np. aktualizowania instrukcji użytkownika. B. rozbudowa, aktualizacja i modyfikacja funkcji aplikacji i struktury bazy danych wynikających ze zmieniających się przepisów prawa, wytycznych PO KL i zleceń Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy dokumentowanie przeprowadzonych aktualizacji i modyfikacji funkcji aplikacji. Sposób realizacji: - Wykonawca podejmuje działania wynikające z niniejszego zamówienia z własnej inicjatywy, za wyjątkiem czynności o inicjatywie zastrzeżonej dla Zamawiającego, - wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką i aktualnie obowiązującymi standardami, - w przypadku zlecania rozbudowy, modyfikacji, aktualizacji funkcjonalności aplikacji Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu realizacji zlecenia, zwierający zakres zadań do wykonania z podaniem proponowanych technologii i rozwiązań, termin ukończenia prac Wykonawcy i planowaną liczbę godzin realizacji zlecenia, a ponadto przewidywane konsekwencje wprowadzenia zmian w aplikacji dla jej dalszego funkcjonowania i dla użytkowników aplikacji. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zlecenia lub odstąpienia od niego po zapoznaniu się z przedstawionymi danymi. Ostateczny zakres poszczególnych zadań, oraz termin ich realizacji zostaje określony przez strony w formularzu zlecenia, którego wzór stanowi załącznik do umowy. - administrator systemu zapewnia wspomaganie działań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością projektu Pora na aktywność. - każda procedura eksploatacyjna, operacyjna oraz awaryjna przed jej wdrożeniem musi zostać sprawdzona w środowisku testowym. Wykonawca ma samodzielnie dostarczyć i skonfigurować środowisko testowe. Środowisko testowe musi udostępniać takie same funkcjonalności jak środowisko produkcyjne, musi zapewnić odpowiednie rozwiązania sprzętowe umożliwiające weryfikację wprowadzonych zmian do systemu produkcyjnego. Pod względem oprogramowania i wydajności środowisko testowe winno być zgodne ze środowiskiem produkcyjnym. - Wykonawca będzie prowadził kartę wykonywanych czynności według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, na podstawie której usługa będzie rozliczana. - od Wykonawcy będzie wymagane usunięcie zgłoszonego problemu w funkcjonowaniu aplikacji w ciągu 5 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą przekazywane droga e-mailową. W przypadku zdiagnozowania problemu nie dającego się usunąć we wskazanych czasie, Wykonawca w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przekazuje informację uzasadniającą brak możliwości rozwiązania problemu w czasie 5 godzin, z propozycją nowego terminu realizacji zgłoszenia. - Wykonawca zapewnia stałą dostępność telefoniczną i e-mailową osób obeznanych z funkcjonowaniem projektu i aplikacji i posiadających kompetencje do realizacji usługi w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30. - Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia za usuwanie problemów z funkcjonowaniem aplikacji wywołanych nieprawidłowymi (nienależytym i nieterminowym realizowaniem usługi) działaniami Wykonawcy. - z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podmiot składający ofertę jednocześnie zobowiązuje się do przyjęcia obowiązków wynikających z tej umowy. - za okres rozliczeniowy przyjmuje się dwa miesiące kalendarzowe. - po zakończeniu realizacji umowy aplikacja wraz z dokumentacją musi zostać przekazana Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji usługi. W celu przekazania ostatecznie aplikacji Wykonawca zorganizuje w dniu przekazania spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy w terminie ogłoszonym przez Zamawiającego do 30 czerwca 2015 roku. Od momentu podpisania umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawcy zostaną przekazane dane dostępowe do aplikacji celem zapoznania się z jej funkcjonowaniem. Wynagrodzenie nie obejmuje czasu Wykonawcy poświęconego na zapoznawanie się z aplikacją poza ewentualnym czasem spotkań Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia dotyczące praw autorskich: w zakresie rozwiązań autorskich, prawa autorskie w zakresie rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę w aplikacji zostaną przeniesione na Zamawiającego w ramach zaoferowanej ceny usługi. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do aplikacji i ma prawo do przetwarzania danych osobowych i innych danych chronionych zawartych w bazie. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego, wyroku z orzeczenia sądu polubownego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z aplikacją Ślimak lub jej częścią, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, lub wniesienia sprawy przed sąd polubowny, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto, jeśli używanie aplikacji lub jej części stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania aplikacji Ślimak lub jej części lub 2) zmodyfikować aplikację Ślimak lub jej część tak, żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 720000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information