Wykonanie projektów materiałów promocyjnych, ich wydruk i dostawa oraz przekazanie Zamawiającemu na nośniku multimedialnym projektów w pliku .cmd i .pdf oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do projektów

Order Newsletter: 1 Position: 24586 (oferta nr 65895)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-01-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie projektów materiałów promocyjnych, ich wydruk i dostawa oraz przekazanie Zamawiającemu na nośniku multimedialnym projektów w pliku .cmd i .pdf oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do projektów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) wykonanie projektów materiałów promocyjnych (tj. ulotek, plakatów, papieru firmowego) na podstawie wstępnych projektów w/w materiałów zgodnie z zarządzeniem nr 610/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.03.2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 04.02.2009 r. i innymi wytycznymi i uwagami wskazanymi przez Zamawiającego, przedłożenie wykonanych projektów do akceptacji Zamawiającego i Wydziału Informatyki, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 2) wydruk i dostawa materiałów promocyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego i Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK, 3) przekazanie Zamawiającemu na nośniku multimedialnym projektów w pliku .cmd i .pdf oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do projektów wydawnictw. 2. Zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów w obrębie asortymentu wymienionego w zamówieniu, do wysokości kwoty umowy. 4. Dostawy wydrukowanych materiałów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego, drogą listowną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail wskazany w ofercie. 5. Miejscem dostawy będzie siedziba Sekcji Zarządzania Projektem Systemowym, ul. Mostowa 4, Kraków, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. 6. Terminy realizacji przedmiotu umowy: 1) do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji, mailem na adres e-mail: sp@mops.krakow.pl wykonany projekt graficzny w pliku .pdf, 2) do 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego Wykonawca prześle Zamawiającemu poprawiony projekt. Czynności te należy powtarzać do momentu uzyskania całkowitej akceptacji danego projektu, 3) do 1 dnia roboczego od daty otrzymania akceptacji Zamawiającego Wykonawca prześle projekt graficzny każdego materiału do uzgodnienia do Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta na adres e-mail: druki@um.krakow.pl, w pliku .jpg lub .pdf - projekt powinien zostać przekazany nie później niż 14 dni przed datą produkcji danego wydawnictwa, 4) do 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Wykonawca przekaże Wydziałowi poprawiony projekt - czynności te należy powtarzać do momentu uzyskania całkowitej akceptacji danego projektu, 5) do 1 dnia roboczego od daty akceptacji projektu przez Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczny projekt do akceptacji. Zamawiający na tym etapie może zgłosić dodatkowe uwagi, o ile poprzednio zaakceptowany projekt uległ zmianom, 6) do 4 dni roboczych od daty ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) projekt graficzny na płycie CD / pendrivie jako plik otwarty (w formacie .cmd) z możliwością ingerencji w projekt za pomocą powszechnie dostępnego oprogramowania oraz jako plik .pdf w skali 1:1, b) potwierdzenie uzgodnienia projektu z Wydziałem Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK; 7) do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach i asortymencie zgodnie z zamówieniem częściowym. 7. Warunki dodatkowe: 1) Wszystkie materiały dla danego Programu Aktywności Lokalnej (ulotki, papier firmowy, plakat) powinny wykorzystywać ten sam schemat graficzny (grafika, kolory, czcionki, rozmieszczenie elementów projektu). 2) Jednocześnie wszystkie materiały powinny prezentować jednolitą szatę graficzną w zakresie czcionek, rozmieszczenia elementów. 3) Wykorzystywane logotyp MOPS i znak towarowy Kraków.pl Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy, natomiast loga POKL, UE - EFS, POKL i UE są do pobrania na stronie: http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx. 4) Zamawiający posiada prawa autorskie do przekazywanych projektów publikacji (dotyczy projektów ulotek i plakatów z poprzednich lat) - pozostałe materiały stanowią opis koncepcji projektu graficznego zlecanego Wykonawcy. 5) Osobą odpowiedzialną za ostateczną akceptację projektu materiałów promocyjnych jest Kierownik Sekcji Zarządzania Projektem Systemowym Pan Łukasz Hobot. 6) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Pani Agnieszka Więcek tel. 12 257-00-79. 7) Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy jest osoba wskazana w ofercie. 8) Koszt wykonania projektu ma zostać uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty. 9) Dostawa materiałów nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 10) Korespondencja w sprawie realizacji przedmiotu umowy będzie prowadzona drogą e-mailową. 11) Opakowanie i sposób przewozu przedmiotu umowy powinny odpowiadać właściwościom zamawianego towaru. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i zapłaty za towar niezgodny z zaakceptowanym projektem oraz taki, który nie uzyskał akceptacji Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. 13) Elementem ulotek dotyczących PAL Celarowska (PAL5) i PAL Ugorek (PAL3) powinna być schematyczna mapka wskazująca obszar realizacji PAL i jego siedzibę. 14) Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich Wykonawcy jest wliczone w cenę za wykonanie projektu graficznego i druk - Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa powyżej. 15) Wykonawca oświadcza, że dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do wszystkich grafik i zdjęć wykorzystanych w materiale promocyjnym na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie zgodnie z niniejszą umową. 16) W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych, Zamawiający w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy reklamacje, który w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania zobowiązany jest usunąć wady lub braki ilościowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798225007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30