Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania obiektu przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Order Newsletter: 1 Position: 338848 (oferta nr 644976)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-08-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania obiektu przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - CPV: 71.32.20.00-1 1. Termin wykonania zamówienia: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - do 60 dni od daty zawarcia umowy. 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego - w czasie trwania robót budowlanych: przewidywany termin- 2014 i 2015 rok. 2. W skład dokumentacji wchodzą: 1) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim będzie ono wymagane, 2) projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: standardu, sposobu i jakości wykonania robót, standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń, sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze. 4) przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 5) kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt. 4; 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 3. Szczegółowe wymagania dot. elementów dokumentacji projektowej: 1) Projekt budowlany ma być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 462); 2) Specyfikacja techniczna ma uwzględniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), w szczególności w zakresie wskazanym w §13 i §14. Specyfikacja ma w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. Specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń niskiej jakości. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy. 3) Przedmiar robót ma uwzględnić wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), w szczególności w zakresie podanym w §6-§10; 4) Kosztorysy mają być opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). Wykonawca złoży również wniosek i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę, a także dokonana zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - w zakresie, w jakim będzie ono wymagane. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do złożenia wnioski i dokonania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich innych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, jeżeli będą one niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym również uzgodnień przez rzeczoznawców branżowych. Teren inwestycji objęty jest projektowanym planem zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce Park Rzeczny Dłubni. 4. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie również sporządzona inwentaryzacja architektoniczna pomieszczeń lokalu - w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje do wykonania m. in.: 1) wymianę drzwi na EI 30, 2) doprowadzenie spoczników klatek schodowych do wymaganej szerokości, 3) wykonanie w skrajnej klatce schodowej okna dla ekip ratowniczych, 4) podniesienie balustrady do wysokości 110 cm, 5) likwidację palnych okładzin wewnętrznych na drogach ewakuacyjnych, 6) wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne Ø25 - 2 szt. na kondygnację, 7) wyposażenie budynku w instalację oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacji i kierunkowego), 8) doposażenie budynku w gaśnice, 9) wykonanie dojazdu do północnej części działki, 10) wszelkie inne niż wyżej wymienione prace, niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa ppoż. w obiekcie przy ul. Makuszyńskiego 19a. 6. Projektowane roboty mają być podzielone na etapy: 1) Etap 1 - realizacja nakazów wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej: wyposażenie obiektu w instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zapewnienie prawidłowego dojazdu pożarowego do budynku, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 05 maja 2011 roku, 2) II Etap - realizacja pozostałego zakresu prac niezbędnego dla zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym w szczególności prac wskazanych w operacie pożarowym. 7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych wg dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W ramach tego etapu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzoną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - wykonawczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i standardami w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 1) udziału w odbiorach końcowych, częściowych oraz odbiorach robót ulegających zakryciu, 2) wskazywania rozwiązań problemów wynikłych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo - wykonawczej wchodzącej w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Rozwiązania mają być kompleksowe i kompletne, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, tj. umożliwiać kontynuację realizacji robót budowlanych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie tego terminu do 7 dni, 3) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją projektowo - wykonawczą, wchodzącą w skład przedmiotu niniejszego zamówienia, 4) dokumentowaniu - w postaci zapisów w dzienniku budowy - obecności na budowie, spostrzeżeń i uwag dotyczących realizacji robót prowadzonych na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Każda wizyta na placu budowy ma być potwierdzana wpisem do dziennika, 5) sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne, wykonywania korekt dokumentacji oraz dodatkowych uzgodnień, jeżeli będą one wymagane, 6) natychmiastowego nakazywania przerwania prowadzenia robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego, niezgodnego z dokumentacją, sztuką budowlaną, lub obowiązującymi przepisami ich wykonywania. W takim wypadku Wykonawca natychmiastowo powiadomi Zamawiającego o nakazie przerwania prac, 7) częstotliwość kontroli placu budowy ma zapewnić należytą kontrolę nad realizacją robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pkt. 3 oraz 6. Ponadto Wykonawca ma się każdorazowo stawić na placu budowy na wezwanie Zamawiającego. 8. Dokumentacja wykonawcza zostanie dostarczona Zamawiającemu w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, wyłącznie jako skan jednego z egzemplarzy, w formie plików *.pdf (osobny plik dla każdego z elementów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1- 6). Ponadto Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej, na osobnym nośniku, w postaci plików *.dwg. 9. Projekt budowlany ma być dostarczony w 2 egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę. 10. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 11. Uzgodnień branżowych dokumentacji dokonuje Wykonawca, w tym również z rzeczoznawcą ppoż. 12. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 1) dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, tj.: przystosowanie budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a do aktualnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentacja ma zawierać wszystkie niezbędne dokumenty i opracowania, które mogą być wymagane na każdym etapie realizacji inwestycji; 2) wykonana dokumentacja ma być zgodna m.in. z: wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 3) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 4) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389) 5) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719) 6) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 124, poz. 1030), 7) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, (Dz. U. z 2003 roku, Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 8) wykonana dokumentacja ma być zgodna z przepisami z Operatem Pożarowym opracowanym na zlecenie Zamawiającego, 9) wykonana dokumentacja ma być zgodna z wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji. WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji płatna będzie w dwóch transzach: a) 80 % po dostarczeniu kompletnej dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia oraz złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zakresie, w jakim będzie ono wymagane), b) 20 % po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim jest ono wymagane. 2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze danego etapu robót - proporcjonalnie do wartości wykonanych prac, obliczonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wypłacenia pełnej wartości wynagrodzenia za nadzór autorski, w przypadku niezrealizowania całego zakresu robót, określonego dokumentacją projektową. 3. Płatności nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym: protokołom odbioru dokumentacji, zawiadomieniem o wszczęciu przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim jest wymagane - dla płatności podanej w ust.1 lit. a, bez załączników, po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim jest ono wymagane - dla płatności podanej w ust.1 lit. b, bezusterkowym protokołem odbioru robót prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia - dla płatności podanej w ust. 2. Uwaga: należność za nadzór autorski nie może być mniejsza niż 10% wartości całego przedmiotu zamówienia i stanowi odrębną płatność za czynności nadzoru autorskiego nie jest to część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej zatrzymana na poczet nadzoru. Wymagania wobec Wykonawcy Zamawiający wymaga, by ze strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia brały udział osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Wszystkie osoby muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa., w razie konieczności Wykonawca zapewni również udział w realizacji zamówienia osób z innymi uprawnieniami, niż wskazano w pkt.1 - jeżeli będzie to wymagane, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że w przeciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową zabezpieczenia p. poż. budynku o pow. użytkowej co najmniej 1 000m², na podstawie której wykonano roboty budowlane - wymagane referencje. Warunki umowy: Kary umowne: Za naruszenie któregokolwiek z terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara umowna wynosi 20 % wartości wynagrodzenia umownego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, gdy dokumentacja projektowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i nie można tej wady usunąć, gdy Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad dokumentacji, w tym również wad ukrytych, gdy Wykonawca nie wywiązuje się właściwie z obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacja inwestycji opóźnia się o dłużej niż miesiąc. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo: zachować dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i kontynuować prace budowlane w oparciu o tą dokumentację, wyłonić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do sprawowania nadzoru autorskiego, usunąć wady dokumentacji na koszt Wykonawcy lub wprowadzić zmiany w dokumentacji wskazane przez osobę pełniącą nadzór autorski w zastępstwie Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, upoważnia dowolną, wskazaną przez Zamawiającego, osobę trzecią, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane oraz będącą członkiem okręgowej izby inżynierów, do sprawowania czynności nadzoru autorskiego. Pozostałe warunki: Dopuszcza się podzlecanie części prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy ma obowiązek wskazać w ofercie kto i w jakim zakresie będzie opracowywał część dokumentacji projektowej. Wszyscy podwykonawcy muszą mieć stosowne uprawnienia do wykonywania podzlecanych prac. Uprawnienia te mają być załączone do oferty, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszystkie uzgodnienia i dokumenty uzyskane w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim wszystkie dokumenty uzyskane przez Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiającego, W przypadku braku możliwości kontynuowania prac budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy (tj. m.in. nie usunięcia wad dokumentacji w wyznaczonym terminie, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, itp.) wyraża on zgodę na: usunięcie, w trybie art. 49, ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zastępczo wad dokumentacji projektowej przez osoby trzecie posiadające do tego odpowiednie uprawnienia, pełnienia nadzoru przez osoby trzecie, posiadające do tego odpowiednie uprawnienia, nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy czym wykonawca nie traci prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. Koszty związane z wykonywaniem przez osoby trzecie obowiązków należących do Wykonawcy będą obciążać Wykonawcę. UWAGA: Zamawiający nie musi występować do Wykonawcy o wyrażenie zgody na powyższe. Podstawą do wykonania ww. czynności zastępczo na koszt Wykonawcy jest sama umowa oraz warunek, że nie można kontynuować inwestycji z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę pisemnie. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1) Dodatkowe obowiązki i informacje dotyczące Wykonawcy: a) Wykonawca złoży oświadczenie, że sporządzona przez niego, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentacja została przygotowana zgodnie z obowiązującymi w zakresie jej sporządzenia przepisami prawa (w tym w szczególności prawa budowlanego), normami, standardami i zasadami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu do jakiego ma służyć, b) Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji inwestycji przed złożeniem oferty, c) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również kosztów wszystkich uzgodnień. Stosowne oświadczenie w tej sprawie ma dołączyć do oferty, d) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą, wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji oraz wszystkie usługi specjalistyczne, e) Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca złoży oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, f) Wykonawca złoży oświadczenie, że wziął pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i że zostało to przez niego uwzględnione w cenie realizacji przedmiotu zamówienia, g) do wszelkich zmian wprowadzanych w dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że nie stanowią one istotnego odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Nie dotyczy to zmian stanowiących odstępstwo istotne. W przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji, Wykonawca opracuje projekt zamienny i uzyska decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Powyższe Wykonawca realizuje w ramach nadzoru autorskiego i nie przysługuje za to żadne dodatkowe wynagrodzenie. 2) Odpowiedzialność za wady, zabezpieczenie wykonania umowy oraz warunki gwarancji i rękojmi: a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia procesu inwestycyjnego powstałe w wyniku popełnionych przez niego błędów w realizacji przedmiotu zamówienia oraz wad dokumentacji projektowej, b) Zobowiązania wynikające z rękojmi, gwarancji oraz konsekwencje wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca w całym zakresie prowadzonych działań w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom, c) Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową opracowaną i dostarczoną przez Wykonawcę mija z dniem odbioru robót budowlanych bez wad, nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne błędy, których konsekwencje zostaną ujawnione na etapie użytkowania lokalu, d) Wykonawca ma obowiązek usunąć wady dokumentacji projektowej w terminie: do 4 dni od daty przekazania przez uczestników procesu inwestycyjnego informacji w tym zakresie,jeżeli usunięcie wady w terminie 4 dni jest niemożliwe, z przyczyn obiektywnych i uzasadnionych przez Wykonawcę, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy inny termin usunięcia wad, e) W przypadku nie usunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w lit. d Zamawiający ma prawo: obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami szkód powstałych w wyniku przerwy w pracach, zlecić usunięcie wad dokumentacji projektowej osobie trzeciej. Wykonawca, na podstawie art. 49, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w opracowanej przez niego dokumentacji. Zmiany mają być wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca ma prawo do analizy dokumentacji opracowanej przez osoby trzecie i wnioskowania o wprowadzenie zmian w terminie do 4 dni od daty przekazania przez Zamawiającego dokumentów, w których osoba trzecia poprawiała wady dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę. Nie wniesienie uwag w ww. terminie oznacza akceptację przekazanej dokumentacji. W takim wypadku wykonawca w dalszym ciągu pełni nadzór autorski nad realizacją całości prac budowlanych i składa u Zamawiającego informację, o której mowa w art. 36a, ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) f) Wykonawca ma obowiązek poinformowania w terminie do 2 dni roboczych o wszelkich okolicznościach, które mogą opóźnić lub uniemożliwić realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli przyczyną opóźnienia lub uniemożliwienia realizacji przedmiotu zamówienia jest sytuacja zastana przez projektanta, a nie posiadał on o wiedzy o tym na etapie postępowania o udzieleniu zamówienia, to o fakcie uniemożliwiającym mu należyte i terminowe wywiązanie się z umowy powiadomić zamawiającego w terminie do tygodnia od dnia podpisania umowy. W przypadku niezachowania ww. terminów Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie umowy lub za opóźnienia w jej realizacji z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 3) Prawa autorskie: a) Zamawiający, wraz z dokumentacją projektową nabywa również autorskie prawa majątkowe, zgodnie z art. 41, ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno do utworu zbiorowego jak również do poszczególnych jej części mających samodzielne znaczenie, b) W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zamawiający ma prawo do opublikowania, rozpowszechnienia, wprowadzenia przedmiotu zamówienia do obrotu i korzystania z dokumentacji w ramach odrębnych pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. do zwielokrotniania dowolną techniką, udostępniania publicznie, umieszczania na stronie internetowej, przesyłania w wersji elektronicznej opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym m.in. do celów udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, do konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań i ubiegania się na jej podstawie do uzyskania niezbędnych dla prawidłowego użytkowania i funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń, do wykorzystania dokumentacji na cele budowlane i korzystania na placu budowy wraz z wykonaniem przy jej użyciu dokumentacji powykonawczej. Zamawiający ma prawo przekazywać i publikować dokumentację projektową lub jej część w oryginale lub zwielokrotnioną przez Zamawiającego bez konieczności autoryzacji kopii przez Wykonawcę, c) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę może być również wtórnie wykorzystywana przez Zamawiającego, m. in. celem opracowania innych dokumentacji na jej podstawie, załączania jej kopii do umów, wystąpień o uzgodnienia, pozwolenia itp., d) Wykonawca ma mieć własny egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej celem wykonywania nadzoru autorskiego i nie będzie korzystał z egzemplarzy dostarczonych Zamawiającemu, e) Autorskie prawa majątkowe uprawniają Zamawiającego do korzystania z dokumentacji projektowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w zakresie określonym w lit. a-d na ternie Polski na czas nieoznaczony. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych za kontakt z Zamawiającym wraz z ich danymi teleadresowymi (nr tel. komórkowego, adres poczty elektronicznej oraz nr faksu). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący. 2. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie nr faxu oraz adres poczty elektronicznej, na które będzie przesyłana korespondencja od Zamawiającego. Wysłanie korespondencji na podany nr faxu lub adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z przekazaniem tego dokumentu Wykonawcy. Bieg wszelkich terminów podanych w korespondencji rozpoczyna się z chwilą wysłania korespondencji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających za odbiór korespondencji. 3. W przypadku korespondencji przesyłanej przez Wykonawcę ma być ona dostarczana na Dziennik Podawczy Zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl . 4. Ze strony zamawiającego upoważnieni do kontaktów są Marcin Ogórek i Michał Kasperczyk lub osoby ich zastępujące. Opracowania, dokumenty i uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i opracowaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia: 1. Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 maja 2011 roku sygn. WZ.5595/102/11 2. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 18 czerwca 2012 roku sygn. MZ-5580A-79/12. 3. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 18 czerwca 2012 roku sygn. MZ-5580A-151/12. 4. Operat pożarowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information