Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock, ul. Okrzei w Lipnie od km 1+235 do km 1+500, dł. 0,265 km

Order Newsletter: 1 Position: 306006 (oferta nr 621402)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock, ul. Okrzei w Lipnie od km 1+235 do km 1+500, dł. 0,265 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy: 2.1. Robót pomiarowych; 2.2. Frezowania nawierzchni; 2.3. Robót rozbiórkowych; 2.4. Robót ziemnych; 2.5. Oczyszczenia nawierzchni drogowych; 2.6. Skropienia nawierzchni asfaltem; 2.7. Ułożenia geosiatki zbrojeniowej; 2.8. Wykonania warstwy odcinającej; 2.9. Wykonania podbudowy z kruszywa łamanego; 2.10 Wykonania podbudowy z betonu C12/15; 2.11. Ustawienia krawężnika i obrzeży; 2.12. Wykonania nawierzchni z kostki betonowej; 2.13. Wykonania wyrównania nawierzchni z betonu asfaltowego; 2.14. Wykonania podbudowy z betonu asfaltowego; 2.15. Wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; 2.16. Wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 2.17. Regulacji urządzeń podziemnych; 2.18. Wykonania oznakowania poziomego; 2.19. Wykonania oznakowania pionowego; 2.20. Wykonania pomiaru powykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa ba

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30