Świadczenie usługi trenera samoobrony - trening kompetencji społecznych: warsztaty WenDo i zajęcia edukacyjne

Order Newsletter: 1 Position: 296768 (oferta nr 616010)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-07-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi trenera samoobrony - trening kompetencji społecznych: warsztaty WenDo i zajęcia edukacyjne

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie kursu samoobrony WenDo dla kobiet i dziewcząt połączonego z nauką zachowań asertywnych, nauką technik samoobrony, ćwiczeniami z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów (zajęcia grupowe) - CPV: 80.51.00.00-2. Celem zajęć jest nabycie przez uczestniczki wiedzy w zakresie rozpoznawania zachowań przemocowych, nabycie umiejętności rozpoznawania i podejmowania działań eliminujących zagrożenia ze środowiska. Zamówienie zostało podzielone na części. Zajęcia powinny rozpocząć się na początku sierpnia 2013 roku. I część zamówienia 1. W kursie uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób - kobiet i dziewcząt (beneficjentów i otoczenia Programu Aktywności Lokalnej Ugorek), 2. Przewidywana liczba godzin zajęć: 18 godzin zegarowych. 3. Miejsce realizacji usługi zapewnia Wykonawca, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie się ono znajdować na terenie osiedla Ugorek lub w jego pobliżu - maksymalnie do 1,5 km od siedziby Punktu Aktywności Lokalnej, przy ul. Ułanów 25. 4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z animatorem lokalnym Punktu Aktywności Lokalnej miejsce realizacji usługi nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. II część zamówienia 1. W kursie uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób - kobiet i dziewcząt (beneficjentów i otoczenia Programu Aktywności Lokalnej Stworzyć miejsce do życia). 2. Przewidywana liczba godzin zajęć: 12 godzin zegarowych. 3. Miejsce realizacji usługi zapewnia Wykonawca, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie się ono znajdować maksymalnie do 1,5 km od siedziby Punktu Aktywności Lokalnej, Rynek Podgórski 12/5. 4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z animatorem lokalnym Punktu Aktywności Lokalnej miejsce realizacji usługi nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. III część zamówienia 1. W kursie uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób - kobiet i dziewcząt (beneficjentów i otoczenia z Programu Aktywności Lokalnej Celarowska). 2. Przewidywana liczba godzin zajęć: 18 godzin zegarowych. 3. Miejsce realizacji usługi, na terenie Dzielnicy III Miasta Krakowa, zostanie wskazane przez animatora lokalnego Punktu Aktywności Lokalnej Celarowska nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Warunki dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację warsztatów, tj. ukończone studia wyższe i 3-letni kurs trenerski WenDo, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów WenDo w wymiarze nie mniejszym niż 18 godzin w ciągu ostatnich 3 lat. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia jest możliwa wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym doświadczenie osoby zastępującej nie może być mniejsze niż osoby zastępowanej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności na warsztatach, które zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z fakturą lub rachunkiem. 3. Wykonawca przedstawi szczegółowy program zajęć do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 4. Usługa zostanie zrealizowana podczas 3 do 6 spotkań. 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu realizacji całej usługi. 6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o nieobecnościach uczestników na zajęciach lub rezygnacji z udziału telefonicznie lub mailem. 7. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi zajęć certyfikat ukończenia warsztatów. 8. Na zakończenie zajęć wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna; 9. Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzyć informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx 10. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Minimalna wymagana suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć opłaconą polisę Zamawiającemu najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć. 11. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom zajęć sprzęt oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe. 12. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). Zamawiający dopuszcza też możliwość rozliczenia usługi rachunkiem

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805100002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information