Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w styczniu 2014 roku

Order Newsletter: 1 Position: 11101 (oferta nr 61506)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w styczniu 2014 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w styczniu 2014 roku. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: - działania organizacyjno-techniczne, - przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, - przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały przekazane przez Zamawiającego, - odśnieżanie - usuwanie śniegu z nawierzchni, - zapobieganie i usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających) - materiały we własnym zakresie zgromadzone przez Wykonawcę, - przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z wywozem pokrywy śniegu, - utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą, - ręczna likwidacja śliskości zimowej na spadkach - nie dotyczy, - prace porządkowe po sezonie zimowym - wykonanie pozimowego zamiatania ulic. 3. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 4. Usługi określone w ust. 1, Wykonawca będzie świadczył posiadanym sprzętem i środkami transportowymi oraz sprzętem Zamawiającego, jeżeli umowa tego wymaga. 5. Środki transportu oferowane przez Wykonawcę do wykonywania usługi powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). 6. Miejscem świadczenia usług jest teren dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie. 7. Wykonawca zobowiązany jest również do: - wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w telefon komórkowy. Koszt utrzymania telefonu komórkowego ponosi Wykonawca, - zapewnienie stałej łączności telefonicznej z dyżurującym pracownikiem Zamawiającego umożliwiającej wezwanie sprzętu do wykonania usługi, - wyposażenie kierowców i operatorów sprzętu w czynne telefony komórkowe i przekazanie Zamawiającemu wykazu osób wraz z ich numerami telefonów, - umożliwienia Zamawiającemu zamontowania i zdemontowania w pojeździe i sprzęcie biorącym udział przy akcji zimowego utrzymania urządzenia lokalizacji - GPS, - utrzymania urządzeń - GPS w sprawności technicznej, - wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w dodatkowe światła drogowe i mijania, - wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w światła pulsujące koloru pomarańczowego, - wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w światła obrysowe lemiesza, - w przypadku awarii pojazdu lub sprzętu zapewnienie odpowiedniego pojazdu/sprzętu zastępczego, - gromadzenia miesięcznego zapasu materiałów (piasek, sól) na zabezpieczonych przez Wykonawcę placach składowych w miesiącu grudniu i styczniu w pozostałych miesiącach do gromadzenia dwutygodniowych zapasów, - przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg, - zawarcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi, - podstawienia usprzętowionego pojazdu wraz z obsługą, zaopatrzonego na własny koszt w materiały pędne,nie później niż 1 godzinę od chwili otrzymania wezwania, Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby, - przejęcia sprzętu od Zamawiającego i podstawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie w pełni sprawnych środków transportowych i sprzętowych zaopatrzonych w materiały pędne i do likwidacji śliskości wraz z obsługą, nie później niż w ciągu jednej (1) godziny od chwili otrzymania wezwania telefonicznego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby,jeżeli umowa tego wymaga; - wykonania mieszanki uszorstniającej (piasek - Wykonawca, sól - Zamawiający) i jej składowania na placach będących własnością Zamawiającego lub własnością Wykonawcy, za które Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego opłaty dzierżawy, jeżeli umowa tego wymaga; - przygotowanie i tankowanie solanki do zbiornika solarki, - załadunek mieszanką lub solą sprzętu, na danym placu składowym. - zapewnienie wymienionego w swojej ofercie personelu. W przypadku zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest zadbać o przeszkolenie zgodnie z warunkami SIWZ i obsługę sprzętu. Każda zmiana personelu wymaga zgłoszenia i zgody Zamawiającego, - zawarcie na własny koszt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową, - zgłoszenie każdej awarii usprzętowionego pojazdu w trakcie wykonywania usługi i podanie jej terminu usunięcia, - w przypadku awarii pojazdu lub sprzętu, jeżeli remont trwa dłużej niż jeden dzień, zapewnienie odpowiedniego pojazdu/sprzętu zastępczego, - utrzymanie w całym okresie obowiązywania umowy gotowości technicznej oferowanego sprzętu, - Wykonawca nie może wykonywać prac dla innych zleceniodawców przy wykorzystaniu sprzętu, który jest własnością Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, - pobranie sprzętu i adaptacja do własnego nośnika winna odbyć się do 15.1.2014 r. - zwrot powierzonego przez Zamawiającego sprzętu na wskazane miejsce, które odbędzie się po zakończeniu umowy. W przypadku nie zwrócenia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zostanie on obciążony karą, o której mowa w § 12 ust. 1 umowy. - Gdy zwrócenie sprzętu, będącego własnością Zamawiającego nastąpi w stanie technicznym pogorszonym,Wykonawca pokryje koszty naprawy. 8. Zamawiający zobowiązany jest do: - przekazania urządzeń lokalizacji - GPS oraz zamontowania i zdemontowania, - ponoszenia kosztów eksploatacji GPS (nie wliczając napraw uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy), - przeszkolenia przedstawiciela Wykonawcy w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg, - bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi. - zapewnienie materiałów do zwalczania zimowej śliskości tj. soli drogowej i mieszaniny piaskowo-solnej,jeżeli umowa tego wymaga. Materiały będą zmagazynowane na składowiskach w zależności od obszaru, jeżeli umowa tego wymaga; - bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy - wydawanie dyspozycji, co do miejsca i terminu każdorazowej usługi; - przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym własnego sprzętu tj. solarki Schmidt ECOS -1szt., piaskarki P-1 - 2 szt., pługi średnie - 6 szt. i pług wirnikowy szt. 1, niezwłocznie po podpisaniu umowy,jeżeli umowa tego wymaga. 9. Wykaz dróg objętych zamówieniem: II Standard - Nr drogi 240, Chojnice - Świecie, kilometraż 45+989 ÷ 66+128, Długość odcinka 20,139 km, III Standard - Nr drogi 214, Łeba - Lębork - Kościerzyna - Warlubie, kilometraż 161+294 ÷ 172+645, Długość odcinka 11,351km, Odc. (Recice - Warlubie) III Standard - Nr drogi 256, Trzeciewiec - Bydgoszcz, kilometraż 0+000 ÷ 11+290, Długość odcinka 11,290km, III Standard - Nr drogi 239, Błądzim - Świecie, kilometraż 22+225 ÷ 34+259, Długość odcinka 12,034 km, Odc. (Krąplewice - Świecie) III Standard - Nr drogi 244, Kamieniec - Strzelce Dolne, kilometraż 18+072 ÷ 33+429, Długość odcinka 15,357km, Odc. (skrzyż. z dr kr nr 25-skrzyż. z dr kr nr 5, IV Standard - Nr drogi 239, Błądzim - Świecie, kilometraż 0+000 ÷ 22+225, Długość odcinka 22,225 km, Odc. (Krąplewice - Świecie) IV Standard - Nr drogi 244, Kamieniec - Strzelce Dolne, kilometraż 0+000 ÷ 18+072, Długość odcinka 21,940km, kilometraż 33+429 ÷ 37+297, IV Standard - Nr drogi 245, Gruczno - Chełmno, kilometraż 0+000 ÷ 11+233, Długość odcinka 11,230 km, IV Standard - Nr drogi 207, Wielki Lubień - Michale, kilometraż 0+000 ÷ 3+411, Długość odcinka 3,411 km, IV Standard - Nr drogi 217, St. PKP Warlubie - dr. kr. Nr 91, kilometraż 0+000 ÷ 0+785, Długość odcinka 0,785km, IV Standard - Nr drogi 238, Osie - Warlubie, kilometraż 0+000 ÷ 19+232, Długość odcinka 19,232 km, IV Standard - Nr drogi 272, Laskowice - Dolna Grupa, kilometraż 0+000 ÷ 8+479, Długość odcinka 15,627km, kilometraż 13+934 ÷ 21+082, IV Standard - Nr drogi 377, Nowe - Twarda Góra - Pieniążkowo, kilometraż 0+000 ÷ 4+453, Długość odcinka4,453 km, IV Standard - Nr drogi 391, Warlubie - Rulewo - Buśnia, kilometraż 0+000 ÷ 9+832, Długość odcinka 9,832km, IV Standard - Nr drogi 402, Fletnowo - Wielki Lubień, kilometraż 0+000 ÷ 3+362, Długość odcinka 3,362 km, IV Standard - Nr drogi 248, Zbrachlin - Topolno, kilometraż 0+000 ÷ 3+524, Długość odcinka 3,524 km, II Standard ogółem - 20,139 km, III Standard ogółem - 50,032 km, IV Standard ogółem - 117,980 km, RAZEM - 188,152 km. 10. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości zimowej dróg oraz zamiataniem pozimowym nr D -10.10.01b; D - 10.10.01c oraz D - 05.03.00a.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information