Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z frezowaniem, regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i oznakowaniem poziomym drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo, na ul. Św. Ducha w Gębicach w km 3+388 - 3+625

Order Newsletter: 1 Position: 286374 (oferta nr 609540)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z frezowaniem, regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i oznakowaniem poziomym drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo, na ul. Św. Ducha w Gębicach w km 3+388 - 3+625

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z frezowaniem, regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i oznakowaniem poziomym drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo, na ul. Św. Ducha w Gębicach w km 3+388 - 3+625. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni przy grubości 2-4 cm, - regulacja wysokościowa kratek ściekowych i zaworów wodociągowych, - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową wyfrezowanej nawierzchni jezdni, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni - warstwa ścieralna grubości 5 cm, - oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstwowe Miejsce realizacji: droga wojewódzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo, ul. Św. Ducha w Gębicach w km 3+388 - 3+625, długość odcinka - 0,237 km. 3. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej oraz SST będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information