Bieżąca konserwacja, naprawa, wymiana części zużytych lub uszkodzonych (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu) oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) bi

Order Newsletter: 1 Position: 279016 (oferta nr 604411)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-07-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżąca konserwacja, naprawa, wymiana części zużytych lub uszkodzonych (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu) oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) bi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja, naprawa, wymiana części zużytych lub uszkodzonych (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu) oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-8380 DN znajdującego się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej MOPS w budynku na os. Górali 19 w Krakowie. 2. Wymieniane części mają być fabrycznie nowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia objętego przedmiotem zamówienia i dokonywania jego napraw oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisowanego urządzenia, koszt robocizny oraz koszty wymienianych części. 5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów ponad te, które wynikają z przelicznika: liczba kopii i cena za kopię. Wykonawca ma zapewnić sprawność urządzenia, bez przerw z zastrzeżeniem terminu niezbędnego dla dokonania naprawy lub wymiany materiałów. 6. Wykonawca, po dokonaniu naprawy, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych albo zużytych lub uszkodzonych części (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu), zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu stosowną kartę serwisową, w terminie do 3 dni roboczych od wykonania czynności serwisowych. 7. Wykonawca, w każdym ostatnim dniu roboczym miesiąca, dokona odczytu licznika urządzenia będącego przedmiotem usług serwisowych. Stan licznika ma być potwierdzony przez pracowników komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której znajduje się urządzenie. Sporządzony dokument stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. Rozliczenie dokonywane będzie wg rzeczywistego przebiegu urządzenia, proporcjonalnie, np. przebieg 10 125 kopii - koszt = c.j./1 tys. szt. x 10,125 tys. szt. 9. Wszystkie wymieniane części mają być okazane użytkownikowi urządzenia, po wykonaniu usługi, pod rygorem nie wypłacenia wynagrodzenia. 10. Z uwagi na brak szczegółowej branżowej wiedzy z zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku szczegółowego określenia zakresu zlecenia częściowego, a także pomyłki związanej z określeniem tego zakresu. 11. Wykonawca każdorazowo powinien skontaktować się z użytkownikiem urządzenia przed przyjazdem na miejsce. 12. Zamawiający wymaga, aby na zamontowane części Wykonawca udzielił gwarancji na okres ich trwałości wskazany w ofercie. W przypadku, gdy w rzeczywistości trwałość części będzie mniejsza niż 90% w stosunku do wskazanej w ofercie Wykonawca, w ramach gwarancji, każdorazowo wymieni część bezpłatnie. Dotyczy to również okresu po zakończeniu umowy. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12-miesięcznej rękojmi na usługę częściową, licząc od dnia wykonania usługi. 14. Naprawy w ramach rękojmi i gwarancji mają być wykonywane bezpłatnie w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to także okresu po upływie terminu obowiązywania umowy. W przypadku nie zachowania tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 503132004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information