Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji pn Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork

Order Newsletter: 1 Position: 143913 (oferta nr 602008)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-07-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji pn Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie swym zakresem obejmuje: 1.1. Branżę mostową: a) prace rozbiórkowe istniejącego obiektu (wyposażenia, przęsła, przyczółki oraz skrzydeł), b) wykonanie fundamentów pod nowy obiekt, c) montaż prefabrykatów wielkowymiarowych konstrukcji mostu, d) wykonanie płyty żelbetowej na prefabrykacie, e) wykonanie ścian oporowych w rejonie przyczółków, f) wykonanie płyt przejściowych, g) wykonanie kap chodnikowych, h) wykonanie nawierzchni asfaltowych, i) montaż balustrad i bariero poręczy. 1.2. Branżę drogową - remont drogi na dojazdach do mostu polegający na: a) korekcie geometrii łuków poziomych, b) wykonaniu nasypów w związku ze zmiana niwelety drogi, c) remoncie i wykonaniu nowych rowów odwadniających, d) wykonaniu odwodnienia drogi, e) robotach nawierzchniowych - konstrukcja nawierzchni KR4, f) regulacji zjazdów indywidualnych. 1.3. Branżę sanitarną: a) roboty ziemne, b) roboty w zakresie budowy rurociągów, c) wykonanie studni rewizyjnych, d) wykonanie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, e) umocnienie skarp przy wylotach kanałów. 1.4. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu. 1.5. Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych inwestycji zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, które obejmuje: 1.5.1. Wykonanie i dostawę oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce tablic informacyjnych i pamiątkowych, 1.5.2. Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego kolorowych folderów A4 i długopisów metalowych. 1.5.3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów realizacji inwestycji 2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013r, oś priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 - Infrastruktura Drogowa. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia: 3.1. w zakresie robót budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej, 3.2. w zakresie materiałów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP został opisany poniżej: 3.2.1 tablice informacyjne i pamiątkowe: Wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic pamiątkowych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt. 3.2.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych w zakresie treści tablic (zmiana dotyczy wartości zadania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych). Dane powinny być zmienione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Dopuszcza się aktualizację treści przez naklejenie nowych danych w kolorystyce zgodnej z wytycznymi oraz w sposób zapewniający trwałość i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Dane mogą być zmienione raz w przypadku tablicy informacyjnej oraz dwukrotnie na tablicy pamiątkowej. 3.2.1.2. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w drodze elektronicznej - mailowej z Zespołem ds. Mostów. 3.2.1.3. Lokalizacje dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 3.2.2. materiały promocyjne: Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego: a) kolorowych folderów A4, zszytych na papierze kredowym, 20 stron-jeden folder, gramatura 250g, druk dwustronny, sposób łączenia: oprawa zeszytowa zszyta na 2 zszywki - 100 szt., b) długopisów metalowych, mechanizm (pstryk), z grawerowanym nadrukiem logotypów i tytułem projektu - 100 szt., 3.2.2.1. Wymagania dotyczące jakości długopisów: materiał, z którego będzie wykonany produkt powinien być bez żadnych odbarwień, rozdarć i uszczerbków, znakowanie musi być trwałe i czytelne, wszystkie części powinny być ze sobą połączone i do siebie pasować, wszystkie długopisy muszą posiadać nowe wkłady w kolorze niebieskim oraz muszą być pakowane zbiorczo, na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i liczby sztuk w kartonie. 3.2.2.2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed realizacją, w trakcie realizacji i po realizacji inwestycji) w wersji elektronicznej, kolor - 1 kpl. 3.2.3. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w opisie zamówienia, a także muszą spełnić warunki określone dla bezpieczeństwa produktu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2003r. nr 229, poz. 2275 z póź. zm.). 3.2.4. Wykonawca przed wykonanie zlecenia przedstawi projekt rozmieszczenia logotypów na fotografiach materiałów promocyjnych. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia. 4.Charakterystyka obiektu: Obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową o rozpiętości w świetle podpór 5,05m. Przęsło płytowo-belkowe, stalowo-żelbetowe w postaci obetonowanych dwuteowników IPN 240 oparte na przyczółkach murowanych z kamieni ciosanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information