Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Order Newsletter: 1 Position: 260778 (oferta nr 589259)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, według poniższych wytycznych: 1. Superwizja będzie prowadzona w formie spotkań grupowych. Wykonawca przeprowadzi zajęcia dla 2 grup liczących po 6-10 osób. 2. Zajęcia będą trwać po 4 godziny zegarowe, w tym 15-sto minutowa przerwa. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 12 godzin superwizji w ramach 3 spotkań. Zajęcia będą odbywać się w okresie od 01 do 30 sierpnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30; 3. Zajęcia superwizji prowadzone będą w zakresie metodologii pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach, by stali się świadomi swoich umiejętności i dzięki temu udoskonalili swój warsztat pracy. Superwizje prowadzone będą na bazie własnych doświadczeń uczestników, w oparciu o metody aktywizujące: m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów, pytanie o cel, o motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań, z zastosowaniem technik audiowizualnych. Osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów. Superwizowani będą się dzielić doświadczeniami, refleksjami i wiedzą. Grupa udzieli wsparcia jej członkom. Zajęcia odbywać będą się w oparciu o zindywidualizowane podejście (praca w oparciu o konkretny przypadek).Wspólnie budowane będą plany pomocy klientom. Uczestnicy zajęć doskonalić będą umiejętności: pracy z grupą, interpretowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, planowania pracy z klientem, negocjacji, asertywnego współdziałania z klientem, dokonywania oceny pracy klienta, wykorzystywania dostępnych narzędzi wpływu na klienta. Część zajęć będzie filmowana w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 4. W trakcie realizacji superwizji Wykonawca przeprowadzi dla każdej grupy co najmniej 3 spotkania tematyczne trwające od 2 do 4 godzin zegarowych. Zakres spotkań tematycznych: techniki przeciwdziałania bierności osób bezdomnych, motywowanie do zmiany sytuacji życiowej, asystowanie i towarzyszenie, etyka pracy w pomaganiu osobie bezdomnej, w tym podmiotowość i prawo do samostanowienia; 5. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji usługi, przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji spotkań tematycznych oraz studium przypadku, o których mowa odpowiednio w pkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w spotkaniach grup w celu weryfikacji realizacji usługi zgodnie z umową. 6. Usługa będzie realizowana w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji usługi tj.: komputer, flipczart lub tablicę, markery, rzutnik, sprzęt do filmowania usługi, w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego, w tym prawo uczestnictwa w superwizjach. 8. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 9. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. Wynagrodzenie do wypłaty zostanie obliczone jako iloczyn rzeczywistej liczby godzin usługi i wartości jednej roboczogodziny. 10. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu harmonogramu spotkań/konsultacji oraz list obecności uczestników superwizji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomny

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30