Świadczenie usług poligraficznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 240860 (oferta nr 573568)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-06-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług poligraficznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk wizytówek, plakatów, teczek oraz druków wewnętrznych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym - załączniku do formularza ofertowego - CPV: 79.82.00.00-8 usługi związane z drukowaniem. Wykonawca zobowiązany jestże własnym zakresie przygotować wszystkie niezbędne matryce i wzory na podstawie wzoru dokumentu otrzymanego od Zamawiającego w formie o której mowa w ust. 2 i 4. 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 4 dni roboczych, na podstawie pisemnych zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Do zamówień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie załączał wzory zamawianego towaru w formie pliku dokumentu Word lub pdf. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych druków w obrębie asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji, do wartości umowy. 4. W przypadku druków numerowanych nakład minimalny wynosi 80 sztuk, wizytówek 50 sztuk, a pozostałych druków minimalny jednorazowy nakład wynosić będzie 100 sztuk. 5. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Józefińskiej nr 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 15:00. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu towaru muszą odpowiadać jego właściwościom. 6. Zamawiający nie odbierze towaru w przypadku, gdy Wykonawca wraz z dostawą nie doręczy faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). 7. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w zamawianym towarze, Zamawiający w terminie 14 dni od daty odbioru prześle Wykonawcy reklamację, a Wykonawca nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 8. W cenach jednostkowych za opakowanie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt materiałów, składu, matrycy i wydruku przedstawionych projektów i wzorów. Przy kalkulacji kosztów należy posłużyć się przewidywaną ilością wzorów podaną przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę po zrealizowaniu każdej częściowej dostawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798200008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30