Wykonanie bieżącej konserwacji i wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów systemów alarmowych.

Order Newsletter: 1 Position: 240660 (oferta nr 573468)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-06-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie bieżącej konserwacji i wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów systemów alarmowych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji i wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów systemów alarmowych będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w ust. 2. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w następujących lokalach Zamawiającego: 1) systemy alarmu przeciwwłamaniowego: a) Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2 - system SATEL, b) Filia nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radzikowskiego 37 - system SATEL, c) Filia nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 34 - system ESPRAIT, d) Filia nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 52 - system ESPIRAT, e) Filia nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Dietla 64 - system ESPIRAT, f) Filia nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, al. Słowackiego 46 - system ESPIRAT, g) Filia nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dział Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24 - system SATEL, h) Działy Centralne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 - system SATEL, i) Punkt Aktywności Lokalnej nr 1, Kraków, ul. Jeziorko 4e - system SATEL, j) Punkt Aktywności Lokalnej nr 2, Kraków, Bieńczycki Plac Targowy 11c - system SATEL, k) Punkt Aktywności Lokalnej nr 4, Kraków, Rynek Podgórski 12/5 - system SATEL, l) Punkt Aktywności Lokalnej nr 6, Kraków, ul. Sikorki 15 - system SATEL, m) Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków, os. Krakowiaków 46 - system SATEL, n) Klub Integracji Społecznej, Kraków, os. Górali 19 - system NAPCO, 2) Systemy alarmu przeciwpożarowego: a) Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2 - system POLON-ALFA, b) Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków, os. Krakowiaków 46 - system POLON-ALFA. 3. W zakres konserwacji wchodzi: 1) sprawdzenie stanu centrali, czujników, szyfratorów, sygnalizatorów optyczno - akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sterowania, zasilania i sygnalizacji, 2) czyszczenie zabrudzonych elementów systemu, w tym w szczególności czujników, 3) wymiana zużytych części i podzespołów, wskazanych w zestawieniu części (wg cennika w ofercie wykonawcy), 4) sprawdzenie stanu okablowania, stanu akumulatorów oraz pomiary napięć w punktach pomiarowych, 5) sprawdzenie prawidłowości działania systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu, 6) sprawdzenie poprawności połączeń ze stacją monitorowania, 7) w razie potrzeby: regulacje systemu, przeprogramowanie (zmiany kodów, konfiguracji) 8) w razie potrzeby: szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, 9) prowadzenie dokumentacji konserwacji i napraw systemu w oparciu o wpisy do dziennika lub zeszytu konserwacji, 10) koszty dojazdu i transportu. 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. Przeglądy okresowe będą wykonywane raz na kwartał, w terminie pomiędzy pierwszym a dziesiątym dniem ostatniego miesiąca kwartału, z zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd zostanie wykonany do pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wymiana wyposażenia będzie dokonywane w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, w tym również za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną (mailem). Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Koszty dojazdu nie mogą być doliczane do kosztów kwartalnej konserwacji, również w przypadku, jeżeli podczas tej konserwacji będą wymieniane części. Koszty dojazdu mogą być doliczane jedynie w wypadku realizacji usług wymiany części pomiędzy konserwacjami kwartalnymi. Nie dotyczy to sytuacji, w których potrzeba wymiany danej części zostanie stwierdzona podczas konserwacji systemu - wówczas koszty dojazdu również nie mogą być doliczane. 2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kody serwisowe do systemów na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia również w innych lokalizacjach na terenie Krakowa. W przypadku zmniejszenia ilości lokali, w których wykonywana będzie konserwacja, wynagrodzenie będzie proporcjonalnie zmniejszone - zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączniku do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji. 4. Wykonawca w ofercie ma obowiązek podać numer telefonu oraz adres e-mail, na który będą dokonywane zgłoszenia konieczności wymiany elementów systemu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy telefonicznych, internetowych oraz adresu mail, na który będą dokonywane zgłoszenia, a także bieżący odbiór wiadomości. 5. Wymiana części będzie dokonywana w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zmawiającego, z wyjątkiem wymiany, która jest niezbędna dla zapewnienia poprawności działania systemu - w takich wypadkach Wykonawca ma zapewnić sprawność systemu w przeciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia (w tym również telefonicznego bądź przesłanego pocztą elektroniczną). W razie konieczności może to się odbyć w trybie doraźnym, np. poprzez zamontowanie elementów zastępczych do czasu wykonania naprawy. 6. Usługi będą wykonywane w komórkach organizacyjnych Zamawiającego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego: 07:30 - 15:30, w dni robocze. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przez niego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się je naprawić w terminie do 7 dni od chwili ich wyrządzenia, w przeciwnym razie Zamawiający może zlecić usuniecie szkód zastępczo - na koszt Wykonawcy. 8. Systemy alarmu przeciwwłamaniowego w obiekcie przy ul. Józefińskiej 14 oraz przeciwpożarowego na os. Krakowiaków 46 podlegają gwarancji, czynności konserwacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego. 9. Serwis urządzeń może być dokonywany wyłącznie przez pracowników Wykonawcy, posiadających certyfikat pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. 10. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i przekazania mu dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich wymaganych uprawnień. 11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z załączonymi protokołami. 12. Podane w załączniku nr 2 ilości usług serwisowych mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb, do wysokości kwoty przewidzianej na dany rok. 13. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu do 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi. 14. Wykonawca każdorazowo do faktury dołączy protokoły serwisowe (osobny dla każdego obiektu), zawierające co najmniej: a) datę wykonania czynności serwisowych, b) adres lokalu i nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której wykonywano czynności serwisowe, c) szczegółowy wykaz wykonanych czynności serwisowych, zawierający elementy, o których mowa w Rozdziale II (opis przedmiotu zamówienia) ust. 3, pkt. 1-10. d) szczegółowy wykaz wymienionych części, e) nazwę i adres Wykonawcy, f) podpis uprawnionego konserwatora, g) imienną pieczęć i podpis pracownika Zamawiającego, potwierdzające wykonanie czynności serwisowych, h) określenie poprawności działania systemu i ewentualne zalecenia. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wymieniane części oraz 12-miesięcznej rękojmi na usługę ich wymiany. 19. Wykonanie napraw spoza zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy na podstawie ekspertyzy sporządzonej przez Wykonawcę. Dotyczy to w szczególności wymiany części nieprzewidzianych w załączniku do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji. Ekspertyzy będą każdorazowo wykonywane przez Wykonawcę w ramach umowy, koszty z tym związane Wykonawca ma uwzględnić w cenie usług serwisowych. Ekspertyza może być sporządzona na protokole serwisowym i ma zawierać co najmniej: a) lokalizację systemu alarmowego, b) wskazanie przyczyn powstania usterki, c) nazwę, typ i model części przeznaczonej do wymiany i/lub określenie czynności serwisowych niezbędnych do wykonania, d) imienna pieczęć i podpis pracownika komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której znajduje się system, e) całkowity kosztorys naprawy, f) termin realizacji naprawy, g) podpis uprawnionego konserwatora. Wykonanie naprawy określonej w ekspertyzie Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, na podstawie badania rynku. Ekspertyza ma być sporządzana w dniu stwierdzenia usterki i przekazana Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od czasu jej sporządzenia. 20. Wszystkie wymieniane części mają być okazane użytkownikowi, po wykonaniu usługi, pod rygorem nie wypłacenia wynagrodzenia. 21. Naprawy w ramach rękojmi i gwarancji mają być wykonywane bezpłatnie w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to także okresu po upływie terminu obowiązywania umowy. W przypadku nie zachowania tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usługi osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 22. Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z systemami i urządzeniami tych systemów, przed złożeniem oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 316250003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30