Dostawa materiałów papierniczych, artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 231352 (oferta nr 564860)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-06-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów papierniczych, artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. II część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty próbki artykułów wymienionych w następujących pozycjach formularza cenowego: 15-17, 22, 32-36. III część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 -14:30. Zamówienia, w formie zamówień częściowych, będą składane przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2013 roku. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zamawiającego mailem na adres wskazany przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresu mail, na który będą składane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu będą odpowiadać jego właściwościom. Wykonawca dostarczy zamawiany towar bez względu na zamawiane ilości, opakowania zbiorcze oraz minimum logistyczne. Wykonawca zapewni pracowników, którzy wniosą towar do pomieszczenia magazynu, który mieści się na parterze. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca wymieni towar w ciągu 3 dni od daty złożenia reklamacji. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku. W sytuacjach opisanych w ust. 7 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji typ towaru oraz jego producenta. Zamawiający, w celu weryfikacji jakości towaru, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy udostępnienia próbki towaru lub przedłożenia jego opisu, atestów oraz informacji o gwarancji producenta, potwierdzonej przez producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku towaru, którego przydatność do użytku jest ograniczona czasowo termin jego przydatności musi wynosić co najmniej 1 rok od daty dostawy. Towar będzie oznaczony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja modelu i producenta lub marki. W przypadku towaru dostarczanego w opakowaniach nazwa modelu i producenta lub marki będzie umieszczona na opakowaniu. Opakowanie będzie nienaruszone i nieotwierane. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za: za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w ust. 2 zdanie drugie warunków dodatkowych w wysokości 1% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie terminu usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wartości umowy. Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostaw

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301976301

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information