Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu UNIMOG oraz sprzętu przewidzianego do konserwacji i usuwania awarii wraz z dostawą części zamiennych. Sprzęt jest własnością - RDW Toruń, zamówienie podzielono na 2 części..

Order Newsletter: 1 Position: 113947 (oferta nr 563908)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-06-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu UNIMOG oraz sprzętu przewidzianego do konserwacji i usuwania awarii wraz z dostawą części zamiennych. Sprzęt jest własnością - RDW Toruń, zamówienie podzielono na 2 części..

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2.1. części nr 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes - Benz UNIMOG - bez osprzętu współpracującego: 1. naprawy bieżące -awaryjne, wynikające z eksploatacji pojazdu -orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 150, - Mercedes - Benz Unimog U 300 o numerze rejestracyjnym CB 3118N, 3.2.2. Realizacja zamówienia: 1. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 2. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 5 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 3. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w pojeździe. 4. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4.5. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy danym pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych dla Zakładów Rzemieślniczych Branży Motoryzacyjnej zrzeszonych w Cechach Rzemiosł Różnych lub nieznacznie odbiegający od tych norm. 3.2.3. Wymagania Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie: - pełnej diagnostyki; - elektronicznym; - elektromechanicznym; - mechanicznym. 3.2.4. Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 6 miesięcy oraz na użyte części do napraw na okres gwarancji zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 2. Wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 3.3. części nr 2 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 100, Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: - Piły spalinowe typu Stihl, Husgvarna - 5 szt., - Kosy spalinowe typu Stihl - 4 szt., - Podkrzesywarki typu Stihl - 2 szt., - Zagęszczarka spalinowa ZGS - 12 - 1 szt., - Zagęszczarka płytowa CF1 - 1 szt., - Agregaty prądotwórcze FOGO - 2 szt., - Wiertnica glebowa Stihl - 1 szt., 3.3.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.3.3. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej. 3.3.4. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 3.3.5. 1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 6 miesięcy oraz na użyte części do napraw na okres gwarancji zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 2. Wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu reali-zacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 3.3.6 Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych -uszkodzonych i oleju lub naprawy części zużytych- uszkodzonych, na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 3.3.7. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, o ile nie zostaną ustalone inne terminy na początku polecenia . ! Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2013..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information