Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. BIERZGŁOWO na odcinku od km 9+824,37 do km 10+864,37 długości 1,040 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 0,460 km - etap II kanalizacji

Order Newsletter: 1 Position: 201950 (oferta nr 536527)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-05-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. BIERZGŁOWO na odcinku od km 9+824,37 do km 10+864,37 długości 1,040 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 0,460 km - etap II kanalizacji

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: - robót pomiarowych, - frezowania istniejącej nawierzchni, - rozbiórki elementów drogi, - robót ziemnych, - ułożenia rurociągów z rur kanalizacyjnych, - wykonania studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych, - wykonania przecisków, - wykonania warstwy odsączającej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - mechanicznego oczyszczenia nawierzchni, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - wykonania podbudów betonowych, - ustawienia krawężników i obrzeży, - wykonania chodników i zjazdów, - wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 7 cm, - wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, - wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm, - wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm, - wykonanie skarp i poboczy, - regulacji urządzeń obcych tj. studzienek, zaworów i kratek ulicznych, - ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - pomiaru powykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 70 000,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.1.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30