Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 195468 (oferta nr 529955)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-05-20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych kontroli obiektów i instalacji w budynkach będących w trwałym zarządzie MOPS w Krakowie, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Z uwagi na rodzaj i charakter wykonywanych czynności zamówienie podzielono na części. I część zamówienia Wykonywanie corocznych, obowiązkowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz czyszczenie przewodów kominowych. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, a w szczególności: udrożnienie i oczyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie prawidłowości wyprowadzenia przewodów ponad dach i wykonanie ich zakończeń, usunięcie ptasich gniazd, zabezpieczenie wylotów przed ptactwem siatkami demontowanymi, umożliwiającymi kontrolę kominiarską. Przeprowadzanie corocznych obowiązkowych kontroli kominiarskich w trakcie obowiązywania umowy i dostarczenie zamawiającemu protokołów. Przeprowadzanie corocznej kontroli przewodów kominowych kotłowni na os. Górali 19, przy ul. Makuszyńskiego 19a oraz na os. Hutniczym Kontrola przewodów kominowych kotłowni ma być potwierdzona osobnym protokołem kontroli kominiarskiej. II część zamówienia Wykonywanie corocznych, obowiązkowych kontroli instalacji gazowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zakres czynności: Przeprowadzanie corocznych obowiązkowych kontroli instalacji gazowych i odbiorników gazu pod względem szczelności i stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów kontroli instalacji gazowych i odbiorników gazu pod względem szczelności i stanu technicznego. W zakresie czynności kontrolnych przewiduje się sprawdzenie instalacji gazowej wraz ze wszystkimi urządzeniami i odbiornikami obejmujący wykonanie następujących czynności: przegląd pomieszczeń, w których usytuowana jest instalacja gazowa, sprawdzenie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynków, przegląd dostępu do zaworów oraz kurków gazowych, sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych i spawanych oraz kurków gazowych, sprawdzenie stężenia gazu w pomieszczeniach, w których występuje instalacja gazowa, sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza, sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji gazowej przed korozją, sprawdzenie stanu aparatów i odbiorników gazowych, prawidłowości działania i przebiegu procesu spalania gazu. III część zamówienia Wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku w zakresie kontroli corocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz pięcioletnich, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy. Zakres czynności: W przypadku przeglądów corocznych: kontrola elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku, sprawdzenie stanu technicznego: zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. 2. W przypadku przeglądów przeprowadzanych raz na 5 lat: sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń związanych z obiektem lub położonych na nieruchomości, takich jak ciągi komunikacyjne, place, obiekty małej architektury itp., sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego. Przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia przeglądu corocznego. Obydwa przeglądy mają być potwierdzone odrębnymi protokołami. IV cześć zamówienia Wykonanie okresowych obowiązkowych kontroli instalacji elektrycznych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej punktów elektrycznych narażonych na niekorzystne oddziaływanie zewnętrzne. Zakres czynności: Przegląd (kontrola pięcioletnia): badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z wymaganiami. 2. Kontrola punktów elektrycznych (kontrola coroczna) obejmująca swym zakresem wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. V część zamówienia Wykonanie kontroli stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych, raz na 4 lata (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane). Zakres czynności: Określenie stanu technicznego przeglądanych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania, Określenie efektywności energetycznej kotła, Określenie poprawności doboru kotła do potrzeb grzewczych w obiekcie. Warunki dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: Przedmiot zamówienia, będzie wykonywany w Krakowie w obiektach wymienionych poniżej objętych trwałym zarządem Zamawiającego, zgodnie z grafikiem, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Warunki dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: przy ul. Sołtysowskiej 13 C, przy ul. Sołtysowskiej 13 D, przy al. Modrzewiowej 25, na os. Górali 19, na os. Krakowiaków 46, przy ul. Deszczowej 5, przy ul. Makuszyńskiego 19a, na os. Willowym 19, przy ul. Koprowej 4, przy ul. Kąpielowej 41, na os. Hutniczym 5, przy ul. Bardosa 9. W zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia, dla wszystkich części zamówienia wchodzi również: sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i zastosowania się do zaleceń po poprzednio prowadzonej kontroli, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz w sytuacjach wynikających z przepisu prawa zawiadomienie właściwego organu administracji państwowej lub samorządowej o wynikach przeprowadzonej kontroli. Wytyczne dotyczące protokołów: protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby, a w szczególności ustalenia w zakresie: sprawdzenia wykonania zaleceń z uprzednio przeprowadzonej kontroli, stwierdzenie usunięcia uszkodzenia oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, stanu technicznego elementów objętych kontrolą, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą, zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, zakresu nie wykonanych robót remontowych zleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych, skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem, każdy protokół z kontroli kominiarskiej ma dodatkowo zawierać schemat rozmieszczenia przewodów kominowych na dachu, z określeniem rodzaju przewodu oraz oznaczeniem pomieszczenia, do którego jest podłączony, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać uzupełnienia treści i załączników do protokołu, pod rygorem niewypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy, w przypadku sporządzenia dokumentacji graficznej i/lub fotograficznej ma ona być dołączona do protokołu, do każdego protokołu ma być dołączona kopia uprawnień osoby przeprowadzającej przegląd - wymaganych dla danego rodzaju przeglądu oraz, dla osób z uprawnieniami budowlanymi, kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymogi dotyczące osób przeprowadzających kontrolę: kontrole mogą przeprowadzać osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich przeprowadzania, w tym w szczególności uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności, w zakresie instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz jednorazowej kontroli efektywności energetycznej instalacji grzewczych - osoby kontrolujące mają posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, w zakresie przewodów dymnych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych kontrolujący mają posiadać kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, w zakresie przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych kontrolujący maja się legitymować uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności błędną bądź niepełną ocenę stanu technicznego elementów będących przedmiotem kontroli. Wykonawca przedłoży w ofercie stosowne dokumenty poświadczające, że może on wykonywać czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności chodzi o uprawnienia i kwalifikacje wskazane w art. 62 ust. 4 - 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. W przypadku uprawnień budowlanych należy dołączyć aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy własnej siły roboczej oraz własnych środków technicznych. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania, przy dołożeniu należytej staranności oraz zgodnie z przepisami prawa, normami i standardami obowiązującymi w zakresie jego wykonania. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2014 roku. Kontrole będą wykonywane w okresie od 01 do 30 czerwca. Dokładny termin realizacji czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma być ustalony z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego lub użytkowników obiektów powstałe z jego winy, w trakcie wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zlecenie wykonania całości, bądź części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej wymaga zgody Zamawiającego. Ewentualnych roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy, nie od podwykonawców. Kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, mogą być zlecane przez Zamawiającego w formie zamówień uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa użytkowania, w ramach rocznego przeglądu budowlanego - w takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonaniu czynności będących przedmiotem zamówienia w terminie określonym powyżej w wysokości 1% wartości części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umówionego terminu. Wykonawca będzie obciążony również wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z niewykonania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, w tym karami, grzywnami itp. nałożonymi na Zamawiającego, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. Warunki płatności. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze (rachunku), w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), po wykonaniu wszystkich przeglądów przewidzianych w umowie na dany rok. Wykonawca wraz z fakturą lub rachunkiem dostarczy Zamawiającemu oryginały protokołów z wykonanych kontroli. Wykonawca rozliczający usługę fakturą zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). W przypadku złożenia dokumentacji zgodnej z umową zapłata wynagrodzenia nastąpi w sposób określony powyżej. W przypadku przedłożenia dokumentów wymagających uzupełnienia lub wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający wezwie do wyjaśnień/usunięcia braków w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od przedłożenia poprawionej i kompletnej dokumentacji. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, a dysponujące wymaganymi uprawnieniami do przeprowadzania kontroli

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 716313003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information