Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2014roku

Order Newsletter: 1 Position: 6660 (oferta nr 51923)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2014roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2014roku SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego: Usługi winny być wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i spełniającego następujące wymagania minimalne : - co najmniej jeden samochód dostawczy lub sprzęt równoważny; - co najmniej jeden ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa lub sprzęt równoważny; - co najmniej jeden samochód samowyładowczy o ład. 6 do12 Mg lub sprzęt równoważny; - co najmniej jeden samochód samowyładowczy o ład. 12 do28 Mg lub sprzęt równoważny; - co najmniej jedna koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza lub sprzęt równoważny. 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy następujących czynnościach: a. wymianie znaków drogowych pionowych , b. remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , c. remoncie chodników , d. wyrównaniu poboczy , e. wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , f. porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , g. likwidacji przełomów , h. ustawianiu i wymianie pachołków, i. ustawianiu i wymianie barier drogowych , j. wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. 3. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych wymaganych odpowiednimi przepisami, - koszt przejazdu przez pojazd wykonujący usługę z miejsca garażowania do siedziby RDW w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4, dojazd do miejsca wykonywania robót wskazanego przez Zamawiającego, zjazd do siedziby RDW w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4 i zjazd do miejsca garażowania 4. Dodatkowe informacje: 4.1. Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 4.2. Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : a) z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , b) po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 roboty na drodze o boku 900 mm c) po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku o Ø 800 mm . 4.3. Wysokość samochodu skrzyniowego - wywrotki od podłoża do górnej powierzchni dna skrzyni nie powinna być większa niż 1,30 m. 4.4.Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późn. zmianami)oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1232) 4.5. Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe / 1 telefon w każdym pojeździe - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi wykonawca. 4.6. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp o p.poż , oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Kodeksu Drogowego. Kierowcy wszystkich jednostek transportowych muszą być wyposażeni w telefon komórkowy. 4.7. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie ze strony zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faxu lub telefonicznego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4.8. Zakres, czas pracy w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.9. Za czas świadczenia usługi uznaje się okres od zgłoszenia się sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą w wyznaczonym miejscu, do chwili zwolnienia go przez Zamawiającego. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu/powrotu wezwanego środka transportu/sprzętu. 4.10.W sytuacji awarii środka transportu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę awarii i czas naprawy. W tym czasie do zleconych prac udostępni środek transportu/sprzętu o parametrach równoważnych wg. zaleceń Zamawiającego. 4.11. Wykonawca będzie wystawiał za każdy dzień pracy kartę pracy określającą wykonaną usługę, potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4.12. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez upoważnione osoby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W przypadku samochodu dostawczego, ciągnika kołowego + przyczepy niskopodwoziowej i samochodów samowyładowczych płatność za m-godz będzie stawka w sytuacji postoju pojazdu np. pod załadunek materiałem lub niezbędny postój pojazdu na miejscu prowadzonych robót. Transport materiałów naliczany będzie określoną przez Wykonawcę stawką za km. Praca koparko-ładowarki z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość m-g).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information