Dostawa akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 148660 (oferta nr 494544)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-04-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. Warunki dodatkowe: Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 -14:30. Zamówienia, w formie zamówień częściowych, będą składane przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 roku. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zamawiającego mailem na adres wskazany przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresu mail, na który będą składane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie może nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu wymienionego w formularzu cenowym do wartości oferty. Wydajność płyty głównej wraz z procesorem Zamawiający będzie ustalał w oparciu o test CPU Benchmarsk na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, wg. stanu na dzień 13 marca 2013 roku, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 7 dni od daty przyjęcia faktury przez Zmawiającego. Faktura musi zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych) Gwarancje oraz czas naprawy udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary mają wynosić minimum: poz. 1 - 63 - gwarancja min. 24 miesiące, czas naprawy max. 24 godziny. poz. 64 - 95 - gwarancja min. 12 miesięcy, czas naprawy max. 24 godziny. Dokument gwarancyjny stanowi faktura VAT dostarczona przez Wykonawcę wraz z towarem. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. W razie braku możliwości dotrzymania w/w terminów napraw Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na czas naprawy towaru o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za: za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 2 warunków dodatkowych w wysokości 10% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie terminu usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie terminu naprawy, o którym mowa w ust. 9 warunków dodatkowych w wysokości 10% wartości ofertowej naprawianego towaru za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wynagrodzenia umownego. Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. Kierownik Sekcji ds. Informatyzacji lub osoba go zastępująca dokonuje sprawdzenia dostarczonego sprzętu i potwierdza, że cały asortyment jest zgodny z zamówieniem. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302370009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30