Szkolenie dot. udzielania zamówień publicznych w trybie do 14 tysięcy euro

Order Newsletter: 1 Position: 148612 (oferta nr 494520)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-04-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Szkolenie dot. udzielania zamówień publicznych w trybie do 14 tysięcy euro

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie wykonywanych czynności dotyczących udzielania zamówień publicznych w trybie do 14 tysięcy euro, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., dla 1 pracownika Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi: ilość godzin dydaktycznych: 6 w ciągu jednego dnia, wykonawca przekaże uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe, miejsce szkolenia: Aparthotel Miodosytnia, ul. Św. Wawrzyńca 6, 31-060 Kraków,po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający jego ukończenie, cel szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności ustalania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o wartości zamówienia do 14 000 euro. Tematyka szkolenia: Ustalanie wartości zamówienia: kryteria tożsamości przedmiotowej, jedynego wykonawcy oraz tożsamości czasu w ustalaniu wartości zamówienia, zamówienia do 14 000 euro w planie finansowym zamawiającego, organizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro w jednostce. Odpowiedzialność za tworzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro,zasady ustalania wartości zamówienia. Stosowanie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanie cen rynkowych przy świadczeniu dostaw, usług lub robót budowlanych tego samego rodzaju, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca ich świadczenia, ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy,art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych a udzielanie zamówień publicznych do 14 000 euro,postępowanie zamawiającego w przypadku zmiany wartości zamówienia oraz zakresu lub wielkości zamówienia po wszczęciu postępowania w przypadku zamówień do 14 000 euro, nieprawidłowości w ustalaniu wartości zamówień dom 14.000 euro w przypadku zmiany już ustalonej wartości zamówienia,naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, z uwzględnieniem naruszeń związanych z podziałem zamówienia na zamówienia do 14 000 euro, znaczenie nowych pojęć robót budowlanych oraz obiektu budowlanego w kontekście ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane do 14.000 euro oraz sporządzania planów zamówień publicznych, zamówienia dodatkowe na roboty budowlane i usługi oraz zamówienia uzupełniające o wartości do 14 000 euro a podział zamówienia (naruszenie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych), kryteria wyboru wykonawcy a kryteria wyboru oferty jakich dokumentów należy żądać od wykonawców w zamówieniach do 14 000 euro, omówienie treści regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro wraz załącznikami,regulamin udzielania zamówień do 14.000 euro a struktura organizacyjna Zamawiającego, udzielanie zamówień publicznych a zasady konkurencyjności,podwykonawstwo w zamówieniach do 14 000 euro, postępowania zamawiającego w przypadku pojawienia się zamówień o wartości do 14 000 euro przewidywalnych i nieprzewidywalnych. Procedury w zamówieniach do 14 tysięcy euro:zapytanie o cenę,przetarg publiczny,negocjacje z wieloma wykonawcami,zasady wyboru wykonawcy z pominięciem badania rynku, przetargu publicznego lub negocjacji z wieloma wykonawcami,Przebieg postępowania:dopuszczalność bądź nie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia,zasada konkurencyjności, określenie warunków podmiotowych,określenie czasu, miejsca, przedmiotu oraz warunków przetargu albo wskazanie sposobu udostępnienia tych warunków,pojęcie oferty. Forma pisemna oferty, składanie ofert,badanie i ocena ofert. Poprawianie omyłek w ofertach,odrzucenie ofert wybór oferty, unieważnienie postępowania,odwołanie oferty przed zawarciem umowy, zastrzeżenie o zmianie lub odwołaniu warunków przetargu..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805110009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information