Ochrona mienia, dozorowanie i monitoring obiektów będących na wyposażeniu RDW Żołędowo w 2014 roku

Order Newsletter: 1 Position: 125 (oferta nr 46565)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-01-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ochrona mienia, dozorowanie i monitoring obiektów będących na wyposażeniu RDW Żołędowo w 2014 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Żołędowo w 2014 roku. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 79.71.00.00 - 4 Usługi ochroniarskie, CPV 79.71.10.00 - 1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu; 2. Zakres zamówienia: 2.1. Dozorowanie obiektów przez pracownika ochrony: - lokalizacja: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko; - opis obiektu - budynki parterowe, murowane: budynek biurowy i portiernia - 308m2; garaże - 223m2; magazyny - 40m2, plac materiałowo-manewrowy - 400m2. Ogrodzenie placu materiałów masowych wykonane jest z elementów prefabrykowanych; ogrodzenie placu, na którym znajdują się budynki wykonane jest częściowo z elementów prefabrykowanych oraz paneli ogrodzeniowych; Zamawiający pracuje w systemie pracy od 7.00 do 15.00 i jest jednostką administracji samorządowej. Dozorowanie obiektów odbywa się poza godzinami pracy rejonu tj. : w dni robocze - od godz.15.00 do godz. 7.00 dnia następnego, w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele - całą dobę. 2.2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: - Ochrona przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem z zewnątrz oraz włamaniem lub zniszczeniem, uszkodzeniem chronionego mienia. PRZEZ WŁAMANIE ROZUMIE SIĘ BEZPRAWNE WTARGNIĘCIE DO STRZEŻONEGO, ZAMKNIĘTEGO OBIEKTU LUB TERENU Z ZEWNĄTRZ Z POKONANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZESZKODY ZABEZPIECZAJĄCEJ TEN OBIEKT LUB TEREN. - Ochrona przed wtargnięciem i przebywaniem osób nieupoważnionych na terenie ochranianego obiektu i terenu. - W przypadkach zmierzających do uniknięcia szkody u zdarzeń losowych np.: pożaru, zalania, uderzenia pioruna itp., podejmowanie działań bądź ograniczenia jej rozmiarów. - Wyposażenie pracowników ochrony w jednakowy, jednoznacznie określający funkcję ubiór. - Montaż, na koszt własny anteny i urządzenia nadawczo - radiowego, umożliwiającego łączność ze stacją monitoringu. - Raz na kwartał Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i przeglądu centrali i urządzeń jej towarzyszących, w tym również urządzeń Zamawiającego, z czego Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu. - Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenie, w którym strażnik będzie pełnił służbę. 2.3. Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną - linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM,GPRS lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego: - przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia i rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu, - zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 15 minut od uzyskania sygnału o alarmie, - Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem wyżej wymienionych systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy, celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty. Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji, który jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Aktualny stan ochrony: - Dozorowanie w godzinach poza godzinami pracy Zamawiającego. - System monitoringu za pomocą systemu alarmowego włączonego do stacji monitoringu obecnego wykonawcy. - Patrolowanie obiektów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 787100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information