Świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 96520 (oferta nr 458672)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-03-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest I część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 1. Miśnieńska 58 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy Wydział Skarbu - Urząd Miasta Krakowa II część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 2. Bieńczycki Plac Targowy 11C 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy Rita Bajdała/ Wanda Kozłowska 606-135-125 III część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 3. Czerwińskiego 22 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy Marian Naziemiec ul. Słoneczna 24 32-200 Miechów IV część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 4. Rynek Podgórski12/33a 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy Aleksandra Bakulska Pełnomocnik Pani Marii Callet ul. Ułanów 9/3 20-544 Lublin/ F.H.U KONTRAKT Ul. Leśna 3 30-232 Kraków V część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 5. Sikorki 15 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy Wydział Mieszkalnictwa UMK VI część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z poniższymi wytycznymi: Numer Lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 6. Jeziorko 42 2 Mbit/s 512 kbit/s min. 4 adresy ZBK os. Złotej Jesieni 14 12 616-61-27 Warunki dodatkowe wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich urządzeń potrzebnych do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie. 2. Koszty instalacji łącza powinny być podane łącznie z kosztem świadczenia usługi dostępu do Internetu w całym okresie obowiązywania umowy, opisanym w ust. 16. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany ww. urządzeń w lokalizacjach wskazanych powyżej. 4. Każde urządzenie po stronie klienta powinno posiadać interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). 5. Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 6. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku, a w wypadku budynków będących własnością Gminy Miejskiej Kraków (lokalizacje nr: 1, 5, 6), Wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. Zgoda zarządcy budynku ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług. 8. Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. 9. Czas usunięcia awarii dla wszystkich części zamówienia nie dłuższy niż 24 godziny. 10. Gwarancja dostępności i jakości usług - dostępność łącza nie niższa niż 95% w skali miesiąca, 11. W wypadku awarii przekraczającej czas podany w ust. 9 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy. 13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych powyżej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 14. W wypadku przekroczenia wartości dostępności usługi określonej w ust. 10 Wykonawca zwolni Zamawiającego z całości miesięcznych opłat abonamentowych za łącze, w którym stwierdzono wymienione sytuacje. 15. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22:00 do godz. 05:00) . 16. Terminy realizacji usługi: 1) Termin instalacji łącza od dnia uzyskania zgody zarządcy budynku, o której mowa w ust. 7, nie później jednak niż 60 dni od daty podpisania umowy 2) Termin realizacji usługi: a) lokalizacja 1 od dnia 01 kwietnia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku, b) lokalizacje 2 i 3: od 01 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, c) lokalizacje 4 - 6: 3 od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 17. Za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu usługi Wykonawca zwolni Zamawiającego z 30% miesięcznej opłaty abonamentowej za łącze którego dotyczy opóźnienie. 18. W razie nie uruchomienia usługi w terminach określonych w ust. 16 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenie dodatkowych kosztów. Postanowienia dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, która będzie zawierać następujące istotne dla stron postanowienia: 1) lokalizacja oraz parametry techniczne usługi, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II Specyfikacji; 2) termin realizacji usługi, zgodny z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji; 3) za dzień uruchomienia usługi uznaje się datę podpisania protokołu instalacji; 4) opłaty z tytułu świadczenia usługi, w tym wysokość opłaty za miesięczny abonament za usługę, opłatę za instalację i aktywację usługi. Opłata za miesięczny abonament będzie uwzględniać koszt instalacji i aktywacji usługi w wysokości proporcjonalnej. Oznacza to, że Wykonawca kalkulując ofertę zobowiązany jest rozłożyć koszty instalacji i aktywacji na równe miesięczne raty, doliczane do opłaty abonamentowej. 5) klauzula, że wynagrodzenie płatne miesięcznie z góry w terminie wskazanym przez Wykonawcę w fakturze VAT. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze. W przypadku nie doręczenia przez Wykonawcę faktury w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wraz z pierwszą fakturą Wykonawca doręczy Zamawiającemu protokoły z instalacji podpisane przez Wykonawcę i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego; 6) klauzula, że przekazanie Wykonawcy środków z tytułu świadczenia usług w lokalizacjach 2-6 jest uwarunkowane wpływem dotacji Unii Europejskiej na rachunek bankowy Zamawiającego; 7) czas usunięcia awarii, zgodny z postanowieniami Specyfikacji; 8) gwarancja dostępności i jakości usług, zgodna z postanowieniami Specyfikacji; 9) postanowienia dotyczące rozwiązania umowy, stanowiące, że Wykonawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z usługi, albo korzysta z identyfikatora lub hasła, które nie zostały przydzielone w ramach świadczenia usługi. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Za naruszenie postanowień umowy Strony będą uważały w szczególności realizację usług niezgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10) postanowienia zastrzegające prawo Zamawiającego odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w przypadku nie uruchomienia usługi w terminie, o którym mowa w ust. 16 pkt. 1 11) postanowienia zastrzegające prawo Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w części w przypadku, gdy na skutek zmiany miejsca realizacji zamówienia, o której mowa w pkt. 12 Wykonawca nie będzie mógł świadczyć usługi dostępu do Internetu w nowej lokalizacji o parametrach tożsamych z lokalizacją, w której świadczył usługę dotychczas. 12) postanowienia dotyczące kar umownych stanowiące, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w wypadku każdej awarii przekraczającej 24 godziny, Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną w wysokości określonej w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia; w przypadku przekroczenia wartości dostępności usługi Wykonawca zwolni Zamawiającego z całości miesięcznych opłat abonamentowych za łącze; za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu usługi Wykonawca zwolni Zamawiającego z 30% miesięcznej opłaty abonamentowej za łącze. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 30% wartości umowy. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający nie naliczy kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie jest następstwem działania siły wyższej; 13) postanowienia dotyczące możliwości wprowadzenia przez strony zmian w umowie stanowiące, że: Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: warunków płatności; wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpią zmiany przepisów podatkowych w zakresie świadczonych usług, których ani Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili sporządzania oferty i zawarcia umowy; miejsca realizacji zamówienia w przypadku zmian organizacyjnych, powodujących konieczność uruchomienia usługi w innej lokalizacji niż wskazana w umowie; zwiększenia przepływności łącza, Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - taka zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724110004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information